31 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

การบรรลุธรรมขั้นกลาง คือ การที่คุณนิพพานกิเลสได้จน
หมดสิ้น ทำให้จิตว่างในระดับสุญตา จนคุณสามารถหมุน
ธรรมจักรร่วมกันกับใครในชีวิตประจำวันก็ได้อย่างไร้
เงื่อนไขและมีชีวิตเป็นอมตะได้โดยไม่ต้องตาย!

คำสอน

 

การบรรลุขั้นสูงสุด คือ การยอมรับอนุตรธรรมความ
จริงได้ว่า จิตวิญญาณของตนเป็นใคร มาจากใหน มาเกิด
เป็นมนุษย์ทำไม ใครให้มาเกิด 
เกิดมาแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง
ที่คุณรู้เองไม่ได้และไม่รู้ก็ไม่ได้

คำสอน

 

การบรรลุธรรมเบื้องต้น คือ การเรียนรู้ธรรมชาติ
ที่เป็นโลกิยธรรมได้แล้ว สามารถนำธรรมชาติ
นั้นมาสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการ
ดำเนินชีวิตจริงด้วยปัญญาของสมองของตนเองได้

คำสอน

 

จงเลี่ยนครอบครัว ที่ทำงานและสังคมของคุณ
จาก "สนามรบ" ให้เป็น "สนามรัก" ด้วยการมี
มหาสติหรือธรรมชาติสมาธิกันเถิด เพื่อช่วย
สร้างโลกของคุณให้เป็นดั่งสวรรค์บนดิน

28 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

เมื่อมาเข้าห้องเรียนนี้ จงอย่าเข้ามอ่านแต่พระ
โอวาทเท่านั้น ให้คุฯอ่านคำถามและความคิด
เห็นของคนอื่นๆด้วย เพราะเราพบว่ายังมีบางคน
ถามคำถามซ้ำกันที่เราตอบคนอื่นไปแล้ว

27 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

เครื่องมือในการปฏิบัติธรรม คือ จิตสามนึกด้านบวก
หมายถึงความรัก ความฉลาดทางปัญญา
ของสมองและฉลาดปฏิบัติตนเพื่อที่จะอยู่
ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างลงตัว

คำสอน

 

คุยกันเรื่อยว่า "บรรลุธรรม" แต่รู้หรือยังว่าบรรลุ
ธรรมหมายความว่าอย่างไร วิธีบรรลุธรรมนั้น
ต้องปฏิบัติอย่างไร จะบรรลุธรรมได้ต้องใช้อะไร
เป็นเครื่องมือ และฆารวาสบรรลุธรรมได้ใหม?

คำสอน

 

การนั่งปิดอายตนะอยู่ลำพังคนเดียว เป็นการทำ
เพื่อตนเอง มิใช่การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง เพราะ
การปิดอายตนะจะปิดกั้นขันธ์ห้ามิให้หมุน
ธรรมจักร การปลีกวิเวกจึงช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้

26 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

ถ้ากลองดียิ่งตียิ่งดัง เสียงกลองคืออำนาจ
ของกลองที่เกิดจากคนปกติ

24 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

มนุษย์โง่ง่าย
ใช้ปัญญาของสมองไม่เป็น
เพราะเสพติดกิเลส
แทนการใช้เหตุผล

23 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

ถ้าคุณไม่รักการอ่าน ไม่รักพระเจ้า ไม่ศรัทธา
มรรควิธีจิตจักรวาล ไม่ปราถนาการหลุดพ้น
ห้องเรียนอนุตรธรรมแท้จากพระโอวาทนี้
ไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณ 
จงมองข้ามผ่าไปได้เลยนะ

22 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

ไมว่าคุณจะเป็นใคร ยิ่งใหญ่มาจากใหน ก็ไม่
สามารถหยุดมหันตภัยพิบัติโลกครั้งนี้ได้ เพราะ
เป็นปฏิบัติการชำระขยะเพื่อปรับสมดุลโลกตาม
น้ำพระทัยของพระเจ้า มิใช่ภัยธรรมชาติตาม
ปกติทั่วไป

21 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

น้ำ 3 น้ำ
ที่จะทำให้หัวใจสดชื่นได้ คือ
1.น้ำเสียง
2.น้ำคำ 3.น้ำใจ
พืชขาดน้ำจะแห้งตาย
คนขาดน้ำทั้งสามนี้
เขาก็จะตายไปจากชีวิตคุณ

คำสอน

 

มอดหลอกให้คุณกินโปรตีนจากสัตว์เพราะสัตว์
เป็นอาหารของมอด เช่น การใช้เลือดเนื้อสัตว์
บูชายัญเพราะมอดชอบกิน มอดจึงแอบเอาดีเอ็นเอ
มาต่อใว้ในมนุษย์ก็เพื่อตัดรอนชีวิตคุณนั้นเอง

20 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

มนุษย์ถูกมอดหลอกให้ละทิ้งขันธ์ห้าแล้วหาทาง
ตายไปจากโลกโดยจับเอาทุกข์เป็นตัวประกัน
สอนให้หันมาทำเพื่อให้ตนเองนิพพานแบบดาล
ยอดด้วนคือหายไปเฉยๆไม่กลับมาเกิดอีก 
แต่ไปใหนไม่รู้

คำสอน

 

เพราะหลงผิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการไป
สวรรค์คนเดียว จึงเป็นที่มาของการปลีกวิเวก
ละทิ้งสังคม ไม่สนใจขันธ์ห้า ไม่เข้าใจว่า
ธรรมจักรคืออะไร สนแต่ยกหนอ ย่างหนอ 
มุ่งเอาตัวรอดคนเดียว

18 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

คำว่า "เวไนยสัตว์ทั้งหลาย" หมายถึงผู้ที่เคยเกี่ยวกรรมกับ
คุณจนมาเกิดเป็นครอบครัวในชาตินี้ โดยมีภาระหน้าที่และ
กำหนดเวลาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน คำเขียนที่ถูกต้องกว่าคือ
"เวรนัยสัตว์" นั่นเอง

คำสอน

 

คำว่า "ปกโปรด"
มาจากคำว่า "ปกป้อง" กับ "โปรดปราน" 
ปกป้องคือไม่ทำให้เขาเสียสมดุล
จนต้องหมุนกรรมจักร
โปรดปรานคือช่วยให้เขา
หมุนธรรมจักรกับคุณได้


คำสอน

 

การปฏิบัติธรรมต้องเริ่มที่ครอบครัว
ด้วยการหมุนธรรมจักรร่วมกัน
ระหว่างพ่อแม่ลูกทั้งสามคน
จะต้องรักและอภัยต่อกันให้ได้
เมื่อเขาทำตนไม่น่ารักไม่น่าให้อภัย
จงอย่าเอาถูกผิดอย่าเอาแพ้ชนะ
แต่ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีไว้
นี่คือการปกโปรดอ้าย-อีเวรในที่แท้จริง

คำสอน

 

โรงงานผลิตก๊าซออกซิเจน และโครงข่ายสนาม
แม่เหล็กโลกอยู่ที่แกนโลก เชื้อเพลิงที่ใช่ในการ
ผลิตคือความรักที่ได้จากจิตมนุษย์สัตว์และพืช
ในระบบโลก

17 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

หน้าที่ปกโปรด เว(ร)ไนยสัตว์ของพวกคุณก็คือ
รักและเมตตาคนในบ้านของคุณเองที่เป็นอี
เวร-ไอ้เวรกันอยู่ให้ได้เสียก่อน จึงค่อยอาสา
ออกไปให้ความรักความเมตตากับนอกบ้านทีหลัง!

คำสอน

 

พระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องหน้าที่
ในการหมุนธรรมจักรของมนุษย์
ด้วยอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
มิใช่อริยสัจสามกับมรรคแปด
จงอย่าบิดเบือนกันอีกเลย

16 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

หน้าที่หลักของคุณทุกคนคือ ต้องรักได้ให้อภัย
เป็น ใช้สมองคิดก่อนพูดคิดก่อนทำ ไม่ตกเป็น
ทาสกิเลสให้จงได้ ทำอย่างอุตริทั้งนั้น

คำสอน

 

อย่าหลงเชื่อมารว่า สามารถช่วยคุณต่อท่อ
พลังงานกับมันเพื่อถ่ายพลังงานจากจักรวาล
ผ่านมาให้คุณได้ แท้แล้วมันจะหลอกดูดพลัง
จากคุณไปต่างหาก จงอย่าโง่เง่าเลย

15 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

แต่ต้องรับมือกับคนรอบข้าง ที่เขายื่นเงื่อนไข
บททดสอบดีๆชั่วๆมาให้คุณตอบสนองด้วย
ความรัก เพื่อหมุนธรรมจักรร่วมกันก็หมดเวลา
แล้ว อย่าไปหาทำเรื่องอุตริที่มารมันนำมาหลอก
ล่อกันอยู่อีกแล้ว

14 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

องค์จิตจักรวาล
คือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง คือพระบิดาแห่งจิต
วิญญาณ คือพระผู้เป็นเจ้า คือพระผู้เริ่มต้นและ
สิ้นสุดของทุกสิ่ง พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้า
ของมนุษย์ทุกคนและทุกชนชาติ...เอเมน

คำสอน

 

ถ้าคุณทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พระเจ้าจะทรงประทาน
สิ่งดีๆมาเติมเต็มส่วนที่ขาดให้คุณเอง โดยไม่ต้องร้องขอ แต่
อย่าแอบจิตคิดถึงความร่ำรวยเพราะนั่นมันคือกิเลสที่
พระเจ้าจะไม่สนับสนุนคุณได้เลย

คำสอน

 

ความรู้แปลกๆที่คุณไม่เคยรู้ ความรู้ใหม่ๆที่ช่วย
ให้จิตหยาบนิพพานกิเลสไม่ได้ จงอย่าไปใส่ใจมัน
เพราะนั่นคือเส้นทางมารที่หลอกล่อคุณ
ไปลงในบ่อย่ำองุ่นและบึงไฟ ขอเตือนคุณไว้

13 ธันวาคม 2565

คำสอน

พระเจ้าสร้างนรกไว้
เพื่อบำบัดรักษาอาการหลงมิติของจิตวิญญาณ
ก่อนจะกลับใสเกิดในภพชาติใหม่

12 ธันวาคม 2565

คำสอน


ความหงุดหงิด เง้างอน รำคาญ งุ่นง่าน ขุ่นเคือง
โกรธ โมโห คลั่งแค้น อาฆาต พยาบาท เป็น
อาการของโทสะจริตที่คุณต้องดับการเกิดดับ
มันให้สิ้น มิเช่นนั้นจิตวิญญาณจะหลุดพ้นกลับบ้าน
ไม่ได้

11 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

งูเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีแต่จิตวิญญาณไม่มีจิต
หยาบช่วยทำหน้าที่แทนเหมือนมนุษย์ แต่ใช่
ความรักพวกพ้องช่วยค้ำจุนมดุลโลกในมิติ
ทางพลังงานได้

คำสอน

 

เราคือ
อนุตรธรรมาจารย์
ปริญญา ตันสกุล
เราสื่อพระโอวาทมาจากองค์จิตจักรวาล 
พระโอวาทเป็น #อนุตรธรรม ที่มนุษย์ไม่รู้ว่าไม่รู้
แต่ทุกคนต้องรู้

10 ธันวาคม 2565

คำสอน

 

อยากได้ของๆคนอื่น อยากได้มากกว่าคนอื่น
ได้ตั้งมากแล้วไม่ยอมแบ่งปันให้ใคร ตระหนี่ถี่เหนียว
เห็นแก่ตัวและพวกตัว สิ่งเหล่านี้เป็น
ความโลภที่จะยังผลให้คุณ หมุนธรรมจักรไม่สำเร็จ

คำสอน

 

จะดับโลภ โกรธ หลงที่ระตัวที่ละอย่างไม่มีทาง
ทำสำเร็จได้หรอกเพราะพวกมันเป็นผลของ
กิเลสคือความรู้สึก ถ้านิพพานกิเลสได้สิ้นเมื่อ
ไหร่จิตคุณจะใสเพราะว่างไปจากสามสิ่งนี้ได้แล้ว

คำสอน

 

นักปฏิบัติธรรมต้องไม่ดีแต่พูด เก่งแต่บรรยาย
จนทำให้คนฟังเคลิ้มคนอ่านทึ่ง แต่คุณต้องทำ
ได้จริงตามนั้นด้วย

คำสอน

 

กิเลสคือความรู้สึกที่เกิดจากการสำผัสรู้ดูเห็น
และนึกคิดเอาเองเป็นชอบไม่ชอบหรือลังเลไม่
แน่ใจ ในสิ่งที่อายตนะรับรู้แล้วจิตก็รับเอาสิ่งนั้น
มาปรุงแต่ง แทนที่จะรับรู้เพื่อการเรียนรู้

คำสอน

 

ถ้าปรารถนาหลุดพ้นในชาตินี้ คุณต้องเริ่มดับ
การเกิดดับของกิเลสรายวันตั้งแต่บัดนี้ให้ได้
ก่อน เพราะกิเลสเป็นเหตุแห่งตัณหาราคะ
อารมย์ขยะและชาติภพที่เป็นอุปสรรค
ของการหลุดพ้น

09 ธันวาคม 2565

คำสอน


จิตวิญญาณคุณจะหลุดพ้นกลับออกไปจากเอกภพได้ก็ต่อ 
เมื่อจิตหยาบนิพพานกิเลสตัณหาและเวณกรรมทั้งเก่าใหม่ได้
หมดสิ้นแล้วเท่านั้น จิตหยาบจึงจะมีพลังงานมากพอ
ที่จะช่วยพาจิตวิญญาณดีดตนเองพ้นออกไปได้


คำสอน

 

กิเลส ตัณหา อารมณ์ขยะรายวันและผลกรรมดี
ชั่วของตัวเอง เป็นคุณสมบัติด้านลบของจิตหยาบ
ที่เป็นอุปสรรค์ในการสั่นสะเทือนและการเหวี่ยงหมุน
จึงยังผลให้คุณจิตยกระดับสู่จิตวิญญาณไม่สำเร็จ


คำสอน

 

สิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ของมนุษย์ส่วนใหญ่
คือ การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นให้เป็น
คนในแบบที่ตนเองต้องการ เมื่อเปลี่ยนแปลง
เขาไม่ได้จึงทุกข์ซ้ำสอง

08 ธันวาคม 2565

คำสอน


ความรู้สึกนึกคิดและคำพูดใดๆของคุณเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
มันคือสัจจะที่จิตใต้สำนึกจะรับรู้แล้วสั่นสะเทือนไปตามนั้น
เพื่อเหนี่ยวรั้งสิ่งนั้นหรือบันดาลให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นแก่ตัวคุณ
ไม่ช้าก็เร็ว

คำสอน

ประโยชน์ของจิตใต้สำนึก คือ การทำให้คุณ
เป็นคนสองมิติได้ โดยเมื่อใดที่คุณสั่นสะเทือน
จิตสามนึกมันจะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนใน
มิติของจิตวิญญาณเสมอ

คำสอน

 

จิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณของคุณ ทรงออก
แบบไว้ให้คอยช่วยเหลือคุณเสมอ เช่นช่วยให้มี
สุขภาพที่ดี ครอบครัวดี งานดี งานโชค มีอายุขัย
ยืนยาว ถ้าคุณหมุนธรรมจักรได้สำเร็จ

คำสอน

 

พลังจิตใต้สำนึก เป็นพลังอำนาจทางจิต
วิญญาณ ที่คุณต้องใช้ผ่านจิตสามนึกเท่านั้น
ถ้าใช้ผิดวิธีหรือใช้ทำอุตริพลังอำนาจจะเสื่อม
ลงเรื่อยๆ จนติดลบ จิตวิญญาณจะหลุดพ้น
นิพพานไม่ได้

คำสอน

 

ไม่ว่าคุณจะใช้จิตสามนึกหมุนกรรมจักร หรือ
ธรรมจักร ขันธ์ห้าของคุณก็จะทำงาน ด้วยพลัง
อำนาจทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าพลังจิตใต้สามนึก
ตามแบบที่พระเจ้ากำหนดไว้เสมอ

คำสอน

 

จิตใต้สำนึก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น "จิต" ที่อยู่ใต้ 3 นึกคือ
นึกออก นึกเอาและนึกเอง ถ้าคุณไม่นึกทั้งสามนี้จิตใต้สาม
นึกออกก็ไม่เกิด ไม่ต่างจากหินหรือทรายใต้น้ำที่ปกติแล้วจะมอง
ไ่เห็นทั้งๆที่มันมีอยู่จริง
 

คำสอน

 

ทำไมไปเสือกกับจิตใต้สำนึกไม่ได้เพราะพระ
เจ้าทรงออกแบบไว้ให้เขาคอยสั่นสะเทือนตาม
จิตสามนึกคุณแบบอัตโนมัติ เช่นถนัดขวาก็ไม่
ต้องสั่งมือขวาให้ทำแต่มันจะทำหน้าที่ให้เองเมื่อ

07 ธันวาคม 2565

คำสอน


 การพยายามสั่งจิตใต้สำนึกตนเอง ไม่ต่างจาก
การพยายามเบ่ง "อึ" เมื่อมิได้ปวดถ่าย หากทำ
บ่อยๆระบบขับถ่ายมันจะ "รวน" และหูรูดทวาร
หนักมันจะชำรุด

คำสอน

 

พลังจิตใต้สำนึกดึงดูดสิ่งดีร้ายมาสู่ชีวิตและครอบครัวคุณ
ได้ โดยจิตสามนึกดีชั่วเป็นตัวกำหนดซึ่งสิ่งดีร้ายเป็น
คุณสมบัติของทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณแต่มันจะดึงดูด
ความร่ำรวยให้คุณมิได้อย่าไปหวังเลย


คำสอน

 

จิตสามนึกคือจิตหยาบของคุณมีหน้าที่ขับ
เคลื่อนมโนกรรม วจีกรรมและกายกรรม จิตใต้
สามนึกเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่คอยสั่น
สะเทือนขันธ์ห้าตามจิตสามนึก จงอย่าไปแส่
เสือกมัน