วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ได้เวียนว่ายตายเกิดดีกว่าหลุดลอยค้าง

 

ได้เวียนว่ายตายเกิดประเสริฐแล้ว

ยังมีแววก้าวหน้าหามรรคผล

ดีกว่าหลุดลอยค้างกลางสกนธ์

จะขึ้นบนลงล่างเคว้งคว้าง...นาน