21 สิงหาคม 2566

คำสอน


 มนุษย์เสพติดิเลสจนเคยตัว
ขนาดทำบุญก็ยังทำด้วยกิเลส
คือทำแล้วร้องขอในสิ่งตอบแทน
ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเสมอ
ทำให้พลังงานที่ได้จากขันธ์ห้า
เป็นพลังงานไม่สะอาด
ในแบบที่โลกไม่ต้องการ