19 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


นิพพานกิเลสได้
ด้วยวิธีปัญญาวิมุติ
นิพพานกรรมได้
ด้วยวิธีเจโตวิมุติ