08 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


อนุตรธรรม
ขันธ์ห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตา
สามารถดับเองได้เมื่อคุณตาย
ขันธ์ห้า
เป็นเครื่องมือของจิตหยาบ
เพื่อการเป็นคนสองมิติ
ในการคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์