31 ธันวาคม 2565

คำสอน 31/12/2022

 

การบรรลุธรรมขั้นกลาง คือ การที่คุณนิพพานกิเลสได้จน
หมดสิ้น ทำให้จิตว่างในระดับสุญตา จนคุณสามารถหมุน
ธรรมจักรร่วมกันกับใครในชีวิตประจำวันก็ได้อย่างไร้
เงื่อนไขและมีชีวิตเป็นอมตะได้โดยไม่ต้องตาย!

คำสอน 31/12/2022

 

การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด คือ การยอมรับอนุตรธรรมความ
จริงได้ว่า จิตวิญญาณของตนเป็นใคร มาจากใหน มาเกิด
เป็นมนุษย์ทำไม ใครให้มาเกิด เกิดมาแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไร
บ้าง ที่คุณรู้เองไม่ได้และไม่รู้ก็ไม่ได้

คำสอน 31/12/2022

 

การบรรลุธรรมเบื้องต้น คือ การเรียนรู้ธรรมชาติ
ที่เป็นโลกิยธรรมได้แล้ว สามารถนำธรรมชาติ
นั้นมาสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการ
ดำเนินชีวิตจริงด้วยปัญญาของสมองของตน
เองได้

คำสอน 31/12/2022

 

จงเปลี่ยนครอบครัว ที่ทำงานและสังคมของคุณ
จาก "สนามรบ" ให้เป็น "สนามรัก" ด้วยการมี
มหาสติหรือธรรมชาติสมาธิกันเถิด เพื่อช่วย
สร้างโลกของคุณให้เป็นดั่งสวรรค์บนดิน

28 ธันวาคม 2565

คำสอน 28/12/2022

 

เมื่อมาเข้าห้องเรียนนี้ จงอย่าเข้ามาอ่านแต่พระ
โอวาทเท่านั้น ให้คุณอ่านคำถามและความคิด
เห็นของคนอื่นๆด้วย เพราะเราพบว่ายังมีบางคน
ถามคำถามซ้ำกันที่เราตอบคนอื่นไปแล้ว

27 ธันวาคม 2565

คำสอน 27/12/2022

 

เครื่องมือในการปฏิบัติธรรม คือ จิตสามนึกด้าน
บวก หมายถึงความรัก ความฉลาดทางปัญญา
ของสมองและฉลาดปฏิบัติตนเพื่อที่จะอยู่
ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างลงตัว

คำสอน 27/12/2022

 

คุยกันเรื่อยว่า "บรรลุธรรม" แต่รู้หรือยังว่าบรรลุ
ธรรมหมายความว่าอย่างไร วิธีบรรลุธรรมนั้น
ต้องปฏิบัติอย่างไร จะบรรลุธรรมได้ต้องใช้อะไร
เป็นเครื่องมือ และฆารวาสบรรลุธรรมได้ใหม?

คำสอน 27/12/2022

 

การนั่งปิดอายตนะอยู่ลำพังคนเดียว เป็นการทำ
เพื่อตนเอง มิใช่การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง เพราะ
การปิดอายตนะจะปิดกั้นขันธ์ห้ามิให้หมุน
ธรรมจักร การปลีกวิเวกจึงช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้

26 ธันวาคม 2565

คำสอน 26/12/2022

 

ถ้ากลองดียิ่งตียิ่งดัง เสียงกลองคืออำนาจ
ของกลองที่เกิดจากคนช่วยตี

25 ธันวาคม 2565

VDO. EP. พิเศษ: อนุตรธรรมวันคริสต์มาส


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

24 ธันวาคม 2565

คำสอน 24/12/2022

 

มนุษย์โง่ง่าย
ใช้ปัญญาของสมองไม่เป็น เพราะเสพติดกิเลส
แทนการใช้เหตุผล

23 ธันวาคม 2565

คำสอน 23/12/2022

 

ถ้าคุณไม่รักการอ่าน ไม่รักพระเจ้า ไม่ศรัทธา
มรรควิถีจิตจักรวาล ไม่ปราถนาการหลุดพ้น
ห้องเรียนวิชาอนุตรธรรมแท้จากพระโอวาทนี้
ไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณ จงมองข้ามผ่านไป
ได้เลยนะ

22 ธันวาคม 2565

คำสอน 22/12/2022

 

ไมว่าคุณจะเป็นใคร ยิ่งใหญ่มาจากใหน ก็ไม่
สามารถหยุดมหันตภัยพิบัติโลกครั้งนี้ได้ เพราะ
เป็นปฏิบัติการชำระขยะเพื่อปรับสมดุลโลกตาม
น้ำพระทัยของพระเจ้า มิใช่ภัยธรรมชาติตาม
ปกติทั่วไป

21 ธันวาคม 2565

คำสอน 21/12/2022

 

มอดหลอกให้คุณกินโปรตีนจากสัตว์เพราะสัตว์
เป็นอาหารของมอด เช่น การใช้เลือดเนื้อสัตว์
บูชายัญเพราะมอดชอบกิน มอดจึงแอบเอาดี
เอ็นเอมาต่อใว้ในมนุษย์ก็เพื่อตัดรอนชีวิตคุณ
นั้นเอง

คำสอน 21/12/2022

 

น้ำ 3 น้ำ

ที่จะทำให้หัวใจสดชื่นได้ คือ
1.น้ำเสียง
2.น้ำคำ 3.น้ำใจ

พืชขาดน้ำจะแห้งตาย
คนขาดน้ำทั้งสามนี้
เขาก็จะตายไปจากชีวิตคุณ

20 ธันวาคม 2565

คำสอน 20/12/2022

 

เพราะหลงผิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการไป
สวรรค์คนเดียว จึงเป็นที่มาของการปลีกวิเวก
ละทิ้งสังคม ไม่สนใจขันธ์ห้า ไม่เข้าใจว่า
ธรรมจักรคืออะไร สนแต่ยกหนอ ย่างหนอ มุ่ง
เอาตัวรอดคนเดียว

คำสอน 20/12/2022

 

มนุษย์ถูกมอดหลอกให้ละทิ้งขันธ์ห้าแล้วหาทาง
ตายไปจากโลกโดยจับเอาทุกข์เป็นตัวประกัน
สอนให้หันมาทำเพื่อให้ตนเองนิพพานแบบตาล
ยอดด้วนคือหายไปเฉยๆไม่กลับมาเกิดอีก แต่
ไปใหนไม่รู้

18 ธันวาคม 2565

คำสอน 18/12/2022

 

คำว่า "เวไนยสัตว์ทั้งหลาย" หมายถึงผู้ที่เคยเกี่ยวกรรมกับ
คุณจนมาเกิดเป็นครอบครัวในชาตินี้ โดยมีภาระหน้าที่และ
กำหนดเวลาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน คำเขียนที่ถูกต้องกว่าคือ
"เวรนัยสัตว์" นั่นเอง

คำสอน 18/12/2022

 

คำว่า "ปกโปรด"
มาจากคำว่า "ปกป้อง" กับ "โปรดปราน" ปก
ป้องคือไม่ทำให้เขาเสียสมดุลจนต้องหมุนกรรม
จักร โปรดปรานคือช่วยให้เขาหมุนธรรมจักรกับ
คุณได้

คำสอน 18/12/2022

 

การปฏิบัติธรรมต้องเริ่มที่ครอบครัว
ด้วยการหมุนธรรมจักรร่วมกัน
ระหว่างพ่อแม่ลูกทั้งสามคน
จะต้องรักและอภัยต่อกันให้ได้
เมื่อเขาทำตนไม่น่ารักไม่น่าอภัย
จงอย่าเอาถูกผิดอย่าเอาแพ้ชนะ
แต่ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีไว้

นี่คือการปกโปรดอ้าย-อีเวรในที่แท้จริง

คำสอน 18/12/2022

 

โรงงานผลิตก๊าซออกซิเจน และโครงข่ายสนาม
แม่เหล็กโลกอยู่ที่แกนโลก เชื้อเพลิงที่ใช่ในการ
ผลิตคือความรักที่ได้จากจิตมนุษย์สัตว์และพืช
ในระบบโลก

17 ธันวาคม 2565

คำสอน 17/12/2022

 

หน้าที่ปกโปรด เว(ร)ไนยสัตว์ของพวกคุณก็คือ
รักและเมตตาคนในบ้านของคุณเองที่เป็นอี
เวร-ไอ้เวรกันอยู่ให้ได้เสียก่อน จึงค่อยอาสา
ออกไปให้ความรักความเมตตากับนอกบ้านที
หลัง!

คำสอน 17/12/2022

 

พระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องหน้าที่
ในการหมุนธรรมจักรของมนุษย์
ด้วยอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
มิใช่อริยสัจสามกับมรรคแปด

จงอย่าบิดเบือนกันอีกเลย

16 ธันวาคม 2565

คำสอน 16/12/2022

 

หน้าที่หลักของคุณทุกคนคือ ต้องรักได้ให้อภัย
เป็น ใช้สมองคิดก่อนพูดคิดก่อนทำ ไม่ตกเป็น
ทาสกิเลสให้จงได้ ทำอย่างอื่นอุตริทั้งนั้น

คำสอน 16/12/2022

 

อย่าหลงเชื่อมารว่า สามารถช่วยคุณต่อท่อ
พลังงานกับมันเพื่อถ่ายพลังงานจากจักรวาล
ผ่านมาให้คุณได้ แท้แล้วมันจะหลอกดูดพลัง
จากคุณไปต่างหาก จงอย่าโง่เง่าเลย

15 ธันวาคม 2565

คำสอน 15/12/2022

 

แต่ต้องรับมือกับคนรอบข้าง ที่เขายื่นเงื่อนไข
บททดสอบดีๆชั่วๆมาให้คุณตอบสนองด้วย
ความรัก เพื่อหมุนธรรมจักรร่วมกันก็หมดเวลา
แล้ว อย่าไปหาทำเรื่องอุตริที่มารมันนำมาหลอก
ล่อกันอยู่อีกแล้ว

14 ธันวาคม 2565

คำสอน 14/12/2022

 

องค์จิตจักรวาล
คือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง คือพระบิดาแห่งจิต
วิญญาณ คือพระผู้เป็นเจ้า คือพระผู้เริ่มต้นและ
สิ้นสุดของทุกสิ่ง พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้า
ของมนุษย์ทุกคนและทุกชนชาติ...เอเมน

คำสอน 14/12/2022

 

ถ้าคุณทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พระเจ้าจะทรงประทาน
สิ่งดีๆมาเติมเต็มส่วนที่ขาดให้คุณเอง โดยไม่ต้องร้องขอ แต่
อย่าแอบจิตคิดถึงความร่ำรวยเพราะนั่นมันคือกิเลสที่พระ
เจ้าจะไม่สนับสนุนคุณได้เลย

คำสอน 14/12/2022

 

ความรู้แปลกๆที่คุณไม่เคยรู้ ความรู้ใหม่ๆที่ช่วย
ให้จิตหยาบนิพพานกิเลสไม่ได้ จงอย่าไปใส่ใจ
มัน เพราะนั่นคือเส้นทางมารที่หลอกล่อคุณ
ไปลงในบ่อย่ำองุ่นและบึงไฟ ขอเตือนคุณไว้

13 ธันวาคม 2565

คำสอน 13/12/2022

พระเจ้าสร้างนรกไว้
เพื่อบำบัดรักษาอาการหลงมิติของจิตวิญญาณ
ก่อนจะกลับมาเกิดในภพชาติใหม่

12 ธันวาคม 2565

คำสอน 12/12/2022


ความหงุดหงิด เง้างอน รำคาญ งุ่นง่าน ขุ่นเคือง
โกรธ โมโห คลั่งแค้น อาฆาต พยาบาท เป็น
อาการของโทสะจริตที่คุณต้องดับการเกิดดับ
มันให้สิ้น มิเช่นนั้นจิตวิญญาณจะหลุดพ้นกลับ
บ้านไม่ได้

11 ธันวาคม 2565

คำสอน 11/12/2022

 

งูเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีแต่จิตวิญญาณไม่มีจิต
หยาบช่วยทำหน้าที่แทนเหมือนมนุษย์ แต่ใช่
ความรักพวกพ้องช่วยค้ำจุนมดุลโลกในมิติ
ทางพลังงานได้

คำสอน 11/12/2022

 

เราคือ
อนุตรธรรมาจารย์
ปริญญา ตันสกุล
เราสื่อพระโอวาทมาจากองค์จิตจักรวาล พระ
โอวาทเป็น #อนุตรธรรม ที่มนุษย์ไม่รู้ว่าไม่รู้แต่
ทุกคนต้องรู้

10 ธันวาคม 2565

คำสอน 10/12/2022

 

อยากได้ของๆคนอื่น อยากได้มากกว่าคนอื่น ได้
ตั้งมากแล้วไม่ยอมแบ่งปันให้ใคร ตระหนี่ถี่
เหนียว เห็นแก่ตัวและพวกตัว สิ่งเหล่านี้เป็น
ความโลภที่จะยังผลให้คุณหมุนธรรมจักรไม่
สำเร็จ

คำสอน 10/12/2022

 

จะดับโลภ โกรธ หลงที่ละตัวที่ละอย่างไม่มีทาง
ทำสำเร็จได้หรอกเพราะพวกมันเป็นผลของ
กิเลสคือความรู้สึก ถ้านิพพานกิเลสได้สิ้นเมื่อ
ไหร่จิตคุณจะใสเพราะว่างไปจากสามสิ่งนี้ได้
แล้ว

คำสอน 10/12/2022

 

นักปฏิบัติธรรมต้องไม่ดีแต่พูด เก่งแต่บรรยาย
จนทำให้คนฟังเคลิ้มคนอ่านทึ่ง แต่คุณต้องทำ
ได้จริงตามนั้นด้วย

คำสอน 10/12/2022

 

กิเลสคือความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสรู้ดูเห็น
และนึกคิดเอาเองเป็นชอบไม่ชอบหรือลังเลไม่
แน่ใจ ในสิ่งที่อายตนะรับรู้แล้วจิตก็รับเอาสิ่งนั้น
มาปรุงแต่ง แทนที่จะรับรู้เพื่อการเรียนรู้

คำสอน 10/12/2022

 

ถ้าปรารถนาหลุดพ้นในชาตินี้ คุณต้องเริ่มดับ
การเกิดดับของกิเลสรายวันตั้งแต่บัดนี้ให้ได้
ก่อน เพราะกิเลสเป็นเหตุแห่งตัณหาราคะ
อารมย์ขยะและชาติภพที่เป็นอุปสรรคของการ
หลุดพ้น

09 ธันวาคม 2565

คำสอน 9/12/2022


จิตวิญญาณคุณจะหลุดพ้นกลับออกไปจากเอกภพได้ก็ต่อ 
เมื่อจิตหยาบนิพพานกิเลสตัณหาและเวรกรรมทั้งเก่าใหม่ได้
หมดสิ้นแล้วเท่านั้น จิตหยาบจึงจะมีพลังมากพอที่จะช่วยพา
จิตวิญญาณดีดตนเองพ้นออกไปได้

คำสอน 9/12/2022

 

กิเลส ตัณหา อารมณ์ขยะรายวันและผลกรรมดี
ชั่วของตัวเอง เป็นคุณสมบัติด้านลบของจิต
หยาบที่เป็นอุปสรรคในการสั่นสะเทือนและการ
เหวี่ยงหมุน จึงยังผลให้คุณจิตยกระดับสู่จิต
วิญญาณไม่สำเร็จ

คำสอน 9/12/2022

 

สิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ของมนุษย์ส่วนใหญ่
คือ การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นให้เป็น
คนในแบบที่ตนเองต้องการ เมื่อเปลี่ยนแปลง
เขาไม่ได้จึงทุกข์ซ้ำสอง

08 ธันวาคม 2565

คำสอน 8/12/2022


ความรู้สึกนึกคิดและคำพูดใดๆของคุณเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มัน
คือสัจจะที่จิตใต้สำนึกจะรับรู้แล้วสั่นสะเทือนไปตามนั้น
เพื่อเหนี่ยวรั้งสิ่งนั้นหรือบันดาลให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นแก่ตัวคุณ
ไม่ช้าก็เร็ว

คำสอน 8/12/2022

ประโยชน์ของจิตใต้สำนึก คือ การทำให้คุณ
เป็นคนสองมิติได้ โดยเมื่อใดที่คุณสั่นสะเทือน
จิตสามนึกมันจะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนใน
มิติของจิตวิญญาณเสมอ

คำสอน 8/12/2022

 

จิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณของคุณ ทรงออก
แบบไว้ให้คอยช่วยเหลือคุณเสมอ เช่นช่วยให้มี
สุขภาพที่ดี ครอบครัวดี งานดี งานโชค มีอายุขัย
ยืนยาว ถ้าคุณหมุนธรรมจักรได้สำเร็จ

คำสอน 8/12/2022

 

พลังจิตใต้สำนึก เป็นพลังอำนาจทางจิต
วิญญาณ ที่คุณต้องใช้ผ่านจิตสามนึกเท่านั้น
ถ้าใช้ผิดวิธีหรือใช้ทำอุตริพลังอำนาจจะเสื่อม
ลงเรื่อยๆ จนติดลบ จิตวิญญาณจะหลุดพ้น
นิพพานไม่ได้

คำสอน 8/12/2022

 

ไม่ว่าคุณจะใช้จิตสามนึกหมุนกรรมจักร หรือ
ธรรมจักร ขันธ์ห้าของคุณก็จะทำงาน ด้วยพลัง
อำนาจทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าพลังจิตใต้สาม
นึกตามแบบที่พระเจ้ากำหนดไว้เสมอ

คำสอน 8/12/2022

 

จิตใต้สำนึก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น "จิต" ที่อยู่ใต้ 3 นึกคือ
นึกออก นึกเอาและนึกเอง ถ้าคุณไม่นึกทั้งสามนี้จิตใต้สาม
นึกก็ไม่เกิด ไม่ต่างจากหินหรือทรายใต้น้ำที่ปกติแล้วจะมอง
ไม่เห็นทั้งๆที่มันมีอยู่จริง

คำสอน 8/12/2022

 

ทำไมไปเสือกกับจิตใต้สำนึกไม่ได้เพราะพระ
เจ้าทรงออกแบบไว้ให้เขาคอยสั่นสะเทือนตาม
จิตสามนึกคุณแบบอัตโนมัติ เช่นถนัดขวาก็ไม่
ต้องสั่งมือขวาให้ทำแต่มันจะทำหน้าที่ให้เองเมื่อ
คุณต้องการ

07 ธันวาคม 2565

คำสอน 7/12/2022


 การพยายามสั่งจิตใต้สำนึกตนเอง ไม่ต่างจาก
การพยายามเบ่ง "อึ" เมื่อมิได้ปวดถ่าย หากทำ
บ่อยๆระบบขับถ่ายมันจะ "รวน" และหูรูดทวาร
หนักมันจะชำรุด

คำสอน 7/12/2022

 

พลังจิตใต้สำนึกดึงดูดสิ่งดีร้ายมาสู่ชีวิตและครอบครัวคุณ
ได้ โดยจิตสามนึกดีชั่วเป็นตัวกำหนด ซึ่งสิ่งดีร้ายเป็น
คุณสมบัติของทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณแต่มันจะดึงดูดความร่ำ
รวยให้คุณมิได้อย่าไปหวังเลย

คำสอน 7/12/2022

 

จิตสามนึกคือจิตหยาบของคุณมีหน้าที่ขับ
เคลื่อนมโนกรรม วจีกรรมและกายกรรม จิตใต้
สามนึกเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่คอยสั่น
สะเทือนขันธ์ห้าตามจิตสามนึก จงอย่าไปแส่
เสือกมัน