08 สิงหาคม 2566

คำสอน 8/08/2023

 


อนุตรธรรม

ขันธ์ห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตา
สามารถดับเองได้เมื่อคุณตาย
ขันธ์ห้า
เป็นเครื่องมือของจิตหยาบ
เพื่อการเป็นคนสองมิติ
ในการคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์