27 พฤษภาคม 2555

VDO. เสวนาธรรม # 5 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 5 สามศาสนา 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 5 สามศาสนา 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 5 สามศาสนา 3/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

26 พฤษภาคม 2555

VDO. ยอวาที # 5 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 5 "รักดีกว่า" 1/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 ยอวาที # 5 "รักดีกว่า" 2/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล