12 มกราคม 2567

คำสอน

 

แรงจูงใจเกิดจากจิตหยาบ
ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส
เพราะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอก
จึงทำทุกสิ่้งที่มุ่งแต่ประโยชน์ตน
จนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไป