27 กรกฎาคม 2563

อย่าหลงทางนิพพานกันอยู่อีกเลย


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
อย่าหลงทางนิพพานกันอยู่อีกเลย
จงหลุดพ้นกลับบ้านให้ถูกทาง
เราสร้าง #มรรควิถีจิตจักรวาล
ให้ท่านทั้งหลายได้ก้าวเดินอย่างสง่างาม
แทนการหลับตาก้าวตาม
คนนำทางตาบอดแล้ว
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
27/07/2020

25 กรกฎาคม 2563

VDO. Ep.292: อย่าหลงทางนิพพาน | รายการ: จิตจักรวาลอ่านโลก (3)บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

22 กรกฎาคม 2563

ผลึกแห่งการคิดรู้

"
ผลึกแห่งการคิดรู้เป็นข้อมูลสากล
จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคิดของสมอง
จากสนามพลังงานไร้ขอบเขตในจักรวาล
โดยจิตใต้สำนึก
"

21 กรกฎาคม 2563

ธรรมชาติ

น้ำธรรมชาติ
จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ
น้ำใจของผู้มีเมตตาธรรมอันสูงส่งก็เช่นกัน
พึงแผ่เมตตาปกโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายเถิด

ปัญญา

คนปัญญามากพูดน้อย
คนปัญญาน้อยมักพูดมาก
คนไร้ปัญญาพูดไม่เป็น

วิถีคนฉลาด

วิถีคนฉลาดนั้น
เมื่อเจอใครคิดต่างจงอย่าชิงปฏิเสธทันที
ท่านจงคิดตามให้เข้าใจก่อนว่า
เขาหมายความว่าอย่างไร
แล้วค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ

20 กรกฎาคม 2563

ความทุกข์ใจ

ความทุกข์ใจมีเหตุจากปัญหา
ถ้าแก้ปัญหาได้ความทุกข์นั้นก็ดับ
จะแก้ปัญหาได้ต้องใช้ปัญญา
หากมีปัญญาแล้วไม่ต้องหนีทุกข์ไปจากโลกก็ได้นี่

17 กรกฎาคม 2563

ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม 17/07/2020


ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม

Attention: คุณ Koravish Chan
กราบเรียนถาม อ.ปริญญาครับ

Question:

จิตสุดท้ายก่อนตาย
ก่อนลมหายใจสุดท้าย
เราควรนึกถึงอะไร ตั้งจิตว่าอะไร
จึงจะผ่านด่านนภาลัย
กลับไปหาพระบิดาได้ในทันที
โดยไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อน,
ลงนรก, รอเกิด หรือค้างอยู่บนสวรรค์มายา

กราบขอบพระคุณครับ

Answer:

1.จิตสุดท้ายก่อนตายก่อนลมหายใจสุดท้ายนั้น
สำหรับผู้ที่เข้าถึงคุณสมบัติแห่งนิพพานได้แล้ว
จิตวิญญาณจะเดินทางไปยังด่านนภาลัยได้
จักต้องระลึกถึง องค์จิตจักรวาล
ซึ่งประทับอยู่นอกอนันตจักรวาลเท่านั้น
นั่นคือต้องทำสามเหลี่ยมกับพระองค์
มิเช่นนั้นจะดีดตนเองให้หลุดพ้นออกไปไม่ได้
หากไม่ใช้จิตวิญญาณเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้

2.จิตวิญญาณของท่าน
จะดีดตนเองตรงไปยังด่านนภาลัยไม่ได้
ถ้าไม่รู้จัก "ด่านจิตจักรวาลแห่งโลกเสรี"
เพราะผู้ที่จะออกไปจากระบบโลกได้
ต้องผ่านออกไปทางด่านนี้เท่านั้น

3.การจะประสบความสำเร็จใน 2 ข้อนั้นได้
จิตหยาบของท่านจักต้องมีพลังฌานเต็มเปี่ยม
เมอร์คขะบาห์ของจิตวิญญาณต้องมีพลังเต็มร้อย
และจิตต้องชำนาญในการทำสามเหลี่ยมกับพระองค์
พลังและความเชี่ยวชาญจะเกิดได้ต้องหมั่นฝึกฝน
จะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอย่างเดียวไม่ได้

4.ผู้ที่ขาดคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ
ก็ยังมิอาจหลุดพ้นนิพพานผ่านด่านนภาลัยออกไปได้
แม้จะรู้ว่าจิตสุดท้ายควรกำหนดนึกถึงพระบิดาก็ตาม
สิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องฝึกกระทำก็คือ
จะยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณอย่างไร
จึงจะเข้าถึงสภาวะนิพพานได้จริงๆในภพชาตินี้
มิใช่มุ่งฝึกจิตก่อนตายไว้ว่าต้องทำยังไง
ซึ่งจะหาประโยชน์อันใดมิได้ในลมหายใจสุดท้ายนั้น

เพียงฝึกให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ
ฝึกจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาล
ทุกลมหายใจของท่านไปตลอดอายุขัยในภพชาตินี้
ขณะปฏิบัติตาม "มรรควิถีจิตจักรวาล" อย่างจริงจัง
เมื่อถึงลมหายใจสุดท้ายจิตวิญญาณของท่าน
จะนำพาตนเองสู่ด่านนภาลัยได้ตามธรรมชาติ
โดยมิต้องกำหนดจิตอะไรให้ยากยุ่ง

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
17/07/2020

01 กรกฎาคม 2563

VDO. "เรากลับมาตามสัญญา เรากลับมาช่วยเหลือพวกท่าน"


 

บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล