13 กุมภาพันธ์ 2553

VDO. บทเรียนรักจากเฮติ


บทเรียนรักจากเฮติ 1/23


บทเรียนรักจากเฮติ 2/23


บทเรียนรักจากเฮติ 3/23


บทเรียนรักจากเฮติ 4/23


บทเรียนรักจากเฮติ 5/23


บทเรียนรักจากเฮติ 6/23


บทเรียนรักจากเฮติ 7/23


บทเรียนรักจากเฮติ 8/23


บทเรียนรักจากเฮติ 9/23


บทเรียนรักจากเฮติ 10/23


บทเรียนรักจากเฮติ 11/23


บทเรียนรักจากเฮติ 12/23


บทเรียนรักจากเฮติ 13/23


บทเรียนรักจากเฮติ 14/23


บทเรียนรักจากเฮติ 15/23


บทเรียนรักจากเฮติ 16/23


บทเรียนรักจากเฮติ 17/23


บทเรียนรักจากเฮติ 18/23


บทเรียนรักจากเฮติ 19/23


บทเรียนรักจากเฮติ 20/23


บทเรียนรักจากเฮติ 21/23


บทเรียนรักจากเฮติ 22/23


 บทเรียนรักจากเฮติ 23/23


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล