12 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


กดปุ่มใช้สมองซีกขวา
เพื่อการเข้าถึงพลัง "ปัญญาญาณ"
ด้วยวิธีคิดเห็นให้เป็นภาพ
โดยไม่ตีกรอบการคิด
ไม่ยึดติดอยู่กับเหตุและผล