29 เมษายน 2555

VDO. เสวนาธรรม # 4 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 4 สามศาสนา 1/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 4 สามศาสนา 2/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล


 

 

VDO. [ Full ] เสวนาธรรมสามศาสนา#4 (ความรักในต่างศาสนาที่พระศาสดาทรงสั่งสอน)


 

VDO. ความรักในศาสนาพุทธ - เสวนาธรรมสามศาสนา#4 (ความรักในต่างศาสนาที่พระศาสดาทรงสั่งสอน)

 


VDO. ความรักในศาสนาคริสต์ - เสวนาธรรมสามศาสนา#4 (ความรักในต่างศาสนาที่พระศาสดาทรงสั่งสอน)


 

VDO. ความรักในศาสนาอิสลาม - เสวนาธรรมสามศาสนา#4 (ความรักในต่างศาสนาที่พระศาสดาทรงสั่งสอน)


 

VDO. ช่วงตอบคำถาม - เสวนาธรรมสามศาสนา#4 (ความรักในต่างศาสนาที่พระศาสดาทรงสั่งสอน)