24 กรกฎาคม 2565

สนทนาประสาจิตจักรวาล 24/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
ถ้าท่านสำนึกรู้ว่าตนเองเป็นคนสองมิติ
โดยจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขันอาสามาเกิด
แล้วมอบอำนาจให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนนั้น
“จิตหยาบ”
 ต้องมีหน้าที่เรียนรู้ที่จะใช้จิต 3 นึก
คือนึกออกนึกเอาและนึกเองขับเคลื่อนพฤติกรรม
ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความรักให้ได้
ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
เพื่อหมุนธรรมจักรร่วมกับคนรอบข้างให้สำเร็จ
โดยมีความฉลาดของสมองสองซีกเป็นเครื่องมือ
 
การที่ท่านสามารถเข้าถึงการใช้จิตตปัญญา
ด้วยความรักและความฉลาดคิดของสมองได้
มันคือการสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกของท่าน
เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นคนที่สมดุล
 
การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หมายถึง
สามารถใช้จิตกับสมองของตนได้โดยไม่มืดบอด
เพราะได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดทักษะ
ในการนึกคิดเมื่อเผชิญปัญหาในชีวิตมาระดับหนึ่งแล้ว
 
ส่วนการเป็นมนุษย์ที่สมดุลนั้นหมายถึง
การที่ท่านสามารถสั่นสะเทือนตนเองในมิติคู่ขนาน
คือทั้งในมิติทางกายภาพกับในมิติทางพลังงาน
พร้อมกันทั้งสองมิติได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำหรือ
 “ผลกรรม”
ในสองมิติควบคู่กันไปในบทบาทของ #คนสองมิติ
ตามที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบไว้
 
แปลความได้ว่ามนุษย์ทุกคนจักต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะ
เมื่อนึกคิดอะไรอย่างไรจิตก็ต้องสั่นสะเทือนไปตามนั้น
เมื่อจิตสั่นสะเทือนไปตามนั้นแล้ว
พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกในทางกายภาพ
มันจักต้องแสดงออกมาภายนอกอย่างสอดคล้อง
กับอาการของจิตที่มันสั่นสะเทือนเป็นการนึกนั้นด้วย
เช่นถ้านึกบวกท่านก็ต้องคิดบวกพูดบวกทำบวก
ถ้านึกลบท่านก็ต้องคิดลบพูดลบและกระทำด้านลบ
แสดงออกมาให้บุคคลรอบข้างแลเห็นเป็นประจักษ์ว่า
ท่านเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ขี้จุ๊มี
 #ปากกับใจตรงกัน
 
ดังนั้น
คำว่าเป็นผู้มี
 #สัจจะ สำหรับมนุษย์ที่เป็น “คนสองมิติ”
จึงหมายถึงท่านเป็นผู้ที่มีปากกับใจตรงกันนั่นเอง
กล่าวคือเมื่อจิตเกิดมโนกรรมมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้น
เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบใดๆก็ตามภายในมิติของจิต
ท่านจึงสั่นสะเทือนมันออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก
ไปตามสภาวะจิตของท่านในขณะนั้นนี่แสดงว่าไม่โกหก
 
แต่ในทางกลับกัน
ถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบ
แล้วขับเคลื่อนมันออกมาภายนอกเป็นวจีกรรมคำพูด
หรือเป็นกายกรรมจากการกระทำต่อคนๆนั้นเป็นบวก
เพื่อจะตบตาซ่อนเร้นความรู้สึกนึกคิดของจิตที่เป็นลบ
อย่างนี้ก็เรียกว่า
 “เสแสร้ง” ไม่มีสัจจะหรือโกหก
 
แต่ในอีกทางหนึ่งก็คือ
ถ้าท่านมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบต่อคนๆนั้น
แล้วท่านก็ไม่กล้ากล่าวตามความจริงจากใจของท่าน
เพราะเกรงว่าเขาจะเสียใจหรือเกรงว่าเขาจะไม่พอใจ
ท่านจึงทำตนเป็นนักเสแสร้งแสดงบทลวงตาต่อเขา
เพื่อช่วยให้เขาไม่เสียใจไม่มีปัญหาขัดแย้งกับท่าน
ท่านก็จะผิดบาปต่อเขาเพราะปากกับใจทานไม่ตรงกัน
อันเป็นการ
 “ลวง” ให้เขาเข้าใจผิดไปจากความจริง
นี่ก็เท่ากับว่าท่านก็กระทำผิดต่อผู้อื่นก้าวล่วงต่อผู้อื่น
จนต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเสมอ
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
จิตใจกับปากของมนุษย์แต่ละคนนั้น
หากตราบใดที่สองสิ่งนี้มันยังมีมลทินอยู่
ท่านจะไปสอนลูกหลานลูกศิษย์ให้ศักดิ์สิทธิ์มิได้
เพราะพวกเขาจะไม่มีใครเชื่อฟังท่านหรอกนะ
เนื่องจากกฎแห่งกรรมนั้นมันเป็นกฎแห่งกระจก
มันเป็นภาพสะท้อนย้อนคืนสู่ตัวท่านที่เป็นผู้กระทำ
เงาสะท้อนกลับที่ลูกหลานลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังท่าน
มันเป็นมายาอันเกิดจากมโนกรรมของตัวท่านเอง
 
มนุษย์โลกที่ล้มเหลวในการใช้อายตนะ
เพราะใช้ปากและจิตใจหรือจิตปัญญาผิดบาป
เนื่องจากกระทำก้าวล่วงหลอกลวงผู้อื่นอย่างไร้สัจจะ
เพราะเป็นนิสัยสันดานเคยตัวก็พบว่ายังมีมากอยู่
เพราะมีนิสัยมักง่ายในการใช้ปากอย่างไร้สติกันก็มีบ้าง
 
แต่บางสถานการณ์นั้นมันไม่จำเป็นต้องโกหกก็ได้
เพราะมิใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรเลย
มนุษย์บางคนกลับเลือกที่จะกล่าวคำเท็จต่อผู้อื่น
ทั้งๆที่ไม่รู้วัตถุประสงค์ของตนว่าจะโกหกไปเพื่ออะไร
นิสัยสันดานแบบนี้แหละคือการเป็นคนไม่มีสัจจะ
เวลาตกนรกแล้วจะตกนรกนานเพราะขาดจิตสามนึก
จิตวิญญาณจะสำนึกในผิดบาปของตนเองยากมาก
เพราะการจะพ้นจากขุมนรกแต่ละขุมนั้นๆได้
อยู่ที่การมีสัจจะโดยยอมรับความจริงของตนให้ได้
แม้เป็นการ
 “ยอมรับผิดบาป” จากการกระทำของตน
 
กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
24/07/2022

20 กรกฎาคม 2565

สนทนาประสาจิตจักรวาล 20/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
ศัตรูของมนุษย์และโลกที่เราเรียกว่า #มอด นี้
พวกเขาพบว่าตนนั้นมีจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนอยู่
ในมิติที่ 5 ซึ่งเป็นมิติเหนือกว่าจิตหยาบของมนุษย์
ที่ปกติแล้วมนุษย์จะสั่นสะเทือนในมิติที่ 3-4 เท่านั้น
 
คำว่าสั่นสะเทือนอยู่ในมิติที่เท่าใดนั้น
สำหรับรูปธรรมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ทรงสร้าง
พระบิดาทรงหมายความว่า
#จิตวิญญาณ ที่เป็นแก่นแท้ในรูปธรรมนั้น
มีอำนาจในการสั่นสะเทือนสูงสุดอยู่ในระดับใด
ถ้าจิตวิญญาณนั้นมีการสั่นสะเทือนสูงสุดด้านบวก
แล้วสามารถเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
จนเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่อยู่ในทรงกลมเดียวกัน
ได้ทั้งหมดกี่เหลี่ยมมุมหรือเป็นจำนวนกี่รูปก็ตาม
รูปธรรมสิ่งมีชีวิตนั้นจะสั่นสะเทือนอยู่ในมิตินั้นเสมอ
 
ตัวอย่างเช่น
จิตวิญญาณของพวก “สัตว์ร้าย” บนดาวอื่นในเอกภพ
พระบิดา (God) ทรงใช้ให้พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์
จากนอกเอกภพอันเป็นพระนิเวศน์ของพระองค์
ซึ่งเป็นที่เดียวกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของพวกท่าน
เดินทางเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกเสรีนี้
โดยพวกสัตว์ร้ายเหล่านั้นจิตวิญญาณจะอยู่ในมิติที่ 6
จึงมีคุณสมบัติด้านอภิญญาปาฏิหาริย์ติดตัวมาด้วย
ไม่ต่างจากวัตถุมงคลของมอดที่ถูกปลุกเสกให้มีพลัง
วัตถุชิ้นนั้นก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์สำแดงปาฏิหาริย์ต่างๆ
ไปตามพลังอำนาจพิเศษที่ถูก “ชาร์จ” ถูกกำหนดให้
 
ดังนั้น
วัตถุมงคลต่างๆที่ถูกปลุกถูกเสกด้วยวิชามอด
ไม่ว่าดินปั้น ปูนปั้น โลหะหล่อ ไม้แกะสลัก ผ้ายันต์
เพื่อสร้างเป็นรูปเคารพบูชาพาให้มนุษย์โลกงมงาย
ล้วนเป็นอวิชชาของมอดผู้มี #ฌานอภิญญา
เพราะมีจิตวิญญาณอยู่ในมิติที่ 6 แต่ลดลงมาสู่มิติที่ 5
เมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดอยู่บนดาวดวงนั้นๆตั้งแต่ต้น
การใช้พลังจิตปลุกเสกวัตถุมงคลคือการใช้อำนาจ
กำหนดสร้างสรรพสิ่งใดๆด้วยอำนาจภายในตนเอง
เพื่อให้สรรพสิ่งนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตน
ซึ่งสัตว์ร้ายเหล่านี้สามารถจัดการได้อย่างพร่ำเพรื่อ
จนพากันหลงตัวเองว่าพวกเขาคือ #พระผู้สร้าง
ที่ใช้คำสากลของโลกว่า The Creators นั่นเอง
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
สิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ร้ายจากต่างดาวเหล่านี้
ยิ่งค้นพบพลังอำนาจทางจิตวิญญาณในตนเอง
ก็ยิ่งสนุกสนานกับการใช้ “อำนาจเหนือ” นำทุกสิ่ง
ที่พวกตนพบพานผ่านเผชิญในจักรวาลอันไพศาลนี้
ด้วยพลังอำนาจแต่เดิมที่พระบิดาประทานมาให้
บวกกับความกล้าหาญที่ขับดันด้วย #กิเลสตัณหา
จึงยังผลให้หลายหมื่นปีที่ผ่านมาพวกเขาต้องตกชั้น
จิตวิญญาณต้องเสื่อมอำนาจลงสู่มิติที่ 5 จนทุกวันนี้
 
ลัทธิอุตริอวิชชาทำนองนี้
เป็นที่มาของความเสื่อมอำนาจทางจิตวิญญาณ
ที่มอดมารทั้งหลายถ่ายทอดให้กับมนุษย์โลก
หลงก้าวตามมอดเพราะกระหายกิเลสชอบอวดอุตริ
การสร้างวัตถุสร้างรูปเคารพบูชาสร้างอนุสาวรีย์
การปลุกเสกเลขยันต์การเล่นแร่แปรธาตุ ฯลฯ
จึงล้วนเป็นการทำให้จิตวิญญาณของตนเสื่อมอำนาจ
ซึ่งมันจะยังผลให้พวกท่านล้มเหลวทางจิตวิญญาณ
จนไม่อาจปฏิบัติตามแผนการที่ทรงออกแบบเอาไว้ได้
 
เพราะพระบิดาทรงมอบทั้งอำนาจหน้าที่ให้สัตว์ร้าย
แต่เมื่อพวกเขามีอำนาจกลับใช้อำนาจที่ตนมีไม่เป็น
จึงทำตนเป็นคนพาลเกเรจนจักรวาลวุ่นวายไปทั้งหมด
เพราะบุตรที่เหลวไหลไม่เอาถ่านไม่เอาไหนไร้เมตตา
สงครามจักรวาลความขัดแย้งข้ามดาวการแตกดับ
การเสียสมดุลของเอกภพมีเหตุที่มายิ่งกว่าในภาพยนตร์
ซึ่งพวกเขาทำการสร้างกันขึ้นมาจากเรื่องจริง
เพื่อเยาะเย้ยถากถางและประกาศศักดาต่อฝ่ายผู้แพ้ว่า
พวกข้าแน่กว่าพวกเอ็งอย่าได้แหยม....นะเว้ยเฮ้ย!
 
ที่เราเปิดเผยมาข้างต้นนั้นเป็นความจริงที่เคยเกิดขึ้น
ซึ่งถูกมิติแห่งกาลเวลาทางกายภาพโลกบดบังไว้
ทำให้ท่านทั้งหลายผู้ที่เข้าถึงเวลาของจักรวาลมิได้
ยังเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลไม่ได้จึงเป็นความลับ
ที่ยังผลให้พวกท่าน “รู้น้อย” เมื่อรู้น้อยกว่าจึง “โง่ง่าย”
 
เพราะพวกเขาเป็น #รูปธรรมต้นแบบ ของพระเจ้า
สิ่งใดที่นำมาซึ่งความล้มเหลวในแผนการทดลอง
สิ่งนั้นจะถูกยกเลิกสิ่งนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพื่อพัฒนามันให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามยิ่งกว่าเดิม
พระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
จึงมิทรงต้องการให้ลูกแกะรุ่นสุดท้ายของพระองค์
ล้มเหลวในการอาสาเข้ามาทำหน้าที่แทนพระองค์
ในห้องทดลองใหญ่คือ #อนันตจักรวาล หรือเอกภพ
 
1.ใช้อำนาจระดับ 6 ของพระองค์พร่ำเพรื่อ
โดยเข้าแทรกแซงกระบวนการต่างๆในห้องทดลอง
ทำให้แบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบไว้บิดเบี้ยว
จนหลงตนเองเพราะถูกกิเลสครอบงำพาให้หลงมิติ
แล้วยกตนเองเป็น #พระผู้สร้าง ตีเสมอพระเจ้า
 
เพราะพบว่าอำนาจในตนเองที่มีอยู่นับแต่เกิดมานั้น
ตนสามารถใช้สร้างก็ได้ทำร้ายทำลายทิ้งเสียก็ได้
แม้แต่ดวงดาวถิ่นกำเนิดตนเองก็เคยระเบิดทิ้งมาแล้ว
เผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตบนดาวอื่นพวกตนก็เคยทำมาแล้ว
ความหลงตัวเองว่าฉลาดกว่ามีอำนาจกิเลสเหนือกว่า
จึงเป็นที่มาของความเหิมเกริมที่จะเป็น “ผู้สร้าง”
ซึ่งมีเงาของ “ผู้ทำลาย” เป็นสิ่งชั่วที่ติดตามตัวอยู่
 
2.พวกเขามีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการเป็นสิ่งมีชีวิตที่เที่ยวท่องไปในจักรวาลได้
ทั้งด้วยพลังฌานอภิญญาอันเกิดแต่จิตวิญญาณ
ซึ่งเป็นพลังอำนาจระดับ 6 ที่ตกต่ำลงมาสู่ระดับ 5
กับพลังสติปัญญาของสมองก้อนเดียว
ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ใช้
เมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นคนสองมิติดั่งมนุษย์
โดยให้จิตวิญญาณแก่นแท้สั่นสะเทือนขันธ์ทั้ง 4
เป็นการสั่นสะเทือนในสองมิติทางด้านบวกให้ได้
แต่พวกเขาตกเป็นทาสของ “มายา” ของพระบิดา
จึงยังผลให้ขันธ์ทั้งสี่กลายเป็น #ขันธ์ห้า มาจนบัดนี้
เพราะจิตวิญญาณตกต่ำสร้าง #เวทนาขันธ์ ขึ้นมาเอง
ด้วยพลังอำนาจด้านลบของ “กิเลส” โดยแท้
 
มนุษย์ที่ถูกมอดครอบงำด้วยจิตที่ติดกิเลส
จึงหมุนธรรมจักรด้วยความรักจากการใช้ขันธ์ห้ามิได้
เพราะจิตคอยจะสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตลอดเวลา
เนื่องจากกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งหลายนั้น
มันเป็นการสั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำจึงสั่นง่ายกว่า
 
พวกท่านที่เป็นมนุษย์จึงบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้
เมื่อนิพพานเจ้ากิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะไม่ได้
จิตวิญญาณก็สอบตกบททดสอบจนทำหน้าที่ช่วยโลก
เพื่อให้ความรักความเมตตาสร้างพลังงานค้ำจุนโลก
ด้วยการช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตนเองให้สมดุล
ตามที่ขันอาสาพระบิดาเข้ามาเกิดจึงทำไม่สำเร็จ
นี่ก็สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณยังต้องกลับบ้าน
โดยดีดตนเองออกจากห้องทดลองขนาดใหญ่นี้ให้ได้
เพื่อกลับไปกราบพระบิดาในสภาวะ #หลุดพ้น
อันเป็นภารกิจสุดท้ายหรือมรรคผลที่ทุกคนต้องทำ
 
3.ประดาพวกสิ่งมีชีวิตที่หลงมิติเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นเทพบุตรเทพธิดาเป็นนางฟ้าหรือสัตว์ร้าย
ล้วนเป็นพวกที่มีความคิดไม่ต่างจากมนุษย์โลก
นั่นคือไม่รู้ #อนุตรธรรม ความจริงของตนก่อนมาเกิด
เช่น ไม่รู้ว่าพวกตนเป็นใคร มาจากไหน
ใครให้มาเกิด มาเกิดบนดวงดาวของตนกันทำไม
มาเกิดแล้วพวกตนต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง เป็นต้น
 
เพราะความไม่รู้จึงประพฤติตนไม่ถูกต้อง
ตามแบบแผนที่พระผู้สร้างทรงกำหนดไว้ให้ทำ
เพราะมีแต่ดวงจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยฤทธิอำนาจ
โดยไม่มีจิตหยาบเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่แทน
การขาดสติทางวิญญาณจนนำมาซึ่งความเสื่อม
ทั้งของตนเองและจักรวาลทั้งระบบใหญ่จึงบังเกิด
 
นี่จึงเป็นที่มาของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สำหรับภารกิจจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์โลก
โดยพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จริง
ทรงกำหนดให้มีการเติมเต็มดังต่อไปนี้
 
1.ให้จิตวิญญาณแบ่งภาคตนเองออกมา
เพื่อให้เป็นจิตหยาบในการทำหน้าที่แทนเมื่อมาเกิด
เพราะไม่ต้องการให้จิตวิญญาณผู้มีอำนาจระดับ 6
เกิดการหลงตัวเองหลงคิดว่าตนเองเป็นพระผู้สร้าง
ด้วยการใช้อำนาจบาตรใหญ่ทำลายแบบแผนต่างๆ
ตามที่พระองค์ทรงออกแบบและสร้างไว้ดีแล้ว
 
ซึ่งความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้น
จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังว่านี้
เพราะพวกสัตว์ทดลองรุ่นแรกทำตนเหลวไหล
จึงเป็นประสบการณ์ด้านลบที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ที่จะทรงยอมให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกมิได้
 
2.ให้มีพระศาสดาจากโลกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
ช่วยแก้ไขชำระจิตหยาบมนุษย์ผู้หลงผิดตามมอด
จนงมงายลุ่มหลงอยู่กับกิเลสตัณหาบ้าอำนาจ
จนขาดความสามารถในการใช้ความรักและปัญญา
ให้กลับมาเป็นผู้ที่มีจิตใสใจสวยดังเดิมให้จงได้
นั่นคือฉุดช่วยให้ “จิตหยาบ” นิพพานกิเลสนั่นเอง
พระศาสดาที่เกิดจากโลกจึงสอนให้มนุษย์โลก
มีมรรคผลสูงสุดคือการนิพพานกิเลสของจิตหยาบ
ให้พร้อมต่อการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณต่อไป
 
3.ให้มีพระศาสดาผู้มาจากพระเจ้าพระองค์จริง
มิใช่พระศาสดาผู้มาจากต่างดาวคือ Creators
หรือ ที่เรียกตนเองว่าเป็น #พระผู้สร้าง มนุษย์โลก
พระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คือ พระบุตรเอก
ผู้สละตนเองอาสาพระบิดาเข้ามาฉุดช่วยมนุษย์
ทุกชาติทุกศาสนาให้จำพระบิดาให้จงได้
ให้ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดามา
ให้รู้ว่าตนเองคือจิตหยาบที่ยังมีตนเองอีกภาคหนึ่ง
ซึ่งเป็นจิตวิญญาณแก่นแท้ผู้เข้ามาเกิดตัวจริง
เป็นผู้เร้นตนเองหรือถูกกักขังอยู่ข้างใน
เพื่อมิให้ออกมาสำแดงอภิญญาอภินิหารที่จับต้องได้
ดั่งเช่นจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกที่ทรงสร้าง
จนเกิดความวุ่นวายทั้งจักรวาลและเสียหายถึงบัดนี้
 
เพื่อให้มนุษย์ผู้มีปัญญาจากสมองทั้งสองซีกรู้ว่า
เหนือฟ้าของสมองซีกซ้ายก็คือ #สติปัญญา
ยังมีฟ้าคือ #ปัญญาญาณ ของสมองซีกขวาอยู่อีก
 
แปลความว่าจงอย่าหลงตนเป็น #กบในกะลาครอบ
อย่าหลงว่าตนเป็นพระผู้สร้างในบทบาทผู้ทำลาย
นอกโลกยังมีจักรวาลนอกจักรวาลยังมี #จิตจักรวาล
จิตจักรวาลก็คือพระผู้เป็นใหญ่เหนือจักรวาลโดยแท้
นักทำลายผู้หลงผิดคิดว่าตนคือพระผู้สร้าง
มิต่างจากผู้ที่หลงเงาของตนเองเท่านั้น
 
กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
20/07/2022

18 กรกฎาคม 2565

สนทนาประสาจิตจักรวาล 18/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
ศัตรูของโลกกับมนุษย์ได้พยายามที่จะปรับโลก
ให้มีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เหมาะสมกับพวกตนให้ได้
แต่โชคยังดีที่เท็คโนโลยีของพวกเขาที่เอามาใช้
ยังไม่เคยทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้เลย
ตัวอย่างเช่น
 
1.ระบบโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกที่แน่นหนา
จนไม่สามารถเจาะไชผ่านเข้ามาในระบบได้ง่ายๆ
นอกจากรอโอกาสที่โครงข่ายเกิด
 #รูรั่ว จนมีช่องโหว่
จึงจะสามารถว้าปเข้ามาหรือว้าปออกไปจากระบบได้
เพราะสนามแม่เหล็กโลกเป็นรั้วปิดกั้นระบบที่แข็งแรง
ซึ่งพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบติดตั้งไว้
อย่างแนบเนียนจนศัตรูผู้หมายบุกรุกยากจะเจาะไช
ซึ่งแน่นอนว่าช่องโหว่ของโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก
มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะจิตสามนึกมนุษย์ตกต่ำเท่านั้น
 
2.ยานพาหนะและรูปธรรมทางกายภาพของศัตรู
จะไม่กล้าแล่นฝ่าเข้ามาภายในระบบโครงข่ายที่เป็นรั้ว
ซึ่งยกตัวสูงขึ้นจากพื้นโลกในระดับ 6 หมื่นกิโลเมตร
เพราะแรงเสียดทานขณะพุ่งผ่านเข้ามาด้วยความเร็วสูง
จะทำให้ตัวยานที่เป็นวัตถุมิใช่ผลึกของสารพลังงานแสง
เกิดความร้อนสูงจนลุกไหม้จนยานจะระเบิดตายหมดลำ
ในลักษณะที่พวกท่านมองเห็นว่าเป็น
 “อุกกาบาต” ตก
หรือดาวตกนั่นแหละ
 
3.นอกจากนั้น
ความเข้มข้นของอำนาจแม่เหล็กโลกระดับ 14 เกาส์
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเขาต้องจัดการด้วยเท็คโนโลยี
ให้มีค่าต่ำลงจากปกติมากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้
แต่หลังทดลองสร้างแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จเช่นเดียวกัน
เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างไร
 
ที่พวกเขากลัวความเข้มสนามแม่เหล็กโลกที่สูงค่า
เพราะขณะพุ่งผ่านเข้ามาและขณะดำรงอยู่ในระบบโลก
มันจะยังผลให้ระบบไฟฟ้าภายในโครงสร้างทางชีววิทยา
เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงเกินกว่าที่พระบิดาติดตั้งให้
แรงเคลื่อนทางไฟฟ้าสูงๆที่เกิดขึ้นภายในระบบดังกล่าวนี้
จะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมพวกเขาระเบิดดั่งถูก
 #ฟ้าผ่า
นี่คือสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขา “กลัว” ยิ่งกว่ากลัวมนุษย์
ซึ่งพวกเขาทดลองสร้างกลไกป้องกันภัยทั้ง 3 อย่างนี้แล้ว
แต่ยังไม่ได้ผลแถมยังก่อให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมาแทน
เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภูมิอากาศแปรปรวน ฯลฯ
 
ดังนั้น
เมื่อหนทางสำคัญที่พวกเขาต้องการยังตีบตัน
จึงได้หันมากระทำที่ตัวพวกเขาเองแทน
ด้วยการปรับเปลี่ยนตนเองให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น
จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์
 “ไฮบริด” คือสิ่งมีชีวิตพิสดาร
ที่กายสังขารเป็นของ
 “มนุษย์” แต่จิตเป็นของ “มอด”
จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “ผ่าเหล่า” ประเภท #สัตว์โคลนนิ่ง
ซึ่งมีโครงสร้างทางชีววิทยาเหมือนมนุษย์ที่เป็นต้นแบบ
แต่ทว่ามีจิตที่ขับเคลื่อนรูปธรรมนั้นเป็นของมอด
 
นอกจากนั้น
ศัตรูของมนุษย์ที่เป็นแกนนำบัญชาการอยู่นอกโลก
ได้มอบหมายให้ทายาทของตนบนโลก
วางแผนการสร้างพลานุภาพครอบงำโลกกับมนุษย์
ด้วยการติดตั้งไมโครชิพเพื่อสั่งการไว้ที่ก้านสมอง
ด้วยการใช้วิธีจูงจิตจูนจิตให้คิดคล้อยตามเชื่อตาม
โดยอาศัยคนนำทางตาบอดกับพวกหิวแสงทั้งหลาย
ช่วยเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์แผนร้ายของพวกตน
เพื่อให้ ปชช.เห็นงามไปตามการจูงจิตด้วยพลังกิเลส
และครอบงำมนุษย์ด้วยพลังจิตตปัญญาที่เหนือกว่า
 
ตอนต่อไป
เราจะมาเล่าแผนการที่ลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่านี้
ตามที่พระบิดาทรงเมตตาเล่าให้เราฟัง
 
กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
18/07/2022

16 กรกฎาคม 2565

VDO. EP. 395: ถ้าจิตตกต้องยกจิต (Full Version)

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

14 กรกฎาคม 2565

สนทนาประสาจิตจักรวาล 14/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
สิ่งแรกสุดที่มนุษย์จะต้องรู้ในฐานะผู้ถูกกระทำ
คือความพยายามที่จะมีการผสมพันธุ์กันจริงๆ
ระหว่างมอดตัวผู้กับมนุษย์เพศเมียด้วยวิธีไขว้
ในแบบที่พยายามให้เป็น
 “ธรรมชาติ” กันก่อน
แต่ปรากฏผลว่ามอดทำไม่สำเร็จเพราะมีขีดจำกัด
ด้านอวัยวะสืบพันธุ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้กระทำได้
แม้มนุษย์เพศเมียพวกนั้นจะยินยอมพร้อมใจก็ตาม
 
เมื่อใช้วิธีง่ายๆผสมไขว้สายพันธุ์กันดื้อๆไม่ได้ผล
มอดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณและเท็คโนโลยีอยู่
จึงใช้วิธี
 “ผสมเทียม” ทั้งในครรภ์และหลอดแก้วแทน
แต่มอดก็พบว่า
 “ตัวอ่อน” หรือดักแด้ในครรภ์มนุษย์
แม้จะมีโครงสร้างทางชีววิทยาและตัวตนรูปลักษณ์
คล้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีชีวิต
เพราะมีจิตวิญญาณของสัตว์เข้าไปสิงสู่เป็นแก่นแท้
แต่กายสังขารของตัวดักแด้เมื่อทำคลอดออกมานั้น
ไม่มีผิวหนังห่อหุ้มเนื้อไว้เหมือนกับทารกของมนุษย์
มีแต่กล้ามเนื้อกับเส้นเลือดเส้นประสาทที่เปลือยเปล่า
ห่อหุ้มกระดูกกับเอ็นและอวัยวะภายในเอาไว้เท่านั้น
 
ที่ไปทดลองกับสัตว์ เช่น วัว แกะ แพะ ทั้งหลาย
ผลการผสมเทียมที่ในครรภ์ก็ออกมาผิดเพี้ยนไปหมด
ทั้งไม่สามารถนำตัวอ่อนมาใช้การได้จริงในทางปฏิบัติ
เนื่องจากหลังทำคลอดออกมาได้ไม่นาน
ตัวอ่อนที่เป็นผลิตผลจากการทดลองในเบื้องต้นก็ตาย
ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ในระบบโลกเหมือนมนุษย์ได้
 
ดังนั้น
พวกมอดจึงต้องใช้วิธีที่ไฮเท็คโนโลยีมากกว่าเดิม
โดยวิธีที่มอดใช้ซึ่งเรากำลังจะกล่าวให้รู้กันอยู่นี้
ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งมนุษย์รับเอาโนว์ฮาวมาจากมอด
นอกจากวิธีการผสมเทียมในครรภ์ของเพศเมียก็คือ
วิธีการที่เรียกว่า
 #โคลนนิ่ง ในห้องปฏิบัติการนั่นเอง
โดยใช้สเต็มเซลล์ของมนุษย์เป็นจุดตั้งต้นหรือต้นตอ
แล้วเอาเมล็ดพันธุ์หรือหน่อของสัตว์ร้ายคือมอด
ตัดต่อเข้ากับสเต็มเซลล์ของมนุษย์ที่เลือกไว้
ให้มีการเติบโตหรือวิวัฒนาการไปด้วยกันอย่างลงตัว
โดยนำเอาจิตวิญญาณของพวกตนใส่เข้าไปในระบบ
 
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ
พวกมอดจะได้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ที่มีดีเอ็นเอของพระเจ้าเป็นโครงสร้างหลัก
ที่ถูกสอดแทรกไว้ด้วยดีเอ็นเอจากหน่อของสัตว์ร้าย
โดยมีรูปร่างหน้าตามายารูปลักษณ์เหมือนหรือคล้าย
รูปธรรมมนุษย์จากสเต็มเซลล์ต้นแบบแทบจะดูไม่ออก
ขณะที่จิตวิญญาณของรูปธรรมโคลนนิ่งเป็นของมอด
 
ปฏิบัติการดังกล่าวนี้
จักต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ทางจิตและเท็คโนโลยีชั้นสูง
ซึ่งมนุษย์แม้จะมีสมองสองซีกที่ฉลาดกว่าและพร้อมใช้
แต่ก็ไม่สามารถจะตามทันมอดผู้มีสมองแค่ก้อนเดียวได้
เพราะสาเหตุใดนั้นเราจะเปิดเผยให้รู้ในภายหน้า
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
การโคลนนิ่งมนุษย์โลกให้มีจิตวิญญาณเป็นมอด
มันคือวิธีการย้ายจิตวิญญาณมอดสู่ร่างกายมนุษย์
ที่ถูกสร้างขึ้นภายในห้องทดลองเหมือนในหนังเลย
เพื่อให้มนุษย์เข้าใจว่าการโคลนนิ่งเพื่อแทรกแซง
ทั้งระบบโลกและสังคมมนุษย์นั้นเป็นเรื่องไม่จริง
 
ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่า
ถ้าผู้นำประเทศของท่านหรือผู้นำของโลก
ที่มีอำนาจเหนือคนส่วนใหญ่หรือคนทั้งโลก
เป็นผลิตผลของมอดจากการโคลนนิ่งที่ว่านี้
ขณะที่ผู้นำต้นแบบนั้นหายไปจากระบบโลกแล้ว
โลกกับมนุษย์จักต้องเผชิญกับชตากรรมแบบใด
ถ้าประดาผู้นำของโลกมิใช่พี่ๆน้องๆแท้ๆของท่าน
ถ้าไม่โง่ง่ายก็เชิญพวกท่านใคร่ครวญกันเองเถิด
 
เพราะพวกเขาเผ่ามอดเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในการผ่าตัดจิตวิญญาณและศัลยกรรมเซลล์
ที่เรียกว่า
 Healing ของ Healers จากต่างดาวนั่นเอง
ซึ่งมีทั้งพลังจิตด้านลบกับเท็คโนโลยีชั้นสูงกว่ามนุษย์
เป็นเครื่องมือปฏิบัติการสะท้านจักรวาลเขาจึงทำได้
แม้ในสิ่งที่เหลือเชื่อถ้ายังคิดแบบจิตมนุษย์
 
เพราะความต้องการที่จะอยู่รอด
พวกเขาจึงจำเป็นต้องทำเช่นที่ว่านี้
เพื่อจะมีอำนาจเหนือนำชาวโลกผู้เป็นเจ้าของถิ่น
เพื่อการครอบครองทรัพย์สินธรรมชาติของโลก
ด้วยจิตไร้สามนึกของสัตว์ร้ายผู้กระหายกิเลส
และเพื่อความปลอดภัยจากสนามแม่เหล็กโลก
ขณะพวกตนใช้ชีวิตอยู่ในระบบโลกร่วมกับมนุษย์
 
เมื่อพวกมอดจัดการในเรื่องที่ว่านี้สำเร็จแล้ว
ปฏิบัติการขั้นต่อมาที่มอดได้ดำเนินการไปแล้วด้วย
ซึ่งมนุษย์โลกยังไม่รู้ว่าตนไม่รู้กันอยู่แต่จักต้องรู้นั้น
มันคืออะไรท่านทั้งหลายจงอย่าได้เดาให้เสียเวลา
ในครั้งหน้าองค์จิตจักรวาลจะทรงเมตตาเล่าให้ฟัง
 
กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
14/07/2022

13 กรกฎาคม 2565

สนทนาประสาจิตจักรวาล 13/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
คนที่พูดจาโกหกเพื่อหลอกลวงผู้อื่นนั้น
หมายถึงคนที่มีพฤติกรรมแบบต่างๆดังต่อไปนี้
 
1.พูดในเรื่องที่ไม่ตรงกับความจริง
2.พูดในสิ่งที่ตนไม่รู้หรือรู้ไม่จริง
3.พูดไม่ตรงกับสิ่งที่ตนรู้อยู่
4.พูดเพื่อจูงให้คนอื่นเข้าใจผิด คิดผิด หลงเชื่อ
5.พูดเพื่อเอาดีใส่ตัว แล้วเอาชั่วใส่คนอื่น
6.พูดเพื่อใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นให้เสื่อมเสีย
 
คนที่เคยพูดโกหกแล้วมีคนเชื่อมีคนคล้อยตาม
คนที่เคยพูดโกหกแล้วทำให้ตนเองพ้นผิด
คนที่พูดโกหกแล้วตนได้รับประโยชน์โภชน์ผล
 
คนพวกนี้ถ้าหากเคยทำสำเร็จได้ครั้งหนี่งแล้ว
การประพฤติผิดบาปในครั้งต่อๆไป
พวกนี้ก็จะกระทำซ้ำได้ง่ายขึ้นยิ่งขึ้น
 
ยิ่งถ้ามีการประพฤติโกหกบ่อยขึ้นๆเรื่อยๆ
เขาคนนั้นก็จะกลายเป็นคนเสพติดการโกหก
โดยเป็นผู้มี
 "จริตสันดานโกหก" ไปในที่สุด
โกหกทั้งๆที่ไม่มีผู้ใดกดดันให้ต้องพูดโกหกเลย
 
แต่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ว่า
ถ้าท่านทำให้ตนเองมีสันดานโกหกเสียจนเคยตัว
โดยเฉพาะในเรื่องที่
 "ใหญ่ขึ้น" กว่าปกติ
อย่างเช่นกรณีนิทานเรื่อง
 "เด็กเลี้ยงแกะ" แล้ว
หากมีคนจับโกหกได้ท่านก็จะหายนะตลอดชีวิต
เพราะต่อไปจะไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของท่านอีกเลย
แม้ครั้งหน้าท่านจะกล่าวความจริงมิได้โกหกก็ตาม
 
นอกจากนั้นถ้าเป็นการพยายามจะโกหก
เพื่อจะทำให้คนอื่นเชื่อในเรื่องไม่จริงที่เป็นเรื่องใหญ่
เพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองด้วยอำนาจกิเลสในจิตตน
ซึ่งมันจะต้องโกหกให้
 "แนบเนียน" มากกว่าปกติแล้ว
สิ่งหนึ่งที่จิตมนุษย์ของท่านมันจะเกิดอาการเลยเถิด
คือสร้างเรื่องเท็จเพื่อ
 "โกหกตัวเอง" ให้สำเร็จก่อน
 
ถ้าท่านสร้างเรื่องเท็จเพื่อโกหกตัวเองได้
โดยทำให้ตนเองเชื่อว่าเรื่องเท็จนั้นเป็นเรื่องจริง
ในทางจิตวิทยาของคนโกหกจำพวกนี้
จะทำให้เกิดความมั่นใจและความกล้าหาญมากขึ้น
ในการกล่าวคำโกหกนั้นเหมือนดั่งมันเป็นเรื่องจริง
เหมือนดั่งคนที่กำลังพูดความจริงทุกประการ
ซึ่งเป็นการประพฤติชั่วโดยไม่รู้ตัวว่าชั่วเพราะไร้สติ
 
นักการเมือง พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ
รวมทั้งเจ้าลัทธิอุตริที่มิได้มีองค์ความรู้เป็นของตัว
แต่แอบขโมยเอาความรู้ของครูคนอื่นๆมาทำ
 "ต้มยำ"
โดยจำของครูคนนี้มาหนึ่งประโยคแล้วเติมเข้าไปอีกสิบ
ซึ่งสิบประโยคที่เติมก็เป็นความรู้ของครูคนอื่นๆทั้งนั้น
แล้วนำมา
 "ต้ม" คนที่เขาไม่รู้เสียจน "สุก" ว่า
เป็นความรู้อันยิ่งใหญ่ของ
 "กูเอง" กูสื่อมาเองทั้งนั้น
 
พวกคนหน้าหล่อแต่ใจคดที่ไร้สัจจะและขาดคุณธรรม
เพราะเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ส่วนตนทั้งหลาย
พวกที่หลอกลวงได้แม้กระทั่งหลอกตัวเองนี้
จะสำแดงการหลอกลวงเพื่อล่าสาวกได้อย่างหน้าด้าน
เพราะไม่สำนึกรู้ว่าตนกำลังทำบาปชั่วและน่าอาย
ยิ่งมีคนโง่ง่ายไปหลงกราบไหว้บูชาเป็นมหาโค้ชเข้า
จิตชั่วก็ยิ่งเหิมเกริมยิ่งหลงตัวเองอวดอุตริมากยิ่งขึ้น
เจ้าลัทธิพวกนี้จึงมีสันดานโกหกตลอดอายุขัยที่เหลือ
เพราะไม่โกหกก็หากินไม่ได้เนื่องจากจะไม่มีใครเชื่อ
จึงต้องแอบลอกเลียนคนอื่นเอามาปรุง
 "ต้มยำ" ขาย
ภายใต้อำนาจกิเลสทั้งของคนขายและฝ่ายคนซื้อ
 
คนจำพวกนี้
เป็นพวกที่จะทำให้จิตวิญญาณป่วยเพราะหลงมิติ
จากการมีสันดานพูดโกหกให้ผู้อื่นเสียหาย
แต่โกหกแล้วทำให้ตนเองเป็นฝ่ายได้ประโยชน์
กับพวกเจ้าลัทธิอุตริที่หากินด้วยการขาย
 "ต้มยำ"
จะถูกส่งตัวลงไปนรกเพื่อดัดสันดานของจิตกับปาก
ด้วยการถูกลงโทษที่ปากและลิ้นให้เจ็บปวดสุดๆ
ให้ทุกข์ทรมานสุดๆเพื่อสร้างสำนึกด้วยปัญญาให้ได้ว่า
ปากเป็นอายตนะสำคัญควรเอาไว้กินแต่สิ่งดีๆ
ควรเอาไว้พูดความจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเท่านั้น
จะใช้ปากโกหกโป้ปดมดเท็จทำร้ายใครไม่ได้
 
ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของปากกับลิ้น
เพราะถูกลงโทษในแดนนรกนั้น
เป็นการสร้างสำนึกใหม่ทางจิตปัญญา
เพื่อช่วยเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิตินั่นเอง
อีกทั้งการสร้างสำนึกใหม่ให้ปัญญาแก่จิตวิญญาณ
เพื่อการสำนึกรู้ดีชั่วบุญบาปในนรกนั้นก็แสนทรมาน
เพราะจิตวิญญาณไม่มีสมองเป็นเครื่องช่วยสำนึก
 
ถ้าใครตกนรกเพราะสาเหตุหนักหนานี้
ก็จะต้องใช้เวลาตกนรกกันค่อนข้างนาน
กว่าจะได้กลับขึ้นมาผุดเกิดบนโลกพระบิดาได้อีก
 
แต่สำหรับเจ้าลัทธิอุตริหลอกลวงสาวก
เพื่อแสวงหาลาภผลด้วยวิธีการปรุงต้มยำขาย
โดยขโมยวัตถุดิบและสารตั้งต้นมาจากคนอื่น
จนทำให้สาวกหลงธรรมหลงทางนิพพานกลับบ้าน
ก็จะตกนรกขุมที่ลึกกว่านรกขุมที่สิบสาม
คือนรกอเวจีที่จิตวิญญาณจะถูกหมกไหม้อยู่ในนั้น
โดยจะไม่มีวันได้ผุดเกิดอีกตราบชั่วกาลนิรันดร
เพราะพระบิดาจะส่งลงไปทำหน้าที่
 #ถ่วงโลก ไว้
เพื่อมิให้แกนหมุนโลกส่ายขณะที่โลกเหวี่ยงหมุน
 
ส่วนพวกที่ลักขโมยอนุตรธรรมจากพระโอวาท
แม้ได้รับพระเมตตาตักเตือนแล้วมิรู้สำนึกใดๆ
เพราะจิตบอดเนื่องจากมีสนิมกิเลสเกรอะกรังอยู่
ขณะยังมีชีวิตจิตวิญญาณจะถูกสุมเผาด้วยไฟร้อน
แล้วจะถูกโบยด้วยหวายพระบิดาคือถูกสายฟ้าฟาด
กายสังขารจักเป็นเถ้าถ่านจิตวิญญาณจักแตกระเบิด
เพราะกระทำผิดกฎแห่งกรรมของจักรวาลสากล
 
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
 
โลกนี้แม้จะเป็นดาวแห่งทางเลือกเสรี
ชนิดที่ใครเลือกจะทำดีทำชั่วก็ได้
แต่ท่านก็ต้องยอมรับผลกรรมดีชั่วที่ตัวทำนั้น
อย่างไม่มีข้อแม้และไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 
พฤติกรรมขโมยความรู้ของคนอื่น
ไปลอกเลียนแบบดัดแปลงหรือทำซ้ำหากิน
นี่ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์
 
พฤติกรรมขโมยอนุตรธรรมพระบิดา
ที่สื่อผ่านพระวจนะพระบุตรเอกแต่เพียงผู้เดียว
ลักเอาไปโดยไม่ถวายพระเกียรติแก่พระองค์
แล้วนำไปกล่าวสอนสาวกของตนให้หลงผิด
เพราะใช้กิเลสบิดเบือนอนุตรธรรมให้เสื่อมเสีย
ทั้งๆที่ตนไม่มีหน้าที่จะกล่าวอนุตรธรรมได้
จึงผิดกฎของจักรวาลฐานก้าวล่วงนั่นแหละ
 
ผู้ใดที่ก้าวล่วงพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อดีตกาลที่ผ่านมา
ชีวิตบั้นปลายล้วนจบไม่สวยแม้แต่รายเดียว
 
กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
13/07/2022

12 กรกฎาคม 2565

คำสอน 12/07/2022


จงละเว้นการประพฤติชั่ว
เพราะความชั่วที่ท่านทำนั้น
จะแยกท่านออกจากพระองค์
ดั่งวัชพืชในนาที่ต้องถูกชำระทิ้ง
เพราะเป็นศัตรูของข้าวที่อยู่ในนา

สนทนาประสาจิตจักรวาล 12/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
ความจริงซึ่งเป็นความลี้ลับเบื้องหลังมิติโลก
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตผู้เป็นศัตรูมนุษย์จากต่างแดนดาว
ที่เรานำมาหงายกะลาเปิดปัญญาแก่พวกท่าน
ให้ได้เรียนรู้และรับรู้กันมาสองสามตอนแล้วนั้น
มิใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นวานนี้หรือวันนี้
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับบรรพบุรุษมนุษย์กับโลก
นานนับหมื่นปีมาแล้วและยังต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้
มนุษย์ก็ยังคงถูกกระทำและหนักข้อยิ่งกว่าเดิม
 
เพราะว่าศัตรูจำพวก “มอด” ทั้งหลาย
ต้องการจะดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ให้ได้
จึงใช้จิตปัญญาของ
 “สัตว์ร้าย” กระทำต่อมนุษย์โลก
อย่างไร้คุณธรรมไร้ความเมตตาปราณียากที่จะรู้ทัน
เพราะมอดเหล่านี้ไม่มี
 #กฎแห่งกรรม ให้สำนึกบาป
เล่ห์กลมายาด้านพลังจิตและเท็คโนโลยีที่เหนือกว่า
จึงถูกนำมาจัดการมนุษย์เพื่อครอบงำไว้ทั้งสองมิติ
โดยมนุษย์แต่ละยุคที่ผ่านมาตกเป็นทาสพวกนี้ทั้งสิ้น
 
เหตุผลที่มนุษย์
ตกเป็นทาสของศัตรูเหล่านี้อย่างง่ายดาย
มีหลายประการด้วยกันแต่ที่สำคัญก็คือ
เป็นเพราะความโลภของชนชั้นผู้นำในยุคนั้นๆ
ที่ปรารถนาจะมีอำนาจเหนือพี่ๆน้องๆของตนเอง
จึงถูกพวกนี้นำบางสิ่งมาล่อใจให้จิตสามนึกตกต่ำ
จนยอมกระทำย่ำยีต่อพี่ๆน้องๆของตนอย่างสิ้นคิด
โดยใช้วิธีการที่วิปริตผิดมนุษย์ผู้มีจิตอันประเสริฐ
เพราะจิตมนุษย์เกิดมาจากพระจิตของพระผู้เป็นเจ้า
 
ศัตรูของมนุษย์โลกซึ่งอดีตยังมีจำนวนไม่มากนัก
จึงใช้วิธีการ
 #ยืมมือ มนุษย์จัดการกับมนุษย์เอง
ด้วยการสนับสนุนให้คนที่บ้าอำนาจให้ขึ้นมามีอำนาจ
โดยช่วยวางแผนการ
 “เหยียบขึ้นมาใหญ่” ทำร้ายกันเอง
ด้วยเล่ห์กลมายาที่เราเรียกว่า
 #วิชามาร นั่นแหละ
ซึ่งนอกจากจะเป็น
 “มันสมอง” เจ้าเล่ห์เพทุบายแล้ว
ศัตรูมนุษย์ยังใช้
 “วัตถุเท็คโนโลยี” เป็นเครื่องล่อใจด้วย
เช่น เครื่องมือเครื่องใช้อำนวยความสะดวกในชีวิต
ยานพาหนะในการเคลื่อนที่เดินทางทั้งบกน้ำอากาศ
ที่เป็นของแปลกล้ำโลกสำหรับมนุษย์ในยุคนั้น
 
นอกจากนั้นพวกมอดเหล่านี้
ยังได้ถ่ายทอดอุตริอวิชชาให้แก่มนุษย์ชั้นผู้นำ
ที่ยอมตกเป็นเครื่องมือรับใช้พวกตน
ให้มีความสามารถในมิติของจิตวิญญาณเหนือมนุษย์
ซึ่งเราจะรวมเรียกว่าวิชาพ่อมอดหมอผีนี่แหละท่าน
ให้ทาสมนุษย์ผู้ตกหลุมพรางแห่งความโลภ
นอกจากจะกลายเป็นคนชั้นสูงที่ร่ำรวยและเจ้าเล่ห์แล้ว
ยังเป็นผู้มีอำนาจลี้ลับเหนือมนุษย์โลกอีกด้วย
 
ตัวอย่างเช่น
สามารถจูงจิตคนอื่นให้คล้อยตามอย่างว่าง่ายได้
สามารถล่องหนหายตัวได้ด้วยวิธีกำบังกายหรือบังตา
สามารถสะกดจิตมนุษย์คนอื่นให้ตกอยู่ในภวังค์
จนยอมทำตามคำสั่งคำบงการของตนเองได้ เป็นต้น
 
ท่านทั้งหลายลองคิดให้เห็นเป็นภาพกันดูเถิดว่า
ผู้ที่มีอุตริอวิชชาแบบนี้บวกกับมีเท็คโนโลยีให้ใช้
เช่น มียานพาหนะเคลื่อนที่ได้ที่ใครๆในยุคนั้นเขาไม่มี
คนส่วนใหญ่จักมองว่าพวกนี้เป็นผู้วิเศษหรือไม่ล่ะ
คนส่วนใหญ่จะยอมก้มหัวมอบจิตวิญญาณให้ไหมล่ะ
เมื่อคนส่วนใหญ่ยอมมอบตัวแก่ทาสของมอดแล้ว
มันจะไปยากอะไรที่พวกมอดรูปลักษณ์ประหลาด
ผู้เคยแอบอยู่เบื้องหลังจะไม่ถูกยกให้เป็น
 #เทพเจ้า
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
การที่มนุษย์โลกเสียท่าให้กับมอดตลอดมา
เพราะมนุษย์ไม่รักมนุษย์ด้วยกันจึงทำร้ายกันเอง
อันเกิดจากความลุ่มหลงงมงายสิ้นคิดของคนชั้นผู้นำ
บวกกับความงมงาย
 #โง่ง่าย ใช้ปัญญาสมองไม่เป็น
ของมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ในทุกยุคทุกสมัย
 
จึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่า
เพราะมนุษย์โง่ง่ายเนื่องจากใช้สมองไม่เป็น
จนไม่รู้เท่าทันมอดที่เป็นศัตรูตัวร้ายของมนุษย์กับโลก
 
เพราะมนุษย์ไม่รักกันรักแต่ตนเองกับผลประโยชน์
เพราะมนุษย์ไม่สามารถหมุนธรรมจักรในตนเองได้
เพราะมนุษย์ขาดจิตสามนึกแห่งการเป็นมนุษย์
จากการที่มนุษย์ไม่เคยรู้
 #อนุตรธรรม คือไม่รู้ว่า
 
ตนเป็นใครมาจากไหน
ตนมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไม มีหน้าที่ต้องทำอะไร
ตนกับเพื่อนมนุษย์และดาวโลกเกี่ยวพันกันอย่างไร
ใครเป็นผู้อนุญาตให้ตนมาเกิดบนโลก เป็นต้น
จึงเป็นประตูแห่งโอกาสบานใหญ่มากเกินคาดคิด
เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดรูโหว่ของสนามแม่เหล็กโลก
ซึ่งเป็นช่องทางให้มอดฝ่ามิติเข้าออกระบบโลกได้
โดยมนุษย์ชั้นผู้นำผู้เป็นทาสมอดกับชาวโลกผู้โง่ง่าย
เป็นผู้แผ้วถางทางเดินของมอดบนแผ่นดินโลกนั่นเอง
 
ในตอนต่อไป
เราจะเปิดเผยให้มนุษย์โลกอย่างพวกท่านรู้ว่า
บรรพบุรุษมนุษย์ในกาลอดีตกับผู้เป็นใหญ่ในปัจจุบัน
ถูกประดามอดทั้งหลายจัดการอะไรกันไปแล้วบ้าง
พวกเขาจัดการกับมนุษย์อย่างไรและทำเพื่อสิ่งใดบ้าง
ซึ่งล้วนเป็นความจริงที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้
โดยมนุษย์จะมัวแต่ทำเป็นหูทวนลม คือ
 “หูอื้อ”
ไม่รู้ไม่ฟังไม่ใส่ใจใบหูไม่กระดิกต่อไปอีกไม่ได้แล้ว
 
กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาลูกแกะของพระองค์
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
12/07/2022

สนทนาประสาจิตจักรวาล 12/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
#โจทย์ข้อแรก ที่ศัตรูของมนุษย์ต้องทำให้สำเร็จ
เพื่อให้พวกตนดำรงชีวิตอยู่ในระบบโลกนี้ได้ตลอด
คือต้องจัดการให้ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกลดลง
หรือต้องจัดการให้สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนไป
เป็นแบบที่เครื่องยนต์แห่งกรรมของพวกตนต้องการ
 
เมื่อพวกศัตรูรู้ความจริงได้แล้วว่า
พลังอำนาจแม่เหล็กโลกที่เข้มข้นแข็งแกร่งนั้น
เกิดจากแรงสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกด้านบวก
ในแบบ
 #พลังร่วมแห่งหมู่คณะ ของมนุษย์โลก
ที่เป็นผลผลิตจากการสั่นสะเทือนของจิตหยาบ
เมื่อมีสิ่งเร้าผ่านอายตนะภายนอกเข้ามากระทบจิต
จนเกิดเป็นความรักเพื่อให้และเกิดปัญญาเพื่อเรียนรู้
 
โดยเดิมทีพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้
ให้จิตหยาบสั่นสะเทือนตอบสนองสิ่งเร้าด้วย"ขันธ์ทั้งสี่"
ซึ่งเป็นกระบวนการง่ายๆมิใช่ขันธ์ห้าอย่างในปัจจุบัน
เมื่อตาหูจมูกลิ้นหรือกายได้สัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอก
คลื่นพลังงานจากการสัมผัสก็จะถูกส่งไปยังตาที่สาม
คือต่อม
 “ไพเนียล” ให้ #รับรู้ ว่ามีสิ่งเร้าอยู่ภายนอก
จิตหยาบตรงตาที่สามก็จะสร้างกระบวนการสั่นสะเทือน
เพื่อการตอบสนองสิ่งเร้าหรือเงื่อนไขนั้นทันที
 
ขันธ์ที่ 1 ก็คือ #รูปขันธ์
อันเป็นขั้นตอนแรกที่จิตจะรับรู้ดูเห็นรูปธรรมนามธรรม
ที่กลไกอายตนะภายนอกส่งเป็นรหัสสัญญาณเข้ามาให้
 
ขันธ์ที่ 2 ก็คือ #สัญญาขันธ์
อันเป็นขั้นตอนที่สองเมื่อจิตเกิดการรับรู้สิ่งเร้านั้นแล้ว
โดยจิตหยาบหรือจิตมนุษย์จะสั่นสะเทือนเป็นความรัก
เพื่อตอบสนองสิ่งเร้าที่ตนรับรู้ได้ทุกรูปแบบเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เหตุการณ์ เรื่องราว
ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเงื่อนไขที่ดีหรือร้ายต่อตนเองก็ตาม
พระบิดาได้ทรงออกแบบให้นำความรักจากสัญญาขันธ์
ออกมาตอบสนองสิ่งเร้าทั้งหลายนั้นได้โดยอัตโนมัติ
เพราะจิตหยาบมีความรักบริสุทธิ์ให้ใช้แค่คุณสมบัติเดียว
ที่ได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณแก่นแท้
ซึ่งเป็นจิตวิญญาณผู้ถือกำเนิดจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น
จึงไม่มีคุณสมบัติทางจิตอย่างอื่นให้เลือกใช้นั่นเอง
 
ในขั้นตอนของ “สัญญาขันธ์” นี้
ถ้าสิ่งที่จิตสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นตนเคยมีประสบการณ์มาก่อน
จิตก็จะระลึกรู้ได้เองทันทีว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นคืออะไร
ซึ่งพระบิดาทรงกำหนดให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ
เพื่อมิให้มนุษย์บุตรของพระองค์ต้องลำบากยากเข็ญ
แต่ถ้าสิ่งที่จิตสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั้นตนไม่เคยมีประสบการณ์
ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาก่อนจิตก็จะกระตุ้นตนเองอัตโนมัติ
ให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นความอยากรู้อยากเห็นทันที
 
ขั้นตอนที่ 3 ก็คือ #สังขารขันธ์
อันเป็นขั้นตอนที่สามเมื่อจิตเกิดการรับรู้สิ่งเร้านั้นแล้ว
ขั้นตอนนี้จิตหยาบจะตอบสนองสิ่งเร้านั้นด้วยความรัก
โดยท่านจะมองเห็นความน่ารักของสิ่งนั้นๆได้ง่ายๆ
เพราะพระบิดาทรงสร้างทุกสรรพสิ่งไว้รายรอบตัวท่าน
ให้มีคุณสมบัติเหมือนกันในความแตกต่างอันหลากหลาย
นั่นคือ ความน่ารักน่าชมน่าทนุถนอมและน่าอนุรักษ์
 
เมื่อท่านหยิบยื่นความรักบริสุทธิ์ให้กับสิ่งนั้นแล้ว
จิตก็จะใช้ความอยากรู้อยากเห็นจากสัญญาขันธ์
ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จิตวิญญาณได้ถือติดตัวมา
จากด่านนภาลัยเพื่อให้ใช้งานในตอนที่เกิดเป็นมนุษย์
โดยเมื่อใดที่จิตวิญญาณสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้
ค่อยแวะลงตรงประตูมิติคือ
 #ด่านนภาลัย
เพื่อนำเอาคุณสมบัติที่เป็นความอยากรู้อยากเห็นนี้
กลับไปคืนตรงวิหารสีขาว ณ ด่านแห่งนี้ก่อน
จึงจะสามารถหลุดพ้นจากห้องทดลองของพระบิดา
คือ เอกภพหรืออนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ได้
 
ดังนั้น
พวกท่านจึงสามารถใช้ความรักกับความอยากรู้
นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยจิตตปัญญาด้านบวก
ที่เรารวมเรียกว่า
 #จิตสามนึกด้านบวก นี่แหละ
โดยใช้พลังอำนาจจิตด้านบวกอันเกิดจากความรัก
ขับเคลื่อนกระบวนการคิดของสมองสองซีกของท่าน
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์สัจธรรมตามพลังปัญญา
ในอันที่จะกระทำตอบสนองต่อสิ่งเร้าทุกรูปแบบ
เพื่อเป็นเงื่อนไขด้านบวกต่อกันได้อย่างง่ายดายยิ่ง
ซึ่งมันคือ
 #การหมุนธรรมจักรร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง
ตามที่พระองค์ทรงออกแบบไว้นั่นเอง
 
ขั้นตอนที่ 4 ก็คือ #วิญญาณขันธ์
อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของจิตที่ทรงออกแบบไว้
ให้มนุษย์เป็น
 “คนสองมิติ” ด้วยขันธ์ 4 มาตั้งแต่แรก
 
โดยขณะที่จิตสั่นสะเทือนในมิติทางพลังงาน
เพื่อการขับเคลื่อนสติปัญญาของสมอง
ให้เกิดเป็นกายกรรม วจีกรรม ตอบสนองสิ่งเร้า
ในมิติทางกายภาพในขันธ์ที่
 3 ดังกล่าวแล้ว
จิตหยาบของมนุษย์ก็ยังเป็นเหตุให้ต่อมไร้ท่อต่างๆ
เกิดการสั่นสะเทือนตามในมิติทางพลังงานไปด้วย
ซึ่งเราเรียกว่าจิตสั่นสะเทือนใน
 #มิติคู่ขนาน กัน
เพื่อผลิตพลังงานจิตด้านบวกเหวี่ยงออกมาให้โลก
อันเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่พากันขันอาสามา
ช่วยกันใช้ความรักค้ำจุนสมดุลโลกเอาไว้ให้ได้
ให้ทำหน้าที่กัน
 6 หมื่นปีต่อหนึ่งยุคโดยไม่ต้องตาย
 
ที่เรากล่าวมาเรื่อง “ขันธ์ 4” ข้างต้นนี้
เพื่อบอกความจริงที่เป็น
 #อนุตรธรรม ให้รู้ทั่วกันว่า
เดิมทีคนสองมิติอย่างพวกท่านทั้งหลายนั้น
พระบิดาทรงเมตตาออกแบบไว้ให้ใช้แค่ขันธ์
 4
มิใช่ขันธ์ 5 อย่างยุคปลายนี้แต่อย่างใด
หากท่านอ่านทบทวนที่เรากล่าวถึงกระบวนการขันธ์สี่
เพื่อทำความเข้าใจกันหลายๆรอบแล้วจะรู้ได้เองว่า
การเป็นคนสองมิติเพื่อสั่นสะเทือนจิตหยาบด้วยรัก
และเพื่อใช้สติปัญญาของสมองสองซีกอย่างฉลาดนั้น
มันมิได้ยุ่งยากและมิได้ลำบากปฏิบัติอะไรเลย
 
แต่พอมันเป็นขันธ์ 5 เท่านั้นแหละ
มนุษย์โลกทั้งหลายก็
 “งานเข้า” นับตั้งแต่บัดนั้น
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
ผู้ที่ทำให้พวกท่านล้มเหลวในการเป็นมนุษย์
เพราะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณ
ในการใช้เมตตาธรรมช่วยกันค้ำจุนโลกเอาไว้ให้ได้
หรือร่วมมือร่วมใจกันหมุนธรรมจักรไม่ได้
เพราะถูกศัตรูของมนุษย์เข้าแทรกแซงกระบวนการ
เพื่อทำให้สิ่งง่ายๆกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน
 
จนยังผลให้พลังงานแม่เหล็กโลกต้องอ่อนแอลง
จนทำให้ดาวโลกเสียสมดุลรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
เจ้าของโลกเองกลับต้องอยู่ในระบบยากขึ้นทุกวัน
ขณะที่ศัตรูผู้เป็นมอดทุกตัวกลับกระดี๊กระด๊ายิ่งขึ้น
เพราะพวกเขามีความแข็งแรงและอยู่ง่ายขึ้นทุกวัน
 
พวกเขาจัดการอย่างไรกับมนุษย์บ้าง
โปรดติดตามความจริงระดับอนุตรธรรมในครั้งหน้า
 
กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาลูกแกะทุกตัว
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
12/07/2022

11 กรกฎาคม 2565

สนทนาประสาจิตจักรวาล 11/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
ศัตรูของโลกและมนุษย์ที่ขุดรูอยู่ใต้แผ่นดิน
ผู้ปรารถนาจะยึดครองโลกอันอุดมสมบูรณ์และงดงามนี้
ให้เป็นบ้านหลังใหม่ของตนเองแทนการเป็นผู้พเนจร
เพราะโลกเป็นดวงดาวที่เหมาะสมที่สุดในการอยู่รอด
แต่พวกเขาก็ยังมีปัญหาสำคัญอยู่บางประการเหมือนกัน
ที่จักต้องป้องกันตนเองและต้องแก้ไขให้ลุล่วงเสียก่อน
ปัญหาสำคัญที่ว่านั้นก็คือ
 
1.สนามแม่เหล็กโลกทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ภายในโครงสร้างทางกายภาพของพวกตนมากเกินไป
ถ้าใช้ชีวิตอยู่ในระบบโลกเป็นเวลานานเกิน
 30 วันขึ้นไป
อวัยวะภายในทั้งหมดและเซลล์ร่างกายทั้งระบบ
จะเกิดความล้มเหลวจนทำให้พวกตนเสียชีวิตได้ในที่สุด
เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าในร่างกายจะสูงเกินต้านทาน
 
พวกศัตรูเหล่านี้จึงมีปัญหาที่จะต้องจัดการให้ลุล่วงก็คือ
จะต้องทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงกลไกทางไฟฟ้า
ให้เหมาะสมกับการ
 #อยู่รอดปลอดภัย ในระบบโลกได้
โดยไม่ต้องเดินทางออกไปจากระบบโลกเพื่อตั้งหลักใหม่
จึงค่อยเดินทางกลับสู่ระบบโลกอีกจนครบ
 30 วันแล้ว
ค่อยเดินทางกลับออกไปตั้งหลักกันอีกครั้งวนๆกันไป
 
ไม่ต่างจากคนดำน้ำที่ต้องกลั้นลมหายใจเอาไว้ก่อน
เมื่อกลั้นหายใจเอาไว้จนสุดกลั้นก็จะลอยตัวขึ้นเหนือน้ำ
เพื่อสูดลมหายใจเข้าปอดอีกครั้งก่อนจะดำน้ำลงไปใหม่
เพราะคนเป็นสัตว์บกพระบิดาออกแบบให้หายใจด้วยปอด
จะไปแย่งถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำที่หายใจด้วยเหงือกไม่ได้
ถ้าไม่เปลี่ยนปอดของตนให้กลายเป็นเหงือกกันเสียก่อน
หรือทำให้น้ำแห้งหายไปเสียก่อนแล้วพวกตนค่อยลงไป
 
พวกศัตรูจากต่างดาวนี่ก็เช่นกัน
ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกที่เข้มข้นกว่าบนดาวของตน
จึงไม่เหมาะสมสำหรับพวกเขาที่จะอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนได้
โดยจะดำรงชีวิตอยู่ได้จริงก็เพียงแค่ชั่วคราวชั่วครู่เท่านั้น
ซึ่งปัญหานี้ในยุคแรกที่ต้องขุดรูอยู่เพื่อหนีพิษภัยนิวเคลียร์
สนามแม่เหล็กโลกยังไม่เข้มข้นจนเป็นภัยต่อชีวิตมาก่อน
 
2.จากการศึกษาเรียนรู้พวกเขาได้พบความจริงว่า
เหตุที่ทำให้ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกเพิ่มขึ้นกะทันหัน
เพราะประชากรมนุษย์เมล็ดพันธุ์ของพลียะเดี้ยนส์นี่เอง
เมื่อถูกนำส่งมายังระบบโลกขณะพวกเขาซ่อนตัวในรูดินนั้น
เป็นเครื่องยนต์กลไกในการผลิตพลังอำนาจแม่เหล็กโลก
ให้มีความเข้มข้นทางด้านบวกสูงค่ามากกว่าเดิม
 
อนิจจาศัตรูของมนุษย์ยังรู้ขีดความสามารถของมนุษย์
แต่มนุษย์เองกลับไม่รู้ขีดความสามารถตนเองที่เหนือล้ำ
มนุษย์จึงนำมันมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นเพราะไม่ฉลาด
จึงไม่เรียนรู้ที่จะคิดค้นหาความรู้เองให้มากกว่าถาม
จึงไม่เรียนรู้ที่จะลงมือทำให้มากกว่าลอกเลียนแบบผู้อื่น
จึงไม่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำให้มากกว่าคอยวัดรอยเท้าผู้อื่น
 
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
ถ้าหากพวกเขาต้องการจะยึดครองโลกนี้ได้จริง
โดยยึดครองแล้วสามารถอยู่ในระบบโลกได้ตลอดกาล
พวกเขาก็จะมีทางให้เลือกอยู่
 3 วิธีดังต่อไปนี้
ที่จักต้องเร่งทำกันด่วนมากเลยทีเดียวนั่นคือ
 
#วิธีที่หนึ่ง
พวกตนจักต้อง “ควบคุม” ประชากรมนุษย์
#ให้ผลิต พลังอำนาจแม่เหล็กโลกออกมา
ในระดับที่ทำร้ายพวกตนไม่ได้
ซึ่งหมายถึงการ
 #ควบคุมปริมาณการผลิต นั่นเอง
 
#วิธีที่สอง
พวกตนจักต้อง “จัดการ” ประชากรมนุษย์
#ให้หยุดผลิต พลังอำนาจแม่เหล็กโลกอย่างสิ้นเชิง
โดยมีอยู่สองวิธี คือ หนึ่ง ฆ่ามนุษย์ตายให้หมดทั้งโลก
สอง คือ ทำให้มนุษย์โลกเป็นดั่งเครื่องจักรกลที่ผุพัง
 
3.วิธีการขั้นสุดท้ายเป็นการ #คิดใหญ่ทำใหญ่
จากสติปัญญาของสมองที่ถูกบงการด้วย #กิเลส
อันเป็นพลังขับเคลื่อนพฤติกรรมของพวก #สัตว์ร้าย
นั่นคือการออกแบบให้มนุษย์โลกทุกคนทุกชนชาติ
เป็นเครื่องจักรกลที่ผลิตพลังงานแม่เหล็กโลก
ชนิดที่พวกตนต้องการแทนเสียเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไป
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
การที่ศัตรูของมนุษย์และโลกจากต่างเผ่าดาว
ซึ่งมีความสามารถทางจิตและความฉลาดทางปัญญา
สูงส่งกว่ามนุษย์ล้ำหน้าไปไกลกว่ามนุษย์หลายเท่า
แผนการคิดจึงแยบยลยิ่งดังที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้น
จนเหนือกว่าการคาดคิดแบบจิตมนุษย์ที่หลงตัวเอง
ที่โง่ง่ายทั้งๆที่มีสมองสองซีกที่พระบิดาติดตั้งไว้ให้ใช้
ทั้งๆที่มนุษย์มีสมองที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลเหนือใคร
แต่ใช้งานไม่เป็นหรือ
 #มีแต่ตะเกียงที่ไร้น้ำมัน เท่านั้น
 
เราจึงผิดหวังผู้เป็นดั่ง “เจ้าสาว” ของเรา
ผู้รอคอยการกลับมาของเราตามสัญญาเป็นอย่างมาก
เราจึงกลับมาเงียบๆด้วยการส่งรหัสสัญญาณฟ้าแลบ
จากฟากฟ้าทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
โดยใช้พลังงานแสงนำหน้าพลังงานเสียงค่อยๆตามมา
ทั้งนี้เพื่อจะทดสอบทีเผลอให้รู้ว่า
 
เจ้าสาวของเราคนไหนยังหลับไหลกันอยู่
ใครเอาตะเกียงไปซุกเก็บไว้ใต้เตียงนอนของตนอยู่
ใครเอาตะเกียงที่จุดไว้แล้วไปแอบซ่อนอยู่ใต้เตียง
ใครคนไหนบ้างที่แม้จะยืนถือตะเกียงรอคอยเราอยู่
แต่ในตะเกียงที่ถือนั้นไม่มีน้ำมันสักหยดเพราะลืมเติม
 
กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
11/07/2022

10 กรกฎาคม 2565

คำสอน 10/07/2022


 หนีทุกข์คือหนีปัญหา

มีปัญญาอยู่กับตัว
จะกลัวปัญหาไปทำไม
สติปัญญาช่วยให้พ้นทุกข์ได้
ถ้าใช้สมองคิดแก้ปัญหาเป็น

คำสอน 10/07/2022


 ปัญหาเป็นที่มาแห่งทุกข์

เพราะว่าปัญหาเป็นที่มาแห่งทุกข์
แสดงว่าความทุกข์มิใช่ปัญหาใช่ใหม
แล้วคุณจะไปมัวเพ่งทุกข์หนีทุกข์
โดยไม่ใส่ใจที่ปัญหากันอยู่ทำไม?

สนทนาประสาจิตจักรวาล 10/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
ดาวเคราะห์โลกเสรีที่พวกท่านดำรงอยู่
เป็นดวงดาวที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ที่สุด
ในประดาดวงดาวทั้งหมดที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นไว้
ใน
 #ห้องทดลอง ขนาดใหญ่ คือ “อนันตจักรวาล” นี้
ทั้ง
 #มนุษยโลก ก็เป็นรูปธรรมที่สุดยอดแห่งงานสร้าง
ในประดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างอีกด้วย
 
ด้วยเหตุนี้เอง
ทั้งดาวโลกเสรีและประชากรโลกหรือมนุษย์
จึงเป็นที่หมายปองต้องตาของสิ่งมีชีวิตบนดาวอื่น
เพราะภายในระบบโลกนี้พระบิดาทรงออกแบบไว้
ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์
ซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆจะใช้ยังชีพได้อย่างไม่แร้นแค้น
กับเหล่ามนุษย์ที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมอันล้ำเลิศ
และมีปัญญาของสมองสองซีกอันประเสริฐอีกด้วย
 
ที่รูปธรรมมีชีวิตจากดาวอื่นๆ
มุ่งหมายจะเข้ามายึดครองเป็นเจ้าของดาวโลก
เป็นเพราะเหตุว่าประชากรจากบางเผ่าดาวก็คือผู้ลี้ภัย
เพราะการ
 “ระเบิด” ดาวซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของตนเอง
จนแตกสลายกลายเป็น
 #เนบิวล่า ไปหมดทั้งระบบ
ทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งในระบบต้องตายและแตกสลาย
อันเป็นผลจากการทดลองวัตถุเท็คโนโลยีที่สร้างขึ้น
แต่ผลคือล้มเหลวซึ่งมีจำนวนหนึ่งที่หนีตายออกมาทัน
จึงจำเป็นต้องท่องจักรวาลเพื่อหาถิ่นฐานใหม่
 
นอกจากรูปธรรมต่างเผ่าดาวผู้บ้าคลั่งเท็คโนโลยีแล้ว
ดาวโลกดวงนี้ก็ยังมีรูปธรรมที่มีชีวิตจากดาวดวงอื่น
ซึ่งต้องการยึดครองหมายปองโลกนี้เช่นเดียวกัน
รูปธรรมเผ่านี้เป็นพวกพาลเกเรไม่มีวินัยไม่เคารพกติกา
จึงถูกขับไล่ออกมาจากระบบดาวถิ่นเกิดของตนเอง
จนต้องระเหเร่ร่อนพเนจรไปในจักรวาลอันไพศาลนี้
ยังผลให้พวกเขาเดินทางมาพบมนุษย์และโลกในที่สุด
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
โลกกับมนุษย์จึงถูกแทรกแซงโดยศัตรูจากต่างดาว
นับเนื่องกันมายาวนานร่วมหมื่นๆปีตั้งแต่บัดนั้น
แต่เพราะพวกเขามีหลายเผ่าที่เข้ามาอยู่ในระบบโลก
จึงพากันก่อสงครามต่างเผ่าดาวขึ้นบนดาวโลก
จากการแย่งชิงทรัพยากรที่มีค่าของโลกนั่นเอง
จนยังผลให้โลกนี้เกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาอย่างยาวนาน
เพราะศัตรูจากต่างดาวมาก่อสงครามนิวเคลียร์กันที่นี่
 
พวกที่หนึภัยสงครามนิวเคลียร์ไม่ทันก็ตายไป
ที่ขึ้นยานหนีตายออกไปจากระบบโลกทันก็ออกไป
พวกที่หลบภัยขุดอุโมงค์ลงไปอยู่ในรูใต้ดินทันก็ลงไป
เมื่อโลกสิ้นยุคน้ำแข็งอันหนาวเย็นแล้ว
พี่พลียะเดี้ยนส์จึงนำเอาเมล็ดพันธุ์ของตนก็คือมนุษย์
ส่งเข้ามาเพาะปลูกไว้บนแผ่นดินโลกจนกระทั่งบัดนี้
โดยศัตรูจากต่างดาวที่หนีตายลงไปมุดอยู่ในรูใต้ดิน
ไม่เคยล่วงรู้ว่าโลกนี้เป็นของมนุษย์ไม่รู้ว่าตนคือผู้บุกรุก
ทั้งไม่รู้ว่าเจ้าของดาวได้เดินทางเข้ามาประจำการแล้ว
 
เพราะพวกเขาไม่เคยรู้จักมนุษย์
เพราะพวกเขามีจำนวนรูปธรรมน้อยกว่ามนุษย์
พวกเขาจึงต้องคอยหลบๆซ่อนๆเพราะกลัวถูกทำร้าย
จึงใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะของ
 “อีแอบ”
คอยสอดรู้สอดเห็นความเป็นไปของมนุษย์ในทุกเรื่อง
เพื่อให้รู้จักมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้
 
พวกเขามีปัญหาใหญ่ก็คือ
โครงสร้างทางชีววิทยาและหน้าตารูปลักษณ์
ไม่เหมาะสมต่อการมีชีวิตอยู่บนโลกร่วมกับมนุษย์
เนื่องจากดีเอ็นเอของเซลล์อวัยวะร่างกายพวกเขา
ไม่ได้ถูกสร้างให้ใช้ชีวิตอยู่ในสนามแม่เหล็กโลก
ที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กสูงกว่าดาวของเขาได้
พวกเขาจึงต้องอาศัยบินเข้าบินออกไปจากระบบโลก
เพราะร่างกายพวกเขาที่เกาะติดอยู่ในระบบโลก
จะเหวี่ยงหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกอย่างต่อเนื่อง
จนทำให้ในร่างกายพวกเขาเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงเกินค่าที่พวกเขาจะรับไหว
เหมือนพวกเขาเป็นเครื่องที่ต้องใช้ไฟขนาด
 110 โว้ลต์
จึงใช้กับไฟขนาด
 220 โว้ลต์ของโลกไม่ได้นั่นเอง
 
เนื่องจากความเข้มสนามแม่เหล็กบนดาวแต่ละดวงนั้น
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
ได้ทรงออกแบบเอาไว้ให้มีค่าไม่เท่ากันในแต่ละดวง
เพื่อให้เหมาะสมกับกายสังขารของสิ่งมีชีวิตบนดาวนั้น
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นรั้วพลังงานป้องกันมิให้มีการรุกรานกัน
 
เมื่อพวกศัตรูผู้บุกรุกเผชิญกับปัญหาเช่นว่านี้
การจับมือกันของเผ่าศัตรูมนุษย์จึงบังเกิดขึ้นนับแต่นั้น
เพื่อวางแผนปฏิบัติการอันแยบยลที่คนโง่ง่ายทั้งหลาย
ไม่มีวันสำนึกรู้ได้เลยว่ามนุษย์กำลังเผชิญกับอะไรบ้าง
จากศัตรูผู้หมายครองโลกและครองมนุษย์ที่เป็นมอด
ซึ่งแฝงตัวอยู่ในรู (อุโมงค์ใต้ดิน) มาอย่างยาวนาน
กับหัวหน้าผู้บัญชาการฝูงมอดที่ลอยตัวอยู่เหนือเมฆนั่น
 
กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
10/07/2022

09 กรกฎาคม 2565

VDO. EP. 394: อยากอายุยืนต้องทำยังไง (Full Version)


 

บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

สนทนาประสาจิตจักรวาล 9/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
เรื่องของ #นิพพาน กับเรื่องของ #การหลุดพ้น
ที่คนสอนธรรมะพวกคนนำทางตาบอดสั่งสอนกันอยู่
มันมิใช่เรื่องเดียวกันนะแต่มันเป็นคนละเรื่องกัน
โดย
 “นิพพาน” นั้นเป็นสภาวะที่จิตหยาบหรือจิตคน
ถูกชำระ
 #กองกิเลส ทั้งหลายซึ่งเป็นขยะอยู่ในขันธ์ 5
ได้หมดจดอย่างสิ้นเชิง คือ #ดับการเกิดดับ สนิทแล้ว
จึงยังผลให้จิตหยาบของท่านผู้นั้นเข้าถึงความพร้อม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
 #จิตวิญญาณ ของตนเองได้
 
ถ้าจิตหยาบยังดับการเกิดดับของกิเลสในขันธ์ห้าไม่ได้
จิตหยาบนั้นก็จะยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวก
ให้สูงขึ้นจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณตนเองมิได้
เหตุเพราะกิเลสซึ่งนำไปสู่ตัณหาราคะอารมณ์ขยะต่างๆ
มันจะคอยถ่วงรั้งจิตให้สั่นสะเทือนในมิติที่สูงขึ้นไม่ได้
อีกทั้งยังจะขับเคลื่อนพฤติกรรมขยะออกมาภายนอก
จนเป็นเงื่อนไขลบของคนรอบข้างที่จะ
 #หมุนกรรมจักร
แทนการ #หมุนธรรมจักร ร่วมกันอีกต่างหากด้วย
 
เราจึงขอกล่าวความจริงที่เป็น #อนุตรธรรม ว่า
พวกท่านจักต้องศึกษาสัจธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง
โดยให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการฉลาดดำเนินชีวิตในสังคม
ด้วยการปฏิบัติตนไปตามธรรมชาติคือไม่ดัดจริตไม่คิดอุตริ
มีความสุขกับการเป็นมนุษย์มีความสงบระงับอยู่ในสังคม
มีมหาสติในตนเองท่ามกลางความวุ่นวายจากคนรอบข้าง
มีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อหลุดพ้นอย่างมั่นคงและจงใจ
 
จงอย่าปล่อยให้จิตวิญญาณจมปลักอยู่กับกองกิเลส
ด้วยการหิวกระหายกิเลสอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
โดยอ้างว่าต้องทำมาหากินต้องทำมาหาเก็บเพราะกลัวอด
อันเป็นที่มาของการกลัวจนสู่การอยากเป็นเศรษฐีมีลาภยศ
จนไม่มีช่องว่างระหว่างวันเพื่อทำภารกิจของจิตวิญญาณ
แถมยังใช้เวลาเสาะแสวงหากลอุบายสไตล์มอดมารมาใส่ตัว
เพื่อสั่งจิตวิญญาณให้ช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทองโชคลาภ
ให้ตอบสนองกิเลสตัณหาราคะของจิตหยาบอีกต่างหาก
โดยไม่รู้ว่าการสั่งจิตใต้สำนึกแทนการใช้จิตสามนึกแบบมนุษย์
มันคือการทำให้
 “จิตวิญญาณตนเอง” เกิดการ “ตายผ่อนส่ง”
จนในอีกไม่ช้าท่านผู้นั้นก็จะเข้าถึงสภาวะการ #ตายก่อนตาย
โดยจิตวิญญาณบรรลุภารกิจเป็นมนุษย์มิได้กลับบ้านก็ไม่ได้
 
ดังนั้น
ค่านิยมของการปฏิบัติธรรมในทุกวันนี้
จึงหนักไปในทางทำบุญเบื้องล่างไปก่อสร้างเบื้องบน
หมั่นทำบุญกันหลายหนเพื่อจะได้บุญกุศลกันหลายๆครั้ง
ซึ่งเป็นพฤติกรรมจิตหยาบที่แสดงออกแบบ
 #เห็นแก่ตัว
อันเกิดจากถูกกิเลสมารเข้าครอบงำจิตหยาบดั่งสนิมเกรอะ
ยังผลให้จิตหยาบชำรุดจนทำงานเพื่อจิตวิญญาณของตน
และทำงานเพื่อโลกเสรีตามหน้าที่แท้จริงที่ตนต้องทำไม่ได้
 
พอนานวันนานปีผ่านมาจนทุกวันนี้
ผู้ใส่ใจในธรรมหลายคนจึงไม่รู้ว่าตนปฏิบัติธรรมกันทำไม
หลายคนจึงไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติอย่างไรกันแน่
ปฏิบัติธรรมเพื่อ
 #ให้เขา หรือปฏิบัติธรรมเพื่อ #เอาเอง
จนยังผลให้ผู้ใฝ่ธรรมกลับมีสนิมกิเลสครอบงำจิตหยาบ
โดยมีบทบาทของความโลภปรากฏชัดในการดำเนินชีวิต
เพราะกลัวลำบากกลัวอดหยากเพราะอยากจะเป็นเศรษฐี
 
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
จงดูวิหคนกกาสิงสาราสัตว์ในธรรมชาติสิ
พวกเขาทั้งหมดก็เป็นบุตรของพระบิดาที่ทรงรักทั้งสิ้น
จะไม่ทรงทอดทิ้งสัตว์โลกให้ต้องตายเพราะอดหยาก
จะไม่ทรงยอมให้ลูกๆลำบากในการปลูกพืชผลกินเอง
จึงทรงปลูกพืชผักผลไม้แม้ต้นหญ้าเอาไว้ให้บนแผ่นดิน
เพียงแค่ขยันตื่นเช้าขยันออกหาเก็บกินกันอย่างเสรี
โดยไม่ต้องโลภ ไม่ต้องงกกักตุน ไม่ต้องกลัวอดตาย
แต่พวกมันจะกินกันแค่อิ่มแล้วเหลือไว้ให้ผู้อื่นได้กินต่อ
 
พวกท่านเป็นมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์หลายเท่า
ท่านต้องรู้ว่าพระบิดาทรงปลูกสร้างธัญญาหารไว้มากพอ
เพื่อสนองความต้องการทางกายสังขารให้ท่านมีชีวิตรอด
ใยต้องกลัวอดตายใยต้องกลัวกระหายใยต้องกลัวไม่พอ
พวกท่านสามารถหว่านไถเพาะปลูกอาหารเพื่อกินเองได้
มีหนึ่งสมองกับสองมือที่จะทำรวยทำความเป็นเศรษฐีได้
มนุษย์อย่างพวกท่านมีศักยภาพเจ๋งกว่าสัตว์เสียอีก
ใยยิ่งฉลาดกว่ามีพลังอำนาจมากกว่าสัตว์จนจัดการเองได้
จึงยิ่งขลาดกลัวว่าจะอดตายจะลำบากยากจนกันด้วยเล่า
 
นกกาสัตว์ป่าทั้งหลายสามารถใช้ชีวิตในธรรมชาติได้
เพราะพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้เป็น
พวกเขาไม่ใช้กิเลสเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิต
จิตพวกเขาจึงไม่มีความทุกข์จากการยึดติดสิ่งนั้นสิ่งนี้
จิตจึงไม่มีความรู้สึกหรือความ
 “รู” สึก ที่อายตนะเป็นเหตุ
อันเป็นที่มาแห่งความทุกข์ดังเช่นที่เกิดกับจิตมนุษย์
 
หากท่านทั้งหลายยังไม่รู้และไม่เข้าใจว่า
การปฏิบัติธรรมคืออะไร ต้องปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติธรรมเพื่อใคร ยังไม่รู้ว่าถือศีลปฏิบัติธรรมทำไม
รู้เพียงแค่ว่าตนปฏิบัติตามคำสอนพระศาสดาเท่านั้น
 
หากท่านยังหลงผิดในเรื่องนิพพานกันอยู่
ยังพยายามถามหาว่า
 “แดนนิพพาน” อยู่ที่ไหนกันอยู่
ยังเพียรดับขันธ์ห้าดับอัตตาเพื่อนิพพานกันอยู่
ยังเชื่อว่าแดนสวรรค์มายาเป็นแดนนิพพานกันอยู่
ถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีคุณสมบัติเหลวไหลเหล่านี้
จิตหยาบของท่านก็จะไม่สามารถเข้าถึง
 “การหลุดพ้น”
ของตัวตนที่แท้จริงของท่านคือจิตวิญญาณผู้มาเกิดได้
เพราะจิตหยาบหลงเสพติดกิเลสจนเมามายไร้สตินั่นเอง
 
ท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่า
จิตหยาบมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณของท่าน
ให้เข้าถึงมรรคผลสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องทำ
เพื่อช่วยให้จิตวิญญาณคือตัวท่านเองนั่นแหละหลุดพ้น
ด้วยอนุตรธรรมความรู้ใหม่ที่พวกท่านไม่รู้ว่าไม่รู้ดังนี้
 
1.ท่านต้องช่วยให้จิตวิญญาณ
หลุดพ้นเป็นอิสระจากการถูกกักบริเวณไว้ที่พิทูอิทารี
โดยต้องหมุนธรรมจักรด้วยความรักในชีวิตประจำวัน
เมื่อเผชิญบททดสอบทั้งดีร้ายจากคนรอบข้างให้ได้
 
เพราะการยกระดับมิติของจิตหยาบจากมิติที่ศูนย์
มันเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีแรกที่มีการปฏิสนธิในครรภ์แม่แล้ว
โดยต้องยกระดับให้ต่อเนื่องสู่มิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆให้ได้
เมื่อยกระดับถึงมิติที่
 6 เป็นผลสำเร็จเมื่อไหร่นั่นแหละ
จิตหยาบกับจิตวิญญาณจะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกัน
จะยังผลให้จิตวิญญาณหลุดพ้นออกจากที่กักกันนั้นได้
เพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมทำหน้าที่มนุษย์เอง
นี่คือสภาวะแห่งการหลุดพ้นขั้นแรกที่พวกท่านไม่เคยรู้
แต่เป็นหน้าที่ของจิตหยาบจะต้องทำไม่ทำไม่ได้!
 
จงอย่าลืมขอบคุณคนรอบข้างทุกคนด้วย
เพราะพวกเขาคือเพื่อนร่วมงานของท่าน
ที่คอยช่วยยื่นเงื่อนไขดีร้ายมาให้ท่านใช้เป็นเงื่อนไข
เพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนจิตหยาบทางด้านบวก
สู่มิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งวันเวลา
ขณะในอดีตที่ผ่านมาท่านมองว่าพวกเขาคือ
 #ศัตรู
ทั้งไอ้เวรนั่น! อีเวรนี่! เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย วุ่นวายไปหมด
 
2.เมื่อจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ
เพราะท่านช่วยให้จิตวิญญาณได้รับอิสรภาพได้แล้ว
ภารกิจแห่งการหลุดพ้นในขั้นที่สูงขึ้นไปอีกก็คือ
 
ท่านทั้งหลายจักต้องช่วยเป็นเงื่อนไขให้คนรอบข้าง
สามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณของเขาให้มีอิสรภาพ
ด้วยการเป็นเงื่อนไขด้านบวกต่อทุกๆคนในทุกโอกาส
เพื่อช่วยให้พวกเขาสั่นสะเทือนขันธ์ห้าในจิตหยาบ
ทำการหมุนธรรมจักรตามท่านไปด้วยให้จงได้
หมายถึงชวนพวกเขาให้ไปสวรรค์นิรันดรร่วมกับท่าน
โดยไม่ไปสวรรค์พระนิเวศของพระเจ้าแค่เพียงคนเดียว
จิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์จะเข้าถึงการหลุดพ้นได้
ก็เพราะมีท่านเป็นเงื่อนไขให้ในลักษณะนี้นั่นเอง
จากนั้นพวกเขาก็จะหันไปช่วยคนรอบข้างทุกๆคน
ให้จิตวิญญาณแก่นแท้เป็นอิสระกันได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการหมุนธรรมจักรร่วมกันแบบแพร่กระจายออก
 
3.การหลุดพ้นในขั้นตอนสุดท้ายก็คือ
เมื่อจิตหยาบของพวกท่าน
สามารถหยุดการตายของกายสังขารคือเป็นอมตะได้
โดยมีพัฒนาการทางจิตตปัญญาและกายสังขาร
อย่างต่อเนื่องได้โดยไม่มีภพชาติไม่มีการเกิดใหม่
เพื่อมาเริ่ม
 Set Zero จากมิติศูนย์ให้เสียของเก่าที่ทำไว้
 
ถ้าท่านยังครองมหาสติ
ยังมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นอยู่
จนสามารถใช้จิตวิญญาณหมุนธรรมจักรได้บริบูรณ์แล้ว
จิตหยาบจะช่วยให้จิตวิญญาณยกระดับขึ้นจากมิติที่
 6
ไปสู่มิติที่ 7-10 ตามลำดับได้เรื่อยๆอย่างอัตโนมัติ
ในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ในระบบโลกนี่แหละ
 
จากมิติที่ 10 จิตวิญญาณท่านจะมุ่งตรงสู่ด่านนภาลัย
อันเป็นประตูคอกแกะที่พวกท่านผ่านเข้ามาในเอกภพ
เพื่อถอดถอนบางอย่างออกไว้ที่นั่นขึ้นสู่การมีมิติที่
 11
แล้วรวมตัวกันเป็นหนึ่งกับจิตจักรวาลดวงเล็กผู้มี 11 มิติ
ซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกของจิตวิญญาณของท่านเอง
ที่ถูกยึดตรึงไว้ ณ ด่านนภาลัย จนไร้อิสระมานับหมื่นปี
ก่อนที่จะ
 “หลุดพ้น” ออกไปจากแรงดึงดูดของเอกภพ
 
ทั้งหมดคือ “อนุตรธรรม” ของพระเจ้า
ที่บุตรของพระองค์ที่อยู่ในเอกภพหรืออนันตจักรวาล
ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้ว่าตนไม่รู้ ไม่มีคุรุใดจะบอกท่านได้
นอกจากองค์จิตจักรวาลผู้ทรงรักพวกท่านเสมอ
โดยทรงให้เรากลับมากล่าวพระโอวาทนี้ต่อพวกท่าน
ในพระนามของพระองค์ช่วงก่อนปิดยุคพลังงานเก่า
เพื่อการพิพากษาโลกกับมนุษย์ขั้นสุดท้ายแล้ว
ท่านผู้ใดมีหูมีสติปัญญาที่สามารถใช้มันได้ก็จงฟังเถิด
 
กราบพระบาทพระบิดาผู้ทรงเมตตามนุษย์สุดประมาณ
 
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
9/07/2022

06 กรกฎาคม 2565

สนทนาประสาจิตจักรวาล 6/07/2022

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
คำว่า #นิพพาน นั้นความหมายที่ถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริงที่สุดมีดังนี้ คือ
 
1.”นิพพาน” เป็น #สภาวะ ของจิตหยาบ
หรือ
 “จิตคน” ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ไร้ซึ่ง
 “ขยะ” หรือสิ่งสกปรกทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง
เปรียบได้ดั่งสาวพรหมจรรย์
 
2.”นิพพาน” เป็นสภาวะบริสุทธิ์ของ #จิตหยาบ
ซึ่งเป็นตัวแทน #จิตวิญญาณ ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์
ที่
 “ดับการเกิดดับ” ของสิ่งที่เป็นขยะในจิตตนเองได้
โดยขยะนั้นเกิดจากจิตหยาบสั่นสะเทือน
 #ขันธ์_5
ผิดพลาดผิดแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบไว้
 
3.ปกติแล้วจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนขันธ์ 5
เมื่ออายตนะภายนอกทั้งห้าและอายตนะภายในคือจิต
มีการสั่นสะเทือนเพื่อการ
 “รับรู้” สิ่งเร้าใดๆเกิดขึ้น
ด้วย
 “ความรักเพื่อให้” เช่น อดทน อดกลั้น ให้อภัย
เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา เป็นต้น
ซึ่งจิตหยาบจักต้อง
 #หมุนธรรมจักร เท่านั้น
 
เพราะการหมุนธรรมจักรของจิตหยาบขณะเป็นมนุษย์
คือภารกิจของจิตวิญญาณผู้อาสาพระบิดาเข้ามาปฏิบัติ
ในบทบาทของ
 #คนสองมิติ เพื่อผลิตความรักค้ำจุนโลก
โดยคนและสัตว์จักต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้าง
 #พลังร่วม
เพื่อสร้างสมดุลโลกให้มั่นคงยั่งยืนไว้เสมอ
ซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือถ้าโลกสมดุลได้
อนันตจักรวาลหรือเอกภพก็จะสมดุลตามไปด้วยนั่นเอง
 
4.ถ้าจิตหยาบของท่านทั้งหลาย
ยังเต็มไปด้วยขยะอันไม่พึงประสงค์ของจิตวิญญาณ
มันจะยังผลให้จิตหยาบไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลย
เนื่องจาก
 “ขยะ” ที่เป็นคุณสมบัติด้านลบของจิตหยาบ
จำพวก กิเลส ตัณหา ราคะ อารมณ์ขยะรายวันทั้งหลาย
มันจะเป็น
 #อุปสรรค จนไม่อาจเข้าถึงการหมุนธรรมจักร
แต่จะสั่นสะเทือนไปในทางต่ำพาหมุน
 #กรรมจักร แทน
หากตราบใดที่จิตหยาบนั้นยังสกปรกโสมมอยู่
 
5.ด้วยเหตุนี้เอง
พี่ๆน้องๆชาวดาวโลกเสรีที่เรียกตัวเองว่า
 #มนุษย์
ซึ่งจิตวิญญาณผ่านการเกิดมาแล้วคนละหลายภพชาติ
จึงมีหน้าที่สำคัญลำดับแรกเหมือนกันทุกคนทุกศาสนา
คือการชำระจิตหยาบหรือชำระขันธ์
 5 ให้พิสุทธิ์ผุดผ่อง
เพื่อให้พร้อมที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณต่อไปได้
โดยไม่เสียชาติเกิดในภพชาตินั้น
 
6.การชำระจิตหยาบของมนุษย์
จึงหมายถึงการชำระขยะในขันธ์ห้ามิใช่การดับขันธ์ห้า
อันเป็นการพยายามทุบทำลายขันธ์ทิ้งอย่างที่ผ่านมา
ถ้าหากท่านสามารถทำความสะอาดขันธ์ทั้งห้าได้จริง
นั่นเท่ากับว่าท่านได้
 #ดับการเกิดดับ ของขยะสิ้นแล้ว
อันหมายถึงจิตหยาบเข้าถึง
 “สภาวะนิพพาน นั่นเอง
 
นี่คือการที่ท่านผู้นั้น
เป็นผู้ได้ชื่อว่า
 #นิพพานก่อนตาย ขณะยังเป็นมนุษย์อยู่
หาใช่การตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกคือตายแล้วหายจ้อย
จิตวิญญาณหายไปไหนก็ไม่รู้จะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้ว
เป็นการหายไปในลักษณะของ
 “ตาลยอดด้วน” เลย
ซึ่งมิใช่สาระธรรมเพราะไร้เหตุผลผิดหลักวิทยาศาสตร์
 
เนื่องจากจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงาน
มันจะสูญหายไปไหนไม่ได้เด็ดขาด
เพราะสรรพสิ่งในมิติของพลังงาน
ล้วนเป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
ไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
แม้เปลือกนอกซึ่งอยู่ในมิติหยาบๆ
ที่หุ้มห่อเป็นเปลือกนอกของพลังงานเอาไว้
จะเกิดการแตกสลายไปแล้วแต่พลังงานก็ยังอยู่
เหมือนคนที่ตายแล้วแม้กายสังขารจะเน่าสลาย
หรือถูกไฟเผาไหม้จนสิ้นซากหมดแล้วก็ตาม
จิตวิญญาณของคนที่ตายแล้วก็ยังคงมีอัตตาอยู่
เพียงแค่ย้ายกลับสู่มิติทางพลังงานตามเดิมเท่านั้น
 
7.ดังนั้น
การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือ การเรียนรู้ทั้งชีวิต
โดยเรียนรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตให้เป็นรูปธรรมว่า
ท่านจะดับการเกิดดับของกิเลสในขันธ์
 5 ได้อย่างไร
ซึ่งกิเลสก็คือ
 #ความรู้สึก ในทุกรูปแบบนั่นแหละ
เพราะความรู้สึกเป็นเหตุของความอยากไม่อยาก
เพราะความอยากไม่อยากคือตัณหานี่แหละ
เป็นเหตุที่มาของอารมณ์ขยะและราคะทั้งปวง
เช่น โลภ โกรธ งมงาย ลุ่มหลง เป็นต้น
 
ถ้าท่านสามารถดับการเกิดดับของกิเลสได้สิ้น
ตัณหา ราคะ อารมณ์ขยะมันก็จะดับการเกิดดับไปด้วย
 
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือองค์จิตจักรวาล
ทรงออกแบบไว้ให้พวกท่านปฏิบัติกันง่ายๆแบบนี้
จงอย่าไปคิดให้มันยาก จงอย่าขี้ขลาดความทุกข์
จิตที่สงบกับปัญญาที่ประเสริฐจัดการความทุกข์ได้
เพียงแค่ไม่กลัวปัญหาและเอาชนะกิเลสได้เท่านั้น
 
กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
6/07/2022