11 กรกฎาคม 2553

VDO. EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 1/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 2/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 3/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 4/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 5/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 6/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 7/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 8/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 9/10


 EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 10/10


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล