19 สิงหาคม 2566

คำสอน


 สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันควรบูชา
1.พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
2.บุพการีหรือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
3.พระศาสดา ครู อาจารย์ นักบวช
4.ผู้ที่มีพระคุณต่อตนเอง