23 พฤษภาคม 2561

คำสอน 23/05/2018

 

แม้บางคนจะปฏิเสธท่าน
เพราะพระนามจิตจักรวาล

แต่ท่านที่ศรัทธาต่อพระองค์
มั่นคงในการก้าวตามเราไปให้ถึงที่สุด
จะไม่มีภัยพิบัติใดช่วงชิงท่านไป
จากพระหัตถ์ของพระบิดาได้