22 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


การทำบุญอย่างมีเงื่อนไข
การให้โดยต้องการสิ่งตอบแทน
แม้จะก่อพลังงานกรรมที่ดี
แต่โลกจะใช้ต้ำจุนความสมดุลมิได้
มันลอยเป็นขนะรกโลกอยู่
โดยรอให้คุณกลับมาเกิด
เพื่อชำระหรือชดใช้ชาติหน้า