28 สิงหาคม 2555

ความรักในต่างศาสนาเสวนาธรรมคำสอน 3 พระศาสดาเรื่อง "ความรักในต่างศาสนา"
พุทธ-คริสต์-อิสลาม ในงาน "รักเพื่อรัก" ครั้งที่ 8 จ.กำแพงเพชร
โดยท่านพระครู ดร.ศรีวชิรสุนทร บาทหลวงรังสิพน เปลี่ยนพันธ์ และโต๊ะอิหม่าม
วุฒิพงษ์ วงษ์มณี

16 สิงหาคม 2555

ความรักของมนุษย์ หยุดภัยพิบัติโลกได้ถ้าน้ำในกาเดียวกัน "ร้อนกับเย็น" มันอยู่ด้วยกันไม่ได้
แล้วใจดวงเดียวกัน "รักกับชัง" มันอยู่ร่วมกันได้ไง?

15 สิงหาคม 2555

ดอกรักแรกพบ
"ดอกรักแรกพบ" จากแม่สอด
ช่อเก่าโรยไป ช่อใหม่บานแล้ว

(((+)))
อีโมติคอนheart สองดอกแดง แสงสด ดั่งหยดชาด
ช่อผงาด เคียงคู่ ชูเกสร
สี่กลีบดอก รูปหัวใจ ดั่งไฟฟอน
เร้ารุมร้อน เพราะประจักษ์ “รักแรกพบ”

ป.วิสุทธิปัญญา

08 สิงหาคม 2555

ครูคือใคร?ครูคือใคร?

คนที่จะเป็นครูสอนธรรมะผู้อื่นนั้น ใช่ว่ารู้ธรรมะมากกว่าก็จะเที่ยวสั่งสอนคนอื่นได้ เพราะบทบาทหน้าที่ครูผู้สอนธรรมะ เป็นภารกิจทางจิตวิญญาณเฉพาะตนที่ถือติดตัวมาพร้อมกับพลังอำนาจทางจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ อันประกอบด้วยองค์สาม คือ ภูมิรู้ภูมิธรรม และภูมิปัญญาโดยอำนาจทั้งสามจักต้องสูงกว่าผู้ถูกสอนเสมอ
เพราะองค์สามนี้เท่านั้นที่จะปราบมิจฉาทิฐิ ความโง่ และความงมงายของผู้ถูกสอนได้ คนทั่วไปจึงควรเป็นครูผู้สอนตนเอง และทำตนเป็นแบบอย่างของคนอื่นๆน่าจะเหมาะกว่า

ป.วิสุทธิปัญญา
08-08-2012