16 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


พระพุทธองค์
สร้างพลังจิตด้วยสมถะกรรมฐาน
ตรัสรู้ด้วยอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
จากวิธีวิปัสสนากรรมฐานสมาธิ
กรรมฐานจึงเป็นเทคนิกสมาธิ
มิใช่รูปแบบของคนชอบธรรม