29 สิงหาคม 2563

Ep.297: คนสองมิติ 9/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 8/9

 


Ep.297: คนสองมิติ 7/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 6/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 5/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 4/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 3/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 2/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 1/9


 

24 สิงหาคม 2563

ถ้าจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล

 การเรียนรู้ว่า

ถ้าจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนั้น

ต้องทำอะไรบ้างมิใช่เรื่องยาก 

ที่มันยากคือจะทำอะไรๆนั้นอย่างไรต่างหากล่ะ

22 สิงหาคม 2563

Ep.296: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 9/9
 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 8/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 7/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 6/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 5/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 4/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 3/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 2/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 1/9

 

19 สิงหาคม 2563

คำประกาศ

 

เราเป็นผู้สื่อสารจากจิตจักรวาล
เราเป็นผู้มาแจ้งข่าวสารการชำระโลก

เราเป็นผู้กลับมา "นำทาง" พวกท่าน
กลับบ้านยังแดนจิตจักรวาล

เราเป็นผู้มาช่วยพระบิดาฯชำระโลก
เพื่อปรับสมดุลโลกสู่ยุคพลังงานใหม่

เราเป็นผู้มากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลาย
ซึ่งเป็นความจริงในระดับ อนุตรธรรม
ที่ไม่มีผู้ใดจะกล่าวต่อมนุษย์โลกนี้ได้

เราเป็นผู้กลับมาตามสัญญา
เพื่อนำพาเจ้าสาวเข้าประตูหอ
เพื่อมาตามฝูงแกะกลับเข้าคอก
ก่อนโลกทั้งโลกจะสิ้นแสงตะวัน
นาน 8 ราตรี หรือ 56 วันโลก

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
19/08/2020

17 สิงหาคม 2563

กฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกัน

กฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกัน

(ปริญญาโมเดล: Parinya Model)
********************************
1.ยอมรับในความแตกต่าง
2.ยอมรักแม้จะไม่น่ารัก
3.ยอมปรับตนเองเข้าหาผู้อื่น
4.ยอมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
โดยมีเป้าหมายเดียวกัน

นี่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ตามมรรควิถี จิตจักรวาล สำหรับชาวบ้าน
เพื่อการคนตนเองให้เข้ากันกับผู้อื่น
หลังจากท่านคนตนเองให้เป็นมนุษย์ได้แล้ว

จงจดจำแล้วเร่งนำไปปฏิบัติเถิด
โอกาสและเวลามีไม่มากแล้ว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
17/08/2020

15 สิงหาคม 2563

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 9/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 8/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 7/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 6/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 5/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 4/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 3/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 2/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 1/9

 

มนุษย์

เกิดมาเป็น"คน"
พอโตขึ้นจะอ้างตนว่าเป็น "มนุษย์" เลยไม่ได้

หากจะเป็นมนุษย์ได้ท่านต้องรู้จักวิธี "คน"

ถ้าคนสำเร็จจึงจะหลุดพ้นได้

13 สิงหาคม 2563

เกิดมาเป็นคน

เกิดมาเป็นคน

ต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์

แล้วร่วมใจกันคนให้เข้ากันด้วยความรัก

กับมนุษย์คนอื่นๆ

เพื่อช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้


11 สิงหาคม 2563

จิตใต้สามนึก

เกลียดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้น

กลัวสิ่งใดก็จะพบเจอสิ่งนั้น

จิตใต้สามนึกจะเหนี่ยวรั้งมาให้

เพราะนึกว่าท่านต้องการ 

จงวางเฉยให้เป็น


10 สิงหาคม 2563

เวียนว่ายตายเกิดดีกว่าหลุดลอยค้าง

 

ได้เวียนว่ายตายเกิดประเสริฐแล้ว

ยังมีแววก้าวหน้าหามรรคผล

ดีกว่าหลุดลอยค้างกลางสกนธ์

จะขึ้นบนลงล่างเคว้งคว้าง...นาน

08 สิงหาคม 2563

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 9/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 8/9 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 7/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 6/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 5/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 4/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 3/9


 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 2/9

 

Ep.294 : ธรรมชาติสมาธิ 1/9

 

07 สิงหาคม 2563

ธรรมชาติสมาธิ

 ธรรมชาติสมาธิ 

เกิดได้จากการครอง"มหาสติ"ในชีวิตประจำวัน
โดยไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาและปลีกวิเวก
เพื่อจิตสงบ  กายสมดุล  ปัญญาเลิศ04 สิงหาคม 2563

สัจธรรมความจริงที่มนุษย์โลกต้องรู้


สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงไว้ให้รู้อีกครั้งว่า

สัจธรรมความจริงที่มนุษย์โลกต้องรู้
มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ คือ

1. อนุตรธรรม
อนุตรธรรม
เป็นขององค์จิตจักรวาล
ที่มนุษย์โลกคิดรู้เองไม่ได้
พระองค์จึงต้องส่งเรามากล่าว
ในพระนามของพระองค์เพื่อประกาศให้โลกรู้

อนุตรธรรม
เป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาล
ซึ่งผู้เป็นสัพพัญญูก็มิอาจจะเข้าถึงเองได้
เพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมมีข้อจำกัด

อนุตรธรรม
เป็นองค์ธรรมความจริงที่มนุษย์ต้องรู้
ถ้าไม่รู้จะหลุดพ้นนิพพานไม่ได้
ซึ่งมนุษย์จะรู้อนุตรธรรมได้ในยุคนี้
ท่านทั้งหลายจะต้องจำพระบิดาฯให้ได้
แล้วหันหน้ามาฟังพระโอวาท
ที่พระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาเท่านั้น
เพราะเรา คือ พระบุตรเอก
ที่สัญญาว่าจะกลับมา
เมื่อพระองค์พิพากษาโลก

2. โลกุตรธรรม
เป็นสัจธรรมที่ได้จาก
การสังเคราะห์โลกิยะธรรม
ที่เรียนรู้ได้เองแล้วจากสิ่งแวดล้อม
ด้วยปัญญาญาณของสมองซีกขวา
เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง

3.โลกิยะธรรม
เป็นสัจธรรมขั้นต่ำสุดที่ต้องเรียนรู้
โดยใช้อายตนะร่วมกับจิตและสติปัญญา
ทำการคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้าย
ในสิ่งที่ตนสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นอย่างมีเหตุผล

ที่เรากล่าวมาทั้งหมดพอสังเขปนี้
คือ สัจธรรม 3 ระดับจากสูงสุดลงมาต่ำสุด
ที่มนุษย์โลกทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
4/08/2020

03 สิงหาคม 2563

ปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก

ถ้ามนุษย์ทั้งโลกหันมารักกัน
เลิกก่อศึกสงครามกัน
ปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก
ที่ปกคลุมโลกอยู่ 
จะหมดสิ้นไปทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลย

จิตสามนึกของมนุษย์ เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกของโลก

จิตสามนึกของมนุษย์
เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกของโลก
 ยุคใดที่มนุษย์มีจิตสามนึกตกต่ำ
ยุคนั้นมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอ

01 สิงหาคม 2563