07 พฤษภาคม 2567

นิพพานคืออะไร 7/05/2024

 #นิพพานคืออะไร

 

คำ “นิพพาน” นั้นหมายได้สองสิ่ง

หนึ่งแท้จริงกิเลสหายสลายสิ้น

ไม่รับรู้แล้วรับมา” เพราะชาชิน

รู้รับสิ้นเพื่อรู้” แบบผู้เรียน

 

ไม่รับรู้รับเอา” ให้เขลาขลาด

เพราะเป็นทาสตัณหาพาปวดเศียร

ไม่รับรู้ไม่รับมา” ถ้าเป็นเกรียน

ชีวิตเปลี่ยนชนะกรรมที่ทำมา

 

สองจริงแท้คือตายหายจากโลก

ไม่เศร้าโศกทุกข์ทนจนบ่นบ้า

จิตวิญญาณกลับไปกราบพระบิดา

ที่เรียกว่า “หลุดพ้น” จนนิรันดร์

 

เอเมน สาธุ

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

7/05/2567