20 สิงหาคม 2566

คำสอน


 บัวหลวงชนิดดอกสีขาว
เป็นดอกไม้ชนิดแรก
ที่พระเจ้าทรงกำหนดสร้างขึ้น
บนดาวโลกเสรีดวงนี้