29 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 29/11/2022

 

การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตนไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ใช้อำนาจเหนือนำใครให้เสีย
สมดุล เน้นที่ความลงตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกัน
อย่างสอดคล้อง ใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยไม่เบียด
เบียนกัน

28 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 28/11/2022

 

เมื่ออ่านพระโอวาทนั้นต้องติดตามให้เข้าใจ คิดให้เป็นภาพ
เมื่อคิดว่าเข้าใจว่าอย่างไรแล้วก็จงอย่าด่วนสรุปว่าคุณเข้าใจ
นั้นมันถูกต้องเพราะคุณอาจเข้าใจผิดจากการคิดเองเออเอง
ก็ได้ คนช่างเขียนคนเรียนมากพึงสำรวมระวังไว้ให้ดี

คำสอน 28/11/2022

 

โชคดีที่มอดจากต่างดาว
จิตวิญญาณพวกเขาไม่มีหน้าที่ตาย จึงไม่
ต้องกลับบ้านแดนสุญตา แม้ว่าจิตวิญญาณจะ
ตกชั้นจาก 6D ลงมา เหลือแค่ 5D แล้วก็ตาม
ขณะที่มนุษย์ต้องยกจิดจาก 3D สู่ 6D

คำสอน 28/11/2022

 

สภาวะหลุดพ้น คือ จิตวิญญาณกับจิตหยาบจะรวมตัวกัน
เป็นหนึ่งเดียว เพื่อผนึกกำลังกันดีดตัวเองหนีแรงดึงดูดออก
ไปจากโลกและเอกถพ ผ่านด้านนภาลัยกลับออกไปข้าง
นอกได้สำเร็จ #คนโง่จะงานงอก #คนฉลาดจะงานง่าย

คำสอน 28/11/2022

 

เราไม่ห่วงใยหรอกว่าใครจะเขียนคอมเม้นเสียหรูหราว่า
อย่างไร เพราะตัวชี้วัดที่แท้จริงคือจิตคุณนั้น เข้าถึง
คุณสมบัติตามที่คุณพูดได้จริงหรือไม่ แค่ใหน เพราะจิตเป็น
นายกายคือสมองเป็นแค่บ่าวการกระทำสำคัญกว่าคำพูด!

คำสอน 28/11/2022

 

คนฉาด
จะถามว่า "นิพพานคืออย่างไร?"
คนงมงาย
จะถามว่า "นิพพานอยู่ที่ใหน?"
ปรากฏว่าคนฉลาด
จะได้หลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญตาก่อน!

คำสอน 28/11/2022

 

จิตวิญญาณจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบ
สามารถหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันได้อย่าง
อิสระจนทับซ้อนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ
ได้อย่างลงตัว จิตหยาบที่สกปรกรกกิเลสจึงต้อง
ชำระให้สิ้นก่อน

คำสอน 28/11/2022


 กิเลสเกิดจากจิตรับรู้สิ่งใดด้วยอายตนะภายนอกแล้ว "รับ
เอา" สิ่งนั้นเกิดเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบขึ้นจนไปหยุดอยู่ที่
อยากไม่อยากคือตัณหา จิตแบบนี้คือจิตสกปรกที่คุณต้อง
นิพพานคือรีบหาทางดับมันให้สิ้น

คำสอน 28/11/2022

 

หลักการปฏิบัติธรรมของมนุษย์คือต้องนิพพาน
กิเลสให้สิ้นเพื่อดับการเกิดดับของทุกสิ่งสู่การ
หลุดพ้นกลับบ้านของจิตวิญญาณกันให้ได้ใน
ชาตินี้นี่เป็นมรรควิถีจิตจักรวาล

27 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 27/11/2022

 

มอดหลอกลวงให้มนุษย์หาเรื่องตายได้สาระพัดวิธี ให้กิน
สารพิษปนเปื้อน ยาเสพติด อากาศเป็นพิษ ผลิตเชื้อโรคร้าย
ผลิตยาแก้โรคชนิดหนึ่งแต่ก่อให้เกิดอีกโรคหนึ่ง สอนให้
เป็นทาสอารมณ์จนใช้ปัญญาไม่ได้เพราะไร้สติจึงชอบเสี่ยง
ตาย!

คำสอน 27/11/2022

 

มนุษย์ที่เสพติดกิเลสถูกคนนำทางตาบอดจูงใจให้ทำบุญ
เพราะอยากได้บุญซึ่งเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์โดยไม่รู้ตัว จูงใจ
ให้ไม่ทำชั่วเพราะกลัวตกนรก ซึ่งเป็นกรรมดีที่ไม่บริสุทธิ์
เช่นกัน สรุปแล้วแม้จะก่อกรรมดีแต่ก็เป็นโมฆะกรรม

คำสอน 27/11/2022

 

มอดต้องปิดกั้นการใช้สมองสองซีกของมนุษย์ที่มี
ปัญญาให้ใช้ได้ถึง 4 ระดับ เพราะพวกตนมีสมองแค่ก้อนเดียว
ระดับเดียว ความฉลาดอยู่ที่อายุยืนเป็นอมตะไม่ต้องตาย
แล้วเกิดมาโง่ใหม่ในทุกชาติเหมือนมนุษย์โลก

คำสอน 27/11/2022

 

ถ้ามนุษย์โลกฉลาด พวกมอดก็หลอกไม่ได้ สัจธรรมคำสอน
ทุกศาสนาจึงถูกบิดเบือน ศาสดาทุกพระองค์ถูกทำให้เสื่อม
คนนำทางตาบอดถูกซาตานล่อลวงให้หลงในอภิญญา พา
ชาวบ้านติดกิเลสจนจิตสามนึกตกต่ำเกินแก้ไข

คำสอน 27/11/2022

 

เพราะมนุษย์ถูกมอดมารหลอกให้ทะเลาะกันให้แตกแยกกัน
จนศาสนากลายเป็นลัทธิ ศาสนาก็เป็นได้แค่เจ้าลัทธิ มนุษย์
จึงมิอาจบูรณาการสัจธรรมแต่ละศาสนาให้เป็นสากลได้
เพราะมัวโง่ง่ายตามที่มอดหลอกมานมนาน...เอวัง!

คำสอน 27/11/2022

 

ถ้าการปฏิบัติธรรม คือ การถือศีล กินเจ ทำบุญสุนทาน ตัก
บาตรทุกเช้า เข้าวัดทุกวันธรรมสวนะ ฟังเทศน์ สวดมนต์
ไหว้พระ กรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่ผู้ล่วงลับกับเจ้า
กรรมนายเวร แต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรแสดงว่านั้นมิใช่ธรรมแท้

คำสอน 27/11/2022

 

#พิธีกรรม เป็นมายาสร้างความขลังเพิ่มพลังความน่าเชื่อ
เพื่อปิดบังสติปัญญาของคุณไว้ ให้คุณเชื่อแต่อธิบายไม่ได้
ว่าอะไรเป็นอะไร พิธีกรรมจึงสร้างความลี้ลับให้กับธรรมชาติ
ชวนให้ผู้คนงมงายเท่านั้น

26 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 26/11/2022

 

จิตจักรวาลสถานธรรม
บ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์
เพื่อการหลุดพ้นกลับบ้าน

คำสอน 26/11/2022


การรู้จักเอาใจเราไปใส่ใจเขานั้นมันมีจุดอ่อนคือ
คุณจะยังเป็นตัวคุณอยู่ เพราะคุณจะคิดเข้าข้าง
ตัวเองเสมอ ให้คุณลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา
บ้างสิเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะนึกคิดเช่นไร 

คำสอน 26/11/2022

 

วิธีปฏิบัติธรรมนั้นให้ปฏิบัติที่จิตปัญญาแล้วแสดงออกมาต่อ
คนรอบข้าง โดยไม่ทำให้ใครเสียสมดุลเพราะคุณขาดสติ
และขาดเมตตา การปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติตนเพื่อคนอื่น
มิใช่เพื่อตนเองในแบบที่คุ้นเคย

คำสอน 26/11/2022

 

จงรู้ไว้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ครรลองของธรรมชาติ โดยเน้นที่ #วิธีการ มิใช่เน้น
#พิธีกรรม เป้าหมายการปฏิบัติคือคุณจะช่วยให้คนรอบข้าง
มีความสุขสงบหรือสันติสุขได้อย่างไร

คำสอน 26/11/2022

 

ถ้าคุณยังยึดติดกับวิธีปฏิบัติธรรมที่ไม่ถูกต้องอยู่เพราะไม่รู้
ว่ามันผิดเนื่องจากเชื่อตามทำตามโดยไม่ฉุกคิด นี่คือการยึด
ติดซึ่งจะพาจิตวิญญาณคุณหลงทางนิพพานจนหลุดพ้น
กลับบ้านแดนสุญตาที่จากมาไม่ได้

25 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 25/11/2022

 


เราพักการสื่อไปสองวันมีคนถามมาว่าเราหายไปใหน คิด
บวกคือเป็นห่วงคิดลบคือคิดว่าเราป่วย คิดมากคือคุณถูกบล็อก
นี่ล้วนคิดแบบจิตมนุษย์ทั้งนั้น ถ้าคิดแบบจิตจักรวาลคือ
"ดีจัง" จะได้มีเวลาทบทวน

คำสอน 25/11/2022

 

จงมองเห็นคุณค่าของคนชั่วด้วยตาที่สามคือ
ดวงตาแห่งปัญญากันได้แล้ว มองด้วยสองตา
เนื้อไม่เห็นหรอกคุณ

คำสอน 25/11/2022

 

คุณเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดทุกสิ่งในพฤติกรรมต่างๆของคน
รอบข้าง ไม่ว่าเขาจะแสดงท่าทีเป็นลบหรือบวก นั้นเกิดจาก
คุณทำตัวเป็นเงื่อนไขลบหรือบวกกับเขาอยู่ ถ้าคุณเปลี่ยน
เขาก็จะเปลี่ยนตามคุณ

คำสอน 25/11/2022

 

ดอกไม้สวยแต่ไร้กลิ่นจะไม่จูงให้ผึ้งผีเสื้อมาบิน
ตอม เพราะเขารู้ด้วยสัญชาตญาณว่า
ดอกไม้นั้นไม่มีน้ำหวานให้ดื่มกิน ไม่ต่างจากคน
ที่ทำตัวไม่ดีจึงไม่น่าคบหา คบแล้วไร้ค่าหา
ประโยชน์มิได้

24 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 24/11/2022

 

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างให้คุณ
เริ่มจากเปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อนเท่านั้น เพราะ
ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงได้คนรอบข้างเขาก็จะ
เปลี่ยนไปตามคุณ อย่าทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่อง
ยากเลย

คำสอน 24/11/2022


คนโบราณมีจิตใจดีงามเพราะตื่นเช้ามาเตรียม
อาหารตักบาตรให้พระเพื่อรับพรจากพระ แต่
สมัยหลังนี้ตักบาตรทำบุญเพื่อ ^ขอ^ พรจาก
พระแทนกันแล้วนะ

คำสอน 24/11/2022

 

เหตุผลข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดไห้
พระออกบิณฑบาตรแต่เช้าโดยทุกรูปจะโกนหัว
โกนหนวดโกนคิ้วออกหมดเพื่อให้โยมจำไม่ได้
ว่าใครเป็นใคร จนพร้อมจะตักบาตรกับพระรูป
ใหนก้ได้

คำสอน 24/11/2022

 

มนุษย์ต้องเลิกสันดานเห็นแก่ตัวและพวกตัวให้ได้ก่อน
เปลี่ยนมารู้จักให้ใครเท่าใหร่ก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขนอกจากมี
ความสุขจากการให้เท่านั้น ถ้าคุณทำแบบนี้ได้จนคุ้นเคย
แล้วคุณก็หมุนธรรมจักรได้

21 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 21/11/2022

 

มนุษย์คิดน้อยกว่าสัตว์ทั้งที่ฉลาดกว่า เช่น สัตว์
คิดว่าจะทำอย่างไรตนจึงจะรอดตายได้ แต่
มนุษย์หลายคนคิดแค่ว่าตนจะทำอย่างไรจึงจะ
เอาตัวรอดคนเดียวได้

20 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 20/11/2022

 

จิตวิญญาณของสัตว์โลกหลงมิติเพราะแย่งน้ำ
และอาหารกันเพื่อดับความหิวกระหายจะได้อยู่
รอด แต่จิตวิญญาณมนุษย์หลงมิติเพราะแย่งผล
ประโยชน์กันด้วยความเห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวรอด

17 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 17/11/2022

 

วิธีเป็นนายในดวงใจลูกน้อง

1.รู้จักรักรู้จักให้
2.ใส่ใจในทุกข์สุข
3.สนุกกับงานที่ทำ
4.ไม่ตอกย้ำสิ่งผิด
5.มองอย่างมิตร
6.เอาทั้งงานและคน

คำสอน 17/11/2022


วิธีเป็นคนชรา
ให้ลูกหลานรัก

1.ไม่จู้จี้ขี้บ่น
2.ไม่เอาแต่ใจคน
3.ไม่สนใจคำนินทา
4.ไม่ดุด่าลูกหลาน
5.ไม่ละทิ้งงานบ้าน
6.ไม่งุ่นง่านงอแง
7.ไม่ทำตัวแก่จนเกินจริง

คำสอน 17/11/2022

 

วิธีพูดน้าวโน้มใจให้คุณคล้อยตาม
1.ต้องรู้ให้จริง
2.ต้องพูดความจริง
3.ต้องพูดให้ฟังง่าย
4.ต้องใช้เหตุผล
5.ต้องพูดเพื่อให้
6.ต้องใช้คำสุภาพ
7.ต้องให้เกียรติเขา
8.ต้องพูดให้ตรงตามที่เขาอยากฟัง

คำสอน 17/11/2022

 

วิธีเป็นคนไม่ตกงาน

1.ไม่เกี่ยงทำงาน
2.ไม่เลี่ยงทำงาน
3.ไม่เสี่ยงทำงาน

14 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 14/11/2022

 

อนุตรธรรมคัมภีร์จิตจักรวาล

อ่านผ่านๆ คือ การอ่านเพื่อให้ได้อ่าน
ตั้งใจอ่าน คือ อ่านเพื่อให้รู้ว่าครูสอนอะไร
ค่อยๆอ่าน คือ อ่านเพื่อเก็บข้อมูลให้ครบ
อ่านแล้วคิดตาม คือ การอ่านให้เข้าใจ
อ่านทบทวน คือ การอ่านเพื่อเอาสาระ

12 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 12/11/2022

 

มอดเริ่มวางมือจากพวกคนนำทางชราตาบอด
เปลี่ยนมาใช้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้เล่นบทกรรมกร
แสงแทน โดยให้สวมบทนักวิชาการนักพูดนัก
เล่นกลมนต์มายา ผสานไว้ในคนเดียวเพื่อล่า
สาวกรุ่นใหม่อีกครั้ง

10 พฤศจิกายน 2565

อนุตรธรรมคัมภีร์จิตจักรวาล 10/11/2022


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้พวกคุณรู้ว่า
 

การทดลองของพระเจ้าที่ประสบผลสำเร็จยิ่งใหญ่
คือทรงคิดสร้างกลไกชิ้นสำคัญที่จะทำให้โลก
เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมิทรงต้องกำหนดสั่งให้โลกหมุนด้วยพระจิต
เหมือนสั่งให้น้ำเปลี่ยนสถานะได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน
นั่นคือทรงปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีชีวิตจำนวนมากมาย
ให้ทำหน้าที่เป็น
 #เพื่อนร่วมงาน กับดาวโลก
 
ต้นไม้ใหญ่มากมายที่ทรงปลูกสร้างไว้บนโลกนั้น
จะใช้รากแก้วที่หยั่งลึกลงไปในดินช่วยค้ำจุนลำต้น
ใช้รากแขนงกับรากฝอยคอยช่วยค้ำจุนแผ่นดินโลก
ปลายรากของต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางเดินไฟฟ้า
ที่ต้นไม้ต้นนั้นใช้ปลดปล่อยพลังงานความรักออกมา
เพื่อมอบให้แก่แกนโลกที่ทรงติดตั้งบางสิ่งไว้ภายใน
 
ต้นไม้บนโลกเป็นกลไกผลิตไฟฟ้าที่โลกต้องการ
ต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายจึงเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลก
โดยทรงออกแบบสร้างขึ้นให้ทำงานร่วมกันกับโลก
ให้ทำงานร่วมกันและทำสัมพันธ์กันอย่างอิสระเสรีได้
มิใช่ต่างคนต่างทำแบบมึงทำกูทำหรือมึงไม่ทำกูทำ
หรือแบบมึงทำกูไม่ทำหรือทั้งมึงทั้งกูไม่มีใครทำ
เพราะพระองค์ทรงกำหนด
 "หน้าที่" เอาไว้ให้ทำแล้ว
ต้นไม้ทุกต้นมีหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้ามอบให้โลก
โลกมีหน้าที่รับเอาพลังงานที่รากพืชมอบให้นำไปใช้
 
พลังงานด้านบวกจากปลายรากของพืชหรือต้นไม้
จะถูกเหนี่ยวรั้งลงสู่
 "แกนโลก" หรือแกนแม่เหล็กโลก
ซึ่งทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์
 100% เอาไว้
ธาตุออกซิเจนที่ว่านี้จะมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในแกนโลก
มีลักษณะทางกายภาพคือจะ
 #เหนียวหนืด คล้ายตังเม
เนื้อธาตุจะมีสีเขียวใสคล้ายเนื้อขององค์พระแก้วมรกต
เมื่อมีการสะท้อนแสงก็จะเป็นสีเงาวาวดั่งสีปีกแมลงทับ
 
ก้อนธาตุออกซิเจนถูกกำหนดให้เป็น "แกนโลก"
โดยแกนโลกที่ว่านี้พระเจ้าทรงกำหนดออกแบบให้
มันทำหน้าที่เป็น
 #แกนแม่เหล็กโลก อีกหน้าที่หนึ่งด้วย
ลักษณะการทำงานก็คือ
 "อะตอม" ของธาตุออกซิเจน
จะมีปฏิกริยาว่องไวต่อพลังงานด้านบวกที่รากพืชมอบให้
อะตอมออกซิเจนบริสุทธิ์ในแกนโลกจะเกิดการระเบิดขึ้น
ทรงเรียกว่า
 #Atommic_Bomb คือ "ระเบิดนิวเคลียร์"
 
เมื่ออะตอมหนึ่งเกิดการระเบิดขึ้น
มันจะยังผลให้อะตอมข้างเคียงระเบิดตามต่อเนื่อง
ในลักษณะเดียวกันกับการจุดพวงประทัดของคนจีน
เมื่อประทัดดอกแรกระเบิดมันจะจุดระเบิดต่อๆกันไป
ซึ่งมันจะระเบิดอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดทั้งแผง
 
ที่แกนโลกจะระเบิดด้วยปฏิกริยา #นิวเคลียร์ฟิชชั่น
ซึ่งอะตอมธาตุออกซิเจนจะระเบิดอย่างต่อเนื่อง
โดยมันจะทำงานสัมพันธ์กันกับการรับพลังงานบวก
ที่ต้นไม้พระบิดาผลิตให้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น
 
ด้วยเหตุนี้เอง
แกนแม่เหล็กโลกในแกนโลกที่ทรงติดตั้งไว้
มันจะทำงานของมันร่วมกับต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิต
เฉพาะเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้น
เมื่อตกค่ำไม่มีแสงอาทิตย์ต้นไม้ก็จะหยุดพักนอน
การผลิตพลังงานมอบให้โลกก็จะหยุดทำงาน
ซึ่งจะสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆ
โดยมีพระสุริยะหรือดวงอาทิตย์คอยกำกับบทบาทให้
 
เมื่ออะตอมธาตุออกซิเจนระเบิดอย่างต่อเนื่อง
เพราะความเหนียวหนืดคล้ายตังเมของมัน
กับการระเบิดต่อเนื่องตอนกลางวันอยู่ด้านเดียว
การบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกที่แกนโลกจึงเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่โลก
ได้รับพลังงานด้านบวกจากประดาต้นไม้ทั้งหลายอยู่
เพราะเป็นการระเบิดที่รุนแรงระดับ
 "นิวเคลียร์"
แรงบิดจึงมากพอให้โลกทั้งดวงเหวี่ยงหมุนได้
 
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ในพระปรีชาของพระเจ้า
ซึ่งเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในอนันตจักรวาล
เท่าที่เราจะพอถ่ายทอดอนุตรธรรมของพระองค์
ให้พวกคุณในปลายยุคพลังงานเก่าทั้งหลายรับรู้ได้
เพื่อเป็นคำตอบว่า
 #ทำไมเราจึงรักพระองค์
เพื่อเป็นคำตอบว่า #ทำไมพวกคุณต้องรักพระองค์
มิใช่การรักพระองค์เพราะเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
เมื่อพระองค์ทรงค้นพบกระบวนการ
ที่จะทำให้โลกเหวี่ยงหมุนไปได้อย่างต่อเนื่อง
โดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพของพระองค์เอง
เป็นต้นแบบเพื่อสร้างสมดุลด้วยการหมุนต่อเนื่อง
จึงทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนไว้ที่แกนโลก
แล้วออกแบบต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายปลูกไว้บนดิน
เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เสรี
เป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในแบบที่โลกต้องการให้
เพียงเท่านี้โลกก็ทำหน้าที่ได้ดังพระประสงค์แล้ว
 
นั่นคือ
ถ้าโลกจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพได้
ดาวเคราะห์โลกก็จักต้องหมุนรอบตัวเองต่อเนื่อง
เพื่อรักษาความสมดุลในระบบของตนเองให้ได้ก่อน
โลกจึงจะ
 "ค้ำจุน" เอกภพที่เป็นระบบใหญ่กว่าได้
ด้วยเหตุนี้ต้นไม้น้อยใหญ่ทุกต้นบนโลกจึงสำคัญยิ่ง
ต้นหญ้าป่าไม้แผ่นดินโลกและน้ำคือทรัพยากรโลก
ที่มนุษย์จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้เท่าชีวิตห้ามทำลาย
เพราะโลกจะขาดสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติมิได้
 
#ถ้าตันไม้น้อยใหญ่ตายหมด
#
ถ้าแผ่นดินโลกแล้งน้ำ
#
ดาวโลกดวงนี้ก็จะหยุดหมุน
#
หายนะภัยทั้งหลายก็จะเกิดขึ้น
#
โลกและมนุษย์โลกก็จะอยู่ไม่รอด
 
กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ปัญญา วิสุทธิ์
10/11/256

อนุตรธรรมคัมภีร์จิตจักรวาล 10/11/2022พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้พวกคุณรู้ว่า
 

การทดลองของพระเจ้าที่ประสบผลสำเร็จยิ่งใหญ่
คือทรงคิดสร้างกลไกชิ้นสำคัญที่จะทำให้โลก
เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมิทรงต้องกำหนดสั่งให้โลกหมุนด้วยพระจิต
เหมือนสั่งให้น้ำเปลี่ยนสถานะได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน
นั่นคือทรงปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีชีวิตจำนวนมากมาย
ให้ทำหน้าที่เป็น
 #เพื่อนร่วมงาน กับดาวโลก
 
ต้นไม้ใหญ่มากมายที่ทรงปลูกสร้างไว้บนโลกนั้น
จะใช้รากแก้วที่หยั่งลึกลงไปในดินช่วยค้ำจุนลำต้น
ใช้รากแขนงกับรากฝอยคอยช่วยค้ำจุนแผ่นดินโลก
ปลายรากของต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางเดินไฟฟ้า
ที่ต้นไม้ต้นนั้นใช้ปลดปล่อยพลังงานความรักออกมา
เพื่อมอบให้แก่แกนโลกที่ทรงติดตั้งบางสิ่งไว้ภายใน
 
ต้นไม้บนโลกเป็นกลไกผลิตไฟฟ้าที่โลกต้องการ
ต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายจึงเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลก
โดยทรงออกแบบสร้างขึ้นให้ทำงานร่วมกันกับโลก
ให้ทำงานร่วมกันและทำสัมพันธ์กันอย่างอิสระเสรีได้
มิใช่ต่างคนต่างทำแบบมึงทำกูทำหรือมึงไม่ทำกูทำ
หรือแบบมึงทำกูไม่ทำหรือทั้งมึงทั้งกูไม่มีใครทำ
เพราะพระองค์ทรงกำหนด
 "หน้าที่" เอาไว้ให้ทำแล้ว
ต้นไม้ทุกต้นมีหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้ามอบให้โลก
โลกมีหน้าที่รับเอาพลังงานที่รากพืชมอบให้นำไปใช้
 
พลังงานด้านบวกจากปลายรากของพืชหรือต้นไม้
จะถูกเหนี่ยวรั้งลงสู่
 "แกนโลก" หรือแกนแม่เหล็กโลก
ซึ่งทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์
 100% เอาไว้
ธาตุออกซิเจนที่ว่านี้จะมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในแกนโลก
มีลักษณะทางกายภาพคือจะ
 #เหนียวหนืด คล้ายตังเม
เนื้อธาตุจะมีสีเขียวใสคล้ายเนื้อขององค์พระแก้วมรกต
เมื่อมีการสะท้อนแสงก็จะเป็นสีเงาวาวดั่งสีปีกแมลงทับ
 
ก้อนธาตุออกซิเจนถูกกำหนดให้เป็น "แกนโลก"
โดยแกนโลกที่ว่านี้พระเจ้าทรงกำหนดออกแบบให้
มันทำหน้าที่เป็น
 #แกนแม่เหล็กโลก อีกหน้าที่หนึ่งด้วย
ลักษณะการทำงานก็คือ
 "อะตอม" ของธาตุออกซิเจน
จะมีปฏิกริยาว่องไวต่อพลังงานด้านบวกที่รากพืชมอบให้
อะตอมออกซิเจนบริสุทธิ์ในแกนโลกจะเกิดการระเบิดขึ้น
ทรงเรียกว่า
 #Atommic_Bomb คือ "ระเบิดนิวเคลียร์"
 
เมื่ออะตอมหนึ่งเกิดการระเบิดขึ้น
มันจะยังผลให้อะตอมข้างเคียงระเบิดตามต่อเนื่อง
ในลักษณะเดียวกันกับการจุดพวงประทัดของคนจีน
เมื่อประทัดดอกแรกระเบิดมันจะจุดระเบิดต่อๆกันไป
ซึ่งมันจะระเบิดอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดทั้งแผง
 
ที่แกนโลกจะระเบิดด้วยปฏิกริยา #นิวเคลียร์ฟิชชั่น
ซึ่งอะตอมธาตุออกซิเจนจะระเบิดอย่างต่อเนื่อง
โดยมันจะทำงานสัมพันธ์กันกับการรับพลังงานบวก
ที่ต้นไม้พระบิดาผลิตให้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น
 
ด้วยเหตุนี้เอง
แกนแม่เหล็กโลกในแกนโลกที่ทรงติดตั้งไว้
มันจะทำงานของมันร่วมกับต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิต
เฉพาะเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้น
เมื่อตกค่ำไม่มีแสงอาทิตย์ต้นไม้ก็จะหยุดพักนอน
การผลิตพลังงานมอบให้โลกก็จะหยุดทำงาน
ซึ่งจะสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆ
โดยมีพระสุริยะหรือดวงอาทิตย์คอยกำกับบทบาทให้
 
เมื่ออะตอมธาตุออกซิเจนระเบิดอย่างต่อเนื่อง
เพราะความเหนียวหนืดคล้ายตังเมของมัน
กับการระเบิดต่อเนื่องตอนกลางวันอยู่ด้านเดียว
การบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกที่แกนโลกจึงเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่โลก
ได้รับพลังงานด้านบวกจากประดาต้นไม้ทั้งหลายอยู่
เพราะเป็นการระเบิดที่รุนแรงระดับ
 "นิวเคลียร์"
แรงบิดจึงมากพอให้โลกทั้งดวงเหวี่ยงหมุนได้
 
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ในพระปรีชาของพระเจ้า
ซึ่งเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในอนันตจักรวาล
เท่าที่เราจะพอถ่ายทอดอนุตรธรรมของพระองค์
ให้พวกคุณในปลายยุคพลังงานเก่าทั้งหลายรับรู้ได้
เพื่อเป็นคำตอบว่า
 #ทำไมเราจึงรักพระองค์
เพื่อเป็นคำตอบว่า #ทำไมพวกคุณต้องรักพระองค์
มิใช่การรักพระองค์เพราะเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
เมื่อพระองค์ทรงค้นพบกระบวนการ
ที่จะทำให้โลกเหวี่ยงหมุนไปได้อย่างต่อเนื่อง
โดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพของพระองค์เอง
เป็นต้นแบบเพื่อสร้างสมดุลด้วยการหมุนต่อเนื่อง
จึงทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนไว้ที่แกนโลก
แล้วออกแบบต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายปลูกไว้บนดิน
เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เสรี
เป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในแบบที่โลกต้องการให้
เพียงเท่านี้โลกก็ทำหน้าที่ได้ดังพระประสงค์แล้ว
 
นั่นคือ
ถ้าโลกจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพได้
ดาวเคราะห์โลกก็จักต้องหมุนรอบตัวเองต่อเนื่อง
เพื่อรักษาความสมดุลในระบบของตนเองให้ได้ก่อน
โลกจึงจะ
 "ค้ำจุน" เอกภพที่เป็นระบบใหญ่กว่าได้
ด้วยเหตุนี้ต้นไม้น้อยใหญ่ทุกต้นบนโลกจึงสำคัญยิ่ง
ต้นหญ้าป่าไม้แผ่นดินโลกและน้ำคือทรัพยากรโลก
ที่มนุษย์จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้เท่าชีวิตห้ามทำลาย
เพราะโลกจะขาดสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติมิได้
 
#ถ้าตันไม้น้อยใหญ่ตายหมด
#
ถ้าแผ่นดินโลกแล้งน้ำ
#
ดาวโลกดวงนี้ก็จะหยุดหมุน
#
หายนะภัยทั้งหลายก็จะเกิดขึ้น
#
โลกและมนุษย์โลกก็จะอยู่ไม่รอด
 
กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ปัญญา วิสุทธิ์
10/11/256


09 พฤศจิกายน 2565

อนุตรธรรมคัมภีร์จิตจักรวาล 9/11/2022
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงให้พวกคุณรู้ว่า
 
จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของทุกคน
เดินทางเข้ามาจุติเป็นมนุษย์กันได้อย่างไร
ทั้งนี้ไม่ว่าปัจจุบันคุณจะเป็นใคร
กำลังใช้ชีวิตอยู่ตรงส่วนไหนบนโลกนี้
จะมีเชื้อชาติและนับถือศาสนาอะไรอยู่ก็ตาม
 
แม้มนุษย์ทั้งโลกจะเลือกรับพระศาสดาต่างกัน
ต่างกันตามความเชื่อความชอบและความเคยชิน
แต่พวกคุณทั้งโลกก็มีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างพระองค์เดียวกัน
ในยุคนี้เราน้อมถวายพระนามว่า
 #องค์จิตจักรวาล
 
อดีตนั้นพวกคุณรู้จักพระองค์ผ่านพระบุตรเอกว่า
องค์เยโฮวากับองค์อัลเลาะฮ์ซึ่งเป็นองค์เดียวกัน
แต่นามต่างกันตามยุคตามภาษาเกิดของศาสดา
จงอย่าทำสับสนหรือเอาความต่างยุคมาแบ่งแยก
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณว่าเป็นพระเจ้าของมึงของกู
เพราะจิตวิญญาณของพวกคุณทุกๆคนบนโลกนี้
มีพระองค์เป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดมาด้วยกัน
อีกทั้งทรงเป็นผู้อนุญาตให้พวกคุณมาเกิดกันทั้งนั้น
 
พวกคุณจักต้องรู้ว่า
#องค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ เป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานขนาดใหญ่
ที่มีพระองค์เป็น
 "นิวเคลียส" หรือจุดศูนย์กลางนั้น
โดยทรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองและสั่นสะเทือนตนเอง
ด้วยอัตราเร็วของการเหวี่ยงหมุนรอบจุดศูนย์กลาง
กับค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนคงที่และต่อเนื่องด้วย
 
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็น #มหาสุญตา
คำว่า "มหาสุญตา" หมายถึงทรงมีคุณสมบัติเป็น
สรรพสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของ
 #ความว่าง
หรือทรงเป็นแก่นแท้ของสิ่งที่ยังไม่มียังไม่ปรากฏ
หมายถึง
 #ตัวตนแก่นแท้ของอนุภาคของความว่าง
แปลว่า #ความว่างนั้นก็มีอนุภาค เช่นกัน
แต่มันยังไม่ทันปรากฏเกิดขึ้นเป็น
 "ตัวตนความว่าง"
ซึ่งความว่างจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสั่นสะเทือนแล้ว
 
พวกคุณจงตั้งใจอ่านทบทวนซ้ำหลายเที่ยว
อ่านแล้วจงคิดตามให้เป็นภาพอย่าอ่านแบบลวกๆ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วย
 "จินตมยปัญญา"
ปัญญาใครปัญญามันอ่านไม่เป็นก็จะไม่เข้าใจ
เรียนรู้ไม่เป็นก็จะเข้าถึงความจริงเหล่านี้ไม่ได้
ต่อให้คุณมิได้จบฟิสิกส์มิได้จบวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ไม่มีดอกนำหน้าชื่อนามของคุณไว้ก็เข้าใจไม่ยาก
ถ้าคุณมี
 "ศิลปะ" ด้านการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดตามเรา
เพราะคำกล่าวเราในยุคปลายนี้ไม่มีสำนวนโวหาร
ไม่มีอุปมาอุปไมยไม่มีเวลาให้ใครใช้ฝึกคิดอีกแล้ว
 
หลังจากที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาล
ทรงอุบัติเกิดขึ้นด้วยพระองค์เอง
เป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่มหีมา
มีความกว้างใหญ่ไพศาลเสมือนหนึ่งไร้ขอบเขต
ดุจดั่งใบไม้หรือใบบัวที่มีขนาดใหญ่เอามากๆ
ใหญ่จนไม่อาจมองเห็นขอบใบของใบไม้ใบนั้นได้
ทั้งๆที่ขอบใบของใบไม้นั้นมันยังมีของมันอยู่จริง
 
การที่คุณไม่อาจมองเห็นสิ่งใดเช่นว่านี้แล้ว
จะสรุปเอาง่ายๆดื้อๆว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริง
มันเป็นการใช้ตรรกะของสมองซีกซ้ายที่โง่มาก
เพราะเรียนรู้ความจริงระดับ
 #โลกิยธรรม ที่ตื้นๆ
แต่การจะเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับพระเจ้านี้
คุณต้องใช้สมองอีกข้างหนึ่งคือ
 "สมองซีกขวา"
โดยใช้ศิลปะของการคิดด้วย #วิธีคิดให้เป็นภาพ
ซึ่งพวกคุณต้อง "กดปุ่ม" ใช้มันให้เป็นเท่านั้น
 
เท็คนิกการกดปุ่มก็คือ "คิดตาม" คำกล่าวของเรา
อย่าคิดต้านหรือคิดแย้งเพราะคุณอวดรู้ว่ากูรู้อยู่
ด้วยการทำตัวเป็นดั่งแก้วที่มีน้ำเน่าอยู่เต็มล้น
ยังทำตัวเป็นคน
 "หลงตัวเอง" จนเข้าถึงอำนาจในตน
จาก
 "จิตตปัญญา" ที่พระบิดาประทานไว้ให้ไม่ได้
 
หลังจากที่ทรงอุบัติขึ้นมาด้วยพระองค์เองแล้ว
พระองค์ก็ทรงสร้าง
 "เงา" ของพระองค์ขึ้นมาได้
ด้วยสิ่งที่ภาษามนุษย์โลกจะเรียกกันว่า
 #บังเอิญ
ทั้งๆที่จริงๆแล้วมิได้บังเอิญแต่เป็นความเหมาะสม
ที่เงาของพระองค์จะเกิดขึ้นมาได้จากการกำหนดนึก
ด้วยพลังแห่งมหาสุญตาหรือแก่นแท้ของความว่าง
อันเป็นพระอำนาจของพระผู้สร้างที่ทรงมีอยู่ในตน
โดยมิได้ทรงรู้ล่วงหน้ามาก่อนเลย
 
จากนั้นพระองค์ก็ทรงค้นพบ "เสียงก้องกังวาล"
จากการเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ออกมาดังๆ
เพื่อปรารถนาจะสนทนากับรูปธรรมอื่นๆถ้ามีอยู่จริง
แต่พระองค์มิได้รับคำตอบคงได้สดับแต่เสียงก้อง
จากสุรเสียงที่ทรงเปล่งออกมาเองให้ได้ยินเท่านั้น
นี่ก็เป็นการค้นพบพลังอำนาจที่มีอยู่ในตน
อีกอย่างหนึ่งด้วยประสบการณ์จริงของพระองค์เอง
 
หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงค้นพบว่า
ทรงสามารถกำหนดสร้างหรือ
 "ให้กำเนิด"
#
จิตจักรวาลดวงเล็ก ขึ้นมาอีกมากมายนับไม่ถ้วน
ซึ่งเราจะขอเรียกจิตจักรวาลดวงเล็กว่า
 "พระบุตร"
โดยการให้กำเนิดของพระองค์ครั้งนี้
ก็เป็นการค้นพบพลังอำนาจในตนเองแบบบังเอิญ
ซึ่งมิได้วางแผนล่วงหน้าและขาดวินัยในการเรียนรู้
ที่สำคัญคือพระองค์มิอาจควบคุมการเรียนรู้นั้นได้
ถ้าจะเป็นการเรียนรู้อย่างมีแบบแผนและควบคุมได้
พระองค์ต้องสร้าง
 #ห้องทดลอง เพื่อการเรียนรู้ก่อน
 
พระบิดาจึงทรงกำหนดสร้าง
สนามพลังงานใหม่ขึ้นมาอีกสนามพลังงานหนึ่ง
ซ้อนทับอยู่บนสนามพลังงานเดิมของพระองค์
โดยเราจะขอเรียกสนามพลังงานใหม่
ที่ทรงสร้างขึ้นนี้ว่า
 #เอกภพ หรือ "อนันตจักรวาล"
ส่วนสนามพลังงานเดิมขององค์จิตจักรวาลเองนั้น
เราจะขอเรียกว่า
 #พระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งสนามพลังงานใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่าที่ว่านี้
เป็น
 #ห้องทดลอง เพื่อการเรียนรู้ว่า
จะสามารถกระทำสิ่งใดได้อีกบ้างนอกจากที่ได้รู้แล้ว
 
กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ปัญญา วิสุทธิ์
9/11/2565


คำสอน 9/11/2022

 

ความรู้ใดที่รู้แล้วนำพาจิตวิญญาณ
ให้หลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญตาไม่ได้
จงอย่าหาทำเพราะมันเป็นอุตริอวิชา
มันเป็นแสงไฟแห่งอบายใช้ล่อแมงเม่า
ให้พากันบินเข้าไปสลัดปีกตนเองตาย
แล้วไร้ปีกจนไม่อาจบินกลับบ้านเดิมได้

06 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 6/11/2022

 

นิพพานไม่มี "ดินแดน" จึงไม่ต้องเที่ยวตามหาหรือถามหา
นิพพานเป็นสภาวะสำคัญของจิตหยาบที่จะเปิดประตูสู่การ
เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตนเองได้ เพราะนิพพาน
เป็นสภาวะจึงไม่เป็นทั้งอัตตาหรืออนัตตา

05 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 5/11/2022

 

สำหรับฆารวาส
คำว่า "สมาธิ" หมายถึงการไม่ต้องแกล้งทำให้
อายตนะภายนอกทั้งห้าพิการ ซึ่งคุณจะจดจ่อ
กับการคิดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าจะทำ
สำเร็จได้ โดยไม่ระวางหรือไม่เลิกทำเสียกลาง
คัน

คำสอน 5/11/2022

 

ธรรมชาติสมาธิคือการมีมหาสติตลอดเวลาโดย
ไม่ต้องปิดอายตนะ ไม่ต้องหนีสังคม ทั้งสามารถ
ใช้ชีวิตร่วมกันกับใครก็ได้ ให้ทำงานร่วมกันกับ
ใครก็ไม่มีปัญหาทั้งสิ้น

คำสอน 5/11/2022

 

ฆราวาสไม่ต้องนั่งปิดอายตนะทำสมาธิแบบนักบวช เพราะ
คุณมีภาระหน้าที่ต้องทำกับคนอื่นในสังคม ถ้าปิดอายตนะ
คุณจะมีปัญหาด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ทันที ทั้งคุณยัง
จะใช้ขันธ์ห้าหมุนธรรมจักรไม่ได้ด้วย

คำสอน 5/11/2022

 

มรรควิถีจิตจักรวาล ไม่เน้นการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีปิด
อายตนะทั้งห้าที่ดีอยู่แล้วให้มันมืดบอด ไม่เน้นการปลีกวิเวก
แค่สอนให้ฝึกใช้อายตนะทั้งห้าให้ชำนาญด้วยการไม่ทิ้ง
สังคม เพื่ออยู่เหนือกฏแห่งกรรมได้

03 พฤศจิกายน 2565

คำสอน 3/11/2022

 

การทำบุญสุนทานเป็นการฝึก "ให้" โดยไม่หวัง
ผลใดตอบแทน การทำบุญสุนทานจึงเป็นการ
ฝึกละวางกิเลสตัณหาอย่างแยบยลยิ่ง

คำสอน 3/11/2022

 

กาารซักจูงคนให้ทำบุญสร้างกุศลนั้นประเสริฐยิ่ง
แต่การจูงใจให้ทำบุญด้วยความคาดหวังในบาง
สิ่งเป็นการตอบแทนนั้นเป็นบาปอย่างยิ่ง

คำสอน 3/11/2022

 

ตัวชี้วัดว่าป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง คือ การ
ดำริชอบและกระทำดีเพื่อยังประโยชน์สุขของ
คนอื่น มิใช่การคิดดีทำดีเพื่อยังประโยชน์สุข
ของตนและพวก

คำสอน 3/11/2022

 


พระเจ้าทรงสร้างสัญชาตญาณใหจิตวิญญาณใช้เพื่อการ
รักตัวกลัวตาย พระเจ้าทรงสร้างปัญญาของสมองซีกซ้ายไว้
ให้มนุษย์ใช้คิดวิเคราะห์หาเหตุรักคนไม่น่ารักให้ได้
ให้อภัยแก่คนไม่น่าให้อภัยให้เป็น