03 มิถุนายน 2562

หลักการเป็นศิษย์จิตจักรวาล

หลักการเป็นศิษย์จิตจักรวาล
1.ถ่อมตนถ่อมใจ 
2.ฟังให้มากกว่าพูด 
3.คิดตามให้เข้าใจ 
4.ไม่เข้าใจรีบไถ่ถาม 
5.นำที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ