23 กันยายน 2555

VDO. เสวนาธรรม # 9 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 9 สามศาสนา 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 9 สามศาสนา 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 9 สามศาสนา 3/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

22 กันยายน 2555

VDO. ยอวาที # 9 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 

13 กันยายน 2555

คำสอน 13/09/2012

 

คำเตือน:

"ยุคใดที่จิตสำนึก
ของมวลมนุษย์โลกตกต่ำ
ในยุคนั้น
มนุษย์จะต้องทำสงคราม
กับมหันตภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติเสมอ"

"ตราบใดที่มนุษย์
ยังยกระดับจิตตนเอง
ให้อยู่เหนืออำนาจ
ของกิเลสตัณหาไม่ได้
มนุษย์นั้นจะหยิบปัญญา
มานิพพานไม่ได้เช่นกัน"

08 กันยายน 2555

อย่าเดินถ่างขา ถ้าใฝ่นิพพานสำหรับนักสู้เพื่อการรู้แจ้ง

1.ผู้เลือกที่จะครองเรือน มีครอบครัว มีสังคม

2.มีมรรคผล ตามเส้นทางสายอริยะมรรค ปลายทางคือหลุดพ้น

3.ทำความดีงามด้วยจิตสำนึก(จิตและกาย) โดยเน้นที่กุศลไม่เน้นการสั่งสมบุญวาสนา

4.สอบให้ผ่านบททดสอบจิตสำนึกรายวันที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้ หรือทำต่อตนเองให้จงได้

5.เครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบมีดังนี้ (ต้องใช้ให้ครบ)
5.1 ต้องรักให้ได้แม้เขาจะไม่น่ารัก
5.2 ต้องให้เขาให้เป็น แม้เขาเป็นคนที่เราไม่น่าให้
5.3 ต้องไม่ก้าวล่วงผู้อื่น
5.4 ต้องรู้สติอยู่ตลอด
5.5 ต้องมีสติ คือ ฉลาดรับรู้ ฉลาดรับเอา และฉลาดสนองตอบ
5.6 ต้องใช้สติ คือ คิดก่อนคิด คิดก่อนพูด คิดก่อนทำเสมอ โดยใช้ ปริญญาโมเด็ล(Parinya Model) กฎแห่ง 4 ถูกให้ชำนาญ คือ
<<< ต้องถูกคน คือ ไม่ผิดคน
<<< ต้องถูกวิธี คือ ใช้วิธีที่ถูกต้อง
<<< ต้องถูกที่ คือ ที่ๆเหมาะสม
<<< ต้องถูกเวลา คือ เวลาที่เหมาะสม

6.หากปฏิบัติตามข้อ 5 ได้ตลอดภพชาตินี้ มีสิทธิ์นิพพานกรรมได้อย่างสิ้นเชิง คือ "ไม่ก่อกรรมใหม่และแก้ไขกรรมเก่าได้ทุกกรณี"
โอกาสหลุดพ้นคือนิพพานในภพชาตินี้ มีเปอร์เซ็นต์สูงยิ่งนัก

ป.วิสุทธิปัญญา
8-10-2012

04 กันยายน 2555

งามนอกงามใน


คำสอน 4/09/2012

 

พุทธชาติ

ความงามที่รูปกาย
ภายนอกอันเกิดจาก
การปรุงแต่ง มิอาจสู้
ความงดงามอันเกิด
จากคุณสมบัติภายใน
ของแก่นแท้นั้นได้

การงดงามแต่ข้างนอกนั้น
ต่อให้สวยงามปานใด ย่อมรอวันเสื่อมสลายไม่จีรังยั่งยืน
เธอจึงต้องแต่งจิตใจให้งดงามกายก็จะงามไปตามกัน