27 กรกฎาคม 2563

อย่าหลงทางนิพพานกันอยู่อีกเลย


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
อย่าหลงทางนิพพานกันอยู่อีกเลย
จงหลุดพ้นกลับบ้านให้ถูกทาง
เราสร้าง #มรรควิถีจิตจักรวาล
ให้ท่านทั้งหลายได้ก้าวเดินอย่างสง่างาม
แทนการหลับตาก้าวตาม
คนนำทางตาบอดแล้ว
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
27/07/2020

22 กรกฎาคม 2563

ผลึกแห่งการคิดรู้

"
ผลึกแห่งการคิดรู้เป็นข้อมูลสากล
จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคิดของสมอง
จากสนามพลังงานไร้ขอบเขตในจักรวาล
โดยจิตใต้สำนึก
"

21 กรกฎาคม 2563

ธรรมชาติ

น้ำธรรมชาติ
จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ
น้ำใจของผู้มีเมตตาธรรมอันสูงส่งก็เช่นกัน
พึงแผ่เมตตาปกโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายเถิด

ปัญญา

คนปัญญามากพูดน้อย
คนปัญญาน้อยมักพูดมาก
คนไร้ปัญญาพูดไม่เป็น

วิถีคนฉลาด

วิถีคนฉลาดนั้น
เมื่อเจอใครคิดต่างจงอย่าชิงปฏิเสธทันที
ท่านจงคิดตามให้เข้าใจก่อนว่า
เขาหมายความว่าอย่างไร
แล้วค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ

20 กรกฎาคม 2563

ความทุกข์ใจ

ความทุกข์ใจมีเหตุจากปัญหา
ถ้าแก้ปัญหาได้ความทุกข์นั้นก็ดับ
จะแก้ปัญหาได้ต้องใช้ปัญญา
หากมีปัญญาแล้วไม่ต้องหนีทุกข์ไปจากโลกก็ได้นี่

17 กรกฎาคม 2563

ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม


ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม

Attention: คุณ Koravish Chan
กราบเรียนถาม อ.ปริญญาครับ

Question:

จิตสุดท้ายก่อนตาย
ก่อนลมหายใจสุดท้าย
เราควรนึกถึงอะไร ตั้งจิตว่าอะไร
จึงจะผ่านด่านนภาลัย
กลับไปหาพระบิดาได้ในทันที
โดยไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อน,
ลงนรก, รอเกิด หรือค้างอยู่บนสวรรค์มายา

กราบขอบพระคุณครับ

Answer:

1.จิตสุดท้ายก่อนตายก่อนลมหายใจสุดท้ายนั้น
สำหรับผู้ที่เข้าถึงคุณสมบัติแห่งนิพพานได้แล้ว
จิตวิญญาณจะเดินทางไปยังด่านนภาลัยได้
จักต้องระลึกถึง องค์จิตจักรวาล
ซึ่งประทับอยู่นอกอนันตจักรวาลเท่านั้น
นั่นคือต้องทำสามเหลี่ยมกับพระองค์
มิเช่นนั้นจะดีดตนเองให้หลุดพ้นออกไปไม่ได้
หากไม่ใช้จิตวิญญาณเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้

2.จิตวิญญาณของท่าน
จะดีดตนเองตรงไปยังด่านนภาลัยไม่ได้
ถ้าไม่รู้จัก "ด่านจิตจักรวาลแห่งโลกเสรี"
เพราะผู้ที่จะออกไปจากระบบโลกได้
ต้องผ่านออกไปทางด่านนี้เท่านั้น

3.การจะประสบความสำเร็จใน 2 ข้อนั้นได้
จิตหยาบของท่านจักต้องมีพลังฌานเต็มเปี่ยม
เมอร์คขะบาห์ของจิตวิญญาณต้องมีพลังเต็มร้อย
และจิตต้องชำนาญในการทำสามเหลี่ยมกับพระองค์
พลังและความเชี่ยวชาญจะเกิดได้ต้องหมั่นฝึกฝน
จะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอย่างเดียวไม่ได้

4.ผู้ที่ขาดคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ
ก็ยังมิอาจหลุดพ้นนิพพานผ่านด่านนภาลัยออกไปได้
แม้จะรู้ว่าจิตสุดท้ายควรกำหนดนึกถึงพระบิดาก็ตาม
สิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องฝึกกระทำก็คือ
จะยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณอย่างไร
จึงจะเข้าถึงสภาวะนิพพานได้จริงๆในภพชาตินี้
มิใช่มุ่งฝึกจิตก่อนตายไว้ว่าต้องทำยังไง
ซึ่งจะหาประโยชน์อันใดมิได้ในลมหายใจสุดท้ายนั้น

เพียงฝึกให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ
ฝึกจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาล
ทุกลมหายใจของท่านไปตลอดอายุขัยในภพชาตินี้
ขณะปฏิบัติตาม "มรรควิถีจิตจักรวาล" อย่างจริงจัง
เมื่อถึงลมหายใจสุดท้ายจิตวิญญาณของท่าน
จะนำพาตนเองสู่ด่านนภาลัยได้ตามธรรมชาติ
โดยมิต้องกำหนดจิตอะไรให้ยากยุ่ง

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
17/07/2020