19 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ปฏิบัติธรรมหมายถึง
การปฏิบัติตนตามแบบธรรมชาติ
ที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพราะยอมรับ-ปรบตัวเข้าหากันได้