27 มิถุนายน 2555

15 มิถุนายน 2555

หลักแห่งการเป็นคนดี(((+)))
หลักแห่งการเป็นคนดี:
1.ต้องรักให้ได้ แม้ใครคนนั้นไม่น่ารัก
2.ต้องให้เขาให้เป็น แม้เขาคนนั้นทำตัวไม่น่าจะให้
3.ต้องไม่ก้าวก่าย (ทางโลก) ไม่ล่วงเกิน (ทางจิตวิญญาณ)
4.ต้องใช้จิตสำนึกดำเนินชีวิต
>>คิดก่อนคิด
>>คิดก่อนพูด
>>คิดก่อนทำ
5.มีมหาสติทุกขณะจิตในชีวิตประจำวัน (ธรรมชาติสมาธิ)
>>ต้องรู้สติ
>>ต้องมีสติ
>>ต้องใช้สติ

โดย: ป.วิสุทธิปัญญา