29 มิถุนายน 2557

คำสอน 29/06/2014

 

มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าอาวาส
ต่างมีวัดเป็นของตนเอง
จงอย่าปล่อยทิ้งให้รกร้าง

- มีโลกเป็นดั่งลูกนิมิต
-มีจิตเป็นดั่งมหาวิหาร
-มีปัญญาญาณเป็นดั่งยอดเจดีย์
-มีกายสังขารเป็นดั่งอาราม
-มีกลไกอายตนะทั้งหกเป็นดั่งธรรมจักร
-มีพลังความรักเป็นดั่ง แสงเที่ยนแห่งธรรม

16 มิถุนายน 2557

คำสอน 16/06/2014

 

ถ้าหากจะมีใครติเตือนเธอและ
กล่าวร้ายต่างๆต่อตัวเรา
เพราะปฏิบัติตามคำสื่อสอนของเรา
เธอก็จงชื่นชมยินดีเถิด

เพราะรางวัลการทำความดีของเธอนั้น
บริบูรณ์อยู่ในมิติแห่งจิตวิญญาณแล้ว

เพราะพวกเขาเหล่านั้น
มิใช่คนแรกบนโลกนี้หรอก
ที่เคยก้าวล่วงต่อประดาผู้เผยพระวจนะ
ยังมีคนอื่นอีกที่จะก้าวตามเขาลงไปสู่ไฟนรก

คำสอน 16/06/2014

 

ทุกข์ได้
แต่อย่าท้อ

ความสุข
ไม่ได้เกิดจากใครยื่นให้

เธอจะสุขได้ก็เพราะใจ
ของเธอเอง

คำสอน 16/06/2014

 

เป็นสุนัข รักเล่น ไม่เห็นแปลก
ไม่รู้แยก จริง-เล่น ไหนแก่นสาร
เพราะไม่มี หน้าที่ ต้องนิพพาน
ทุกวันวาร จึงกินนอน หอนเห่าคน

เป็นมนุษย์ สุดจะดี ตรงที่จิต
กับการคิด ด้วยปัญญา หาเหตุผล
รู้เรียนรู้ ชั่วดี หน้าที่ตน
การหลุดพ้น คือธงชัย ในบั้นปลาย

ใช้ชีวิต แบบน้องหมา เข้าท่าหรือ
เป็นอยู่คือ รอชีพดับ ลับสลาย
บทเรียนโลก บททดสอบ รายรอบกาย
ใช่จะตาย หายวับ ไปกับเธอ...

12 มิถุนายน 2557

คำสอน 12/06/2014


:สมาธิ
เป็นผลจากสติ

:สติ
เป็นผลจากสงบ

:สงบ
เป็นผลจากสำรวม 

คำสอน 12/06/2014

 

เธอจงมองหาคุณค่า
ในสิ่งไร้ค่าให้พบ

เพราะพระบิดาทรงฝากมันไว้ในนั้น
เพื่อประทานเป็นรางวัลให้แก่บุตรทั้งหลาย
ที่มีจิตใสใจสวย ร่ำรวยภูมิปัญญา
และเข้าถึงคำว่า "พอเพียง" ได้แล้ว

11 มิถุนายน 2557

คำสอน 11/06/2014

 


เป้าหมาย คือ ความต้องการใดๆในชีวิต
ที่เธออาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

ปณิธาน คือ
ความต้องการทางจิตวิญญาณ
ซึ่งเป็นมิติแห่งสัจจะ
ที่เธอมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามใจตัว

06 มิถุนายน 2557

คำสอน 6/06/2014

 

ผู้นำที่แท้จริง
จะไม่แสวงหาผู้ตาม

แต่เขาจะพยายาม
ค้นหาความคิดและการ
กระทำใหม่ๆที่ดีๆ
ที่จะช่วยให้คนอื่น
ยอมเป็นผู้ตามเขาเท่านั้น

คำสอน 6/06/2014

 

จิตสำนึกของมนุษย์
กับจิตสำนีกของโลก
ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ถ้ามนุษย์ไม่รักกัน โลกก็จะไม่รักมนุษย์
เมื่อนั้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ก็จะเป็นความก้าวร้าวที่โลกจะกระทำ
ต่อมนุษย์โลกโดยมิอาจเลี่ยง....