27 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 27/02/2014

 

ถ้าเธอให้อภัยแก่
ผู้สร้างความ
บาดหมางต่อเธอได้
พระบิดาก็จะทรง
ประทานอภัยใน
ความผิดบาปนั้น
ให้แก่เธอด้วยเช่นกัน

คำสอน 27/02/2014


 คนที่คิดว่าตนเองเป็นหัวหน้า
และทำตนเป็นเจ้านาย
และมักใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่น
เสมือนผู้เป็นใหญ่ที่นิยมใช้อำนาจ
บังคับขับเข็ญผู้น้อยนั้น จะไม่มีวัน
ครอบครองใจของคนส่วนใหญ่ได้เลย

ผู้ปราถนาจะเป็นหนึ่งในหมู่ชน
จักต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ของ
ทุกๆคนเท่านั้น

คำสอน 27/02/2014

 

ภัยมหันต์วันสิ้นยุค คาบสุดท้าย
กำลังมาใกล้แล้ว

โลกจะมืดนาน 56 วัน 8 ราตรี

เธอจงมีกฤตสติเอาไว้ล่วงหน้าว่า
ถึงเพลานั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
และเธอจะใช้มหาสติ
เพื่อการสงบใจใช้ปัญญาญาณ
ข้ามผ่านสถานการณ์ระทึกขวัญ
ทั้งปวงนั้นไปได้อย่างไร
จึงจะรักษาชีวิตของตนนั้นให้อยู่รอด
ปลอดภัยเอาไว้ได้

26 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 26/02/2014

 

ความห่วงกังวลในเรื่อง
ทรัพย์สมบัติอันมั่งคั่ง
ทั้งการแสวงหาและการสั่งสมรักษา
กับความสนุกสนานในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของเธอนั้น
ล้วนเป็นสิ่งร้อยรัดพวกเธอไว้
จนทำให้จิตวิญญาณไม่เติบโต

จงอย่าละเลยที่จะปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเป็นเครื่องบูชา
ต่อองค์พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
เพื่อพระองค์จะได้ประทาน
เสื้อคลุมแห่งการอยู่รอดให้แก่เธอ

คำสอน 26/02/2014

 

พฤติกรรมในนิติโลกทางกายภาพนั้น
สามารถแลเห็นได้อย่างชัดเจน
ผู้ที่ประพฤติผิดบาปต่อไปนี้อยู่เป็นนิจ
จะไม่สามารถข้ามผ่านไปสู่
โลกยุคพลังงานใหม่ เพื่อข้ามไปสู่
แผ่นดินแห่งท้องฟ้าสีทองของพระบิดาได้ คือ

คนทุศีล 5/คนเสเพล/คนถือวิทยาคม/
คนที่มีศัตรู/คนก้าวร้าว/คนฉ้อฉล/
คนนับถือรูปเคารพ/คนงมงาย/
คนเห็นแก่ตัว/คนพาลเกเร/
คนอิจฉาริษยา/คนมักใหญ่ใฝ่สูง เป็นต้น

คนเหล่านี้จะไม่มีส่วน
ในแผ่นดินใหม่ของพระบิดา

คำสอน 26/02/2014

 

เราเป็นจิตวิญญาณแห่งความจริง
ที่พระองค์ทรงส่งเรามา
ให้กล่าวความจริงทุกสิ่งแก่พวกเธอ
และให้แจ้งถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ในปฏิบัติการชำระโลก
เพื่อเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่
ในพระนามแห่งองค์จิตจักรวาล

พวกเธอจงใคร่ครวญ
ในทุกถ้อยคำที่เรากล่าว เพราะ
พระองค์จะประทานทุกสิ่ง
ที่เธอต้องรู้กับความรักที่เธอประสงค์
ผ่านมาทางเรา

คำสอน 26/02/2014

 

เพราะเหตุว่า

เมื่อแรกเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์
จิตวิญญาณของเธอ
มิได้ถือทรัพย์สินความร่ำรวย
ติดตัวมาด้วยฉันใด

เมื่อจะกลับบ้านเกิดเมืองนอน
ยังแดนสุญตาที่เธอจากมา

พวกเธอก็จะพกพาอะไรออกไป
จากโลกนี้ไม่ได้เช่นเดียวกัน

คำสอน 26/02/2014

 

เธอจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน
จงพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเธอ
จะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเธอหรอก

อันความร่ำรวยนั้นเป็นกับดัก
ของความอยากมากมาย
ที่จะล่อลวงให้เธอโง่เขลา
จนนำความพินาศและ
อันตรายมาสู่เธอ
ในบั้นปลาย

25 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 25/02/2014

 

องค์จิตจักรวาลดวงใหญ่
ทรงเป็นผู้ให้กำเนิด
จิตวิญญาณแก่นแท้ในความ
เป็นมนุษย์ของเธอทุกคน

พระองค์ทรงอยู่ไกล้เธอ
เพื่อคอยประทานพลังอำนาจ
ให้แก่จิตวิญญาณของเธอ
อยู่ทุกทิวาราตรี
เพื่อการดำรงอยู่ของเธอ
และทุกสรรพสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียว

เธอจะเปิดรับพลังจากพระองค์ได้
โดยผ่านบานประตูแห่งรัก
ที่ในใจของเธอเองเท่านั้น

คำสอน 25/02/2014

 

องค์จิตจักรวาลดวงใหญ่
ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ผู้ทรงอนุญาติให้พวกเธอทุกคน
ข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์
มิทรงมีพระประสงค์ให้จิตวิญญาณ
แก่นแท้ของพวกเธอเป็นบุตรกำพร้า
และมิมีพระประสงค์จะให้หญิงใด
บนโลกเสรีนี้เป็นม่ายเพราะต้อง
อ้างตนเป็นพระมารดาแห่ง
จิตวิญญาณของพวกเธอ

พระองค์จึงส่งเรามาหาพวกเธอ
เพื่อกล่าวทุกสิ่งที่เราได้ยิน
จากพระองค์

คำสอน 25/02/2014

 

แม้ภูเขาสูงเสียดฟ้าก็ยังอาจ
พังทลายลงมาได้
และเนินดินก็ยังอาจเปลี่ยน
แปรสภาพเป็นพื้นราบได้
เมื่อการเวลาผันผ่านไป

แต่ความรักอันมั่นคงขององค์
จิตจักรวาลที่ทรงเหนี่ยวรั้ง
ทุกสรรพสิ่งของพระองค์ไว้
รวมทั้งพวกเธอทุกคนด้วย
จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

23 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 23/02/2014

 

ผลไม้หลายชนิด
ในแชมพูสระผม
ของคนรวย
มีมากกว่าเศษอาหาร
ที่อยู่ในจานของคน
ยากไร้

โปรดปันรักให้แก่เพื่อนร่วมโลก

21 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 21/02/2014

 

หลักการจำแต่สิ่งดีๆ

1.รู้สึกประทับใจมันอย่างสุดซึ่ง
2.ให้ความใส่ใจมันเป็นพิเศษ
3.ระลึกนึกถึงมันบ่อยๆ

18 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 18/02/2014

 

โพธิญาณ

สมองซีกซ้าย
ให้สติปัญญา
จะใช้งาน
ได้โดยอัตโนมัติ

สัญชาตญาณ

สมองซีกขวา
ใช้ปัญญาญาณ
จะใช้งาน
ต้องรู้วิธีกดปุ่ม

17 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 17/02/2014

 


วิธีเติมเต็มพลังอำนาจในตนเอง
ในชีวิตประจำวัน

1.เรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นให้ได้
2.เรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นให้เป็น
3.เรียนรู้ที่จะมีอารมณ์ดีเสมอ
4.เรียนรู้ที่จะจดจำแต่สิ่งดีๆ
5.เรียนรู้ที่จะละอายต่อการทำชั่ว
6.เรียนรู้ที่จะพึ่งสมองกับสองมือของตนเอง
7.เรียนรู้ที่จะกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

คำสอน 17/02/2014

 

หลักการทำงาน
อย่างมีความสุข

1.จงเลือกทำ ในสิ่งที่ตนรัก
2.จงฉลาดที่จะรัก ในสิ่งที่ตนทำ
3.จงจัดลำดับในสิ่งต้องทำ
4.จงทำงานอย่างมีวินัย
5.จงทำงานด้วยแรงบันดาลใจ
6.จงมองปัญหาเป็นสิ่งน่าท้าทาย
7.จงใช้มหาสติในการทำงาน
8.จงไม่ยึดติดกับวิธีคิดวิธีทำแบบเดิมๆ
9.จงหมั่นเติมเต็มพลังอำนาจในตนเองอยู่เสมอ

09 กุมภาพันธ์ 2557

VDO. "ค่าของคน" : จิตจักรวาล


 

บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

07 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 7/02/2014

 

ทุกศาสนา
ล้วนเป็น
สากล

ทุกศาสดา
ล้วนเป็น
หนึ่งเดียว

06 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 6/02/2014

ทุกข์ชาวนาแก้ไขได้
ถ้า....

1.รีบขายระบายข้าวในโกดัง 8 ล้านตันเศษ
แล้วนำเงินมาจัดสรรคืนชาวนาตามสัดส่วนที่จำนำไว้

2.เลิกคิดกู้เงินจากแหล่งเงินต่างๆ
มาใช้หนี้ชาวนาตามใบประทวน โดยให้รัฐแบกภาระ
หนี้แทน ขณะที่ ครม.ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย

3.รัฐอย่าใช้วิธีหาเงินกู้ราคาถูกมาให้ชาวนา ทำนาต่อ
เพื่อฉวยโอกาสหลอกชาวนาให้สร้างหนี้เพิ่มอีก
ทั้งๆที่ไม่ใช้ความผิดของชาวนา

คำสอน 6/02/2014

 

พระองค์เป็น....

พระผู้สร้าง
ทุกสรรพสิ่ง

พระบิดา
แห่งจิตวิญญาณ

พระเจ้า
ผู้ทรงเป็นใหญ่

03 กุมภาพันธ์ 2557

คำสอน 3/02/2014

 

สิ่งที่เป็น
มิใช่สิ่งที่เห็น

เธอไม่ได้จูงสิงโต
แต่เธอกำลังเดินไป
บนถนนที่เขาวาด
รูปสิงโตแบบ 3 มิติ
เอาไว้ต่างหาก

จงอย่าด่วนสรุปอะไรง่ายนัก

คำสอน 3/02/2014

 

บันได 4 ขั้น
เพื่อการตัดกรรมทันที

1.ช่างเขาเถอะ
2.ไม่เป็นไร
3.ยังไงก็ได้
4.แค่นี้ก็ดีแล้ว