24 สิงหาคม 2552

17 สิงหาคม 2552

VDO. มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค


มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค 1/3


มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค 2/3


 มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค 3/3


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค


 โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

03 สิงหาคม 2552