01 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 1/05/2024

 #คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

การเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลก

กับการหมุนธรรมจักรในตนเองของพวกคุณนั้น

มันมีความข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันโดยตลอด

ถ้าโลกนี้ไม่มีมนุษย์สัตว์และพืชที่มีชีวิตดำรงอยู่

โลกจะหมุนช้าลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะหยุดหมุน

เพราะไม่มีแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองต่อไปอีก

 

เนื่องจากทั้งคนสัตว์และพืชน้อยใหญ่ทั้งหลาย

พระองค์กำหนดสร้างให้เป็นเพื่อนร่วมงานของโลก

โดยสัตว์จะใช้ความรักจาก “สัญชาตญาณ” ของตน

ที่เป็นของจิตวิญญาณกับกายสังขารโดยตรง

สร้างสมการพลังงานรวมด้านบวกในแบบหมู่คณะ

คือ สมการพลังงานทางช้างเผือก Σβx เช่นเดียวกัน

ซึ่งตัวเอ็กซ์นั้นแทนค่าด้วยจำนวนสัตว์ทั้งฝูงนั่นเอง

 

ส่วนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายนั้น

จะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้านบวกมอบให้โลก

ด้วยการปลดปล่อยออกมาทางปลายรากที่อยู่ในดิน

เพราะต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณจากแดนสุญตา

เดินทางข้ามมิติเข้ามาเป็นแก่นแท้เหมือนสัตว์โลก

 

สำหรับมนุษย์อย่างพวกคุณนั้น

มีจิตวิญญาณขันอาสาข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นแก่นแท้

โดยถือเอา “พันธะสัญญา 6” ติดตัวมาเกิดด้วย

หนึ่งในหกข้อคือเมื่อหมดหน้าที่แล้วจะต้องกลับบ้าน

มาจากที่ไหนก็ต้องคืนกลับไปยังที่นั่นดังเดิม

จะเข้ามาแล้วไม่กลับออกไปยังที่ตนจากมานั้นไม่ได้

พระองค์จึงทรงออกแบบให้พวกคุณต้องมี #จิตหยาบ

ช่วยทำหน้าที่แทน “จิตวิญญาณ” ผู้อาสาเข้ามาเกิด

เพื่อป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณเสื่อมสภาพหรือสกปรก

จนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านแดนสุญตาอีกได้

 

พระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือ #องค์จิตจักรวาล

จึงทรงกำหนดให้พวกคุณเกิดมาเป็น #คนสองมิติ

โดยมีมิติโลกทางด้านกายภาพที่เป็นเปลือกนอก

ประกอบด้วยจิตหยาบกับกายสังขารรูปธรรมมนุษย์

กับมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือจิตวิญญาณ

ซึ่งถูกจำกัดบริเวณให้ซ่อนเร้นตนเองอยู่ข้างใน

ขณะได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นคนสองมิติแล้ว

 

คำว่า “คนสองมิติ” ในที่นี้เราหมายถึง

ไม่ว่าสิ่งใดเรื่องใดหรือกรรมใดที่จิตหยาบก่อขึ้น

การกระทำและผลของการกระทำที่เกิดขึ้นนั้น

จิตวิญญาณของพวกคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

จักต้องรับผิดชอบเสมือนหนึ่งตนเป็นผู้ก่อมันเอง

จะหาเหตุมาอ้างว่าตนไม่ได้กระทำมันนั้นไม่ได้

เพราะจิตวิญญาณเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบ

ทำหน้าที่ทุกอย่างแทนตนขณะเป็นคนสองมิติแล้ว

 

เมื่อพวกคุณต้องตายไปจากภพชาตินั้นๆ

เพราะต้องสิ้นอายุขัยไปตามกฎแห่งกรรม

จิตหยาบที่เกิดอาการหลงมิติและสกปรกไปแล้ว

จะถูกทิ้งให้สลายไปกับกายสังขารที่เน่าเหม็น

แต่จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้จะต้องไปลงนรกแทน

เพื่อบำบัดเยียวยาการป่วยด้วยอาการหลงมิติ

ที่จิตหยาบถ่ายทอด “ผลกรรม” ทั้งหมดเอาไว้ให้

เมื่อพ้นจากนรกคือหายป่วยเรียบร้อยแล้ว

จึงจะได้รับอนุญาตให้กลับมาเกิดในชาติใหม่ต่อไป

 

ดังนั้น

สัตว์ประจำโลกทั้งหลายที่มีแค่มิติเดียว

คือมีมิติของจิตวิญญาณกับกายสังขารเท่านั้น

พวกเขาจึงไม่มี “นรก” เป็นสถานที่ใช้บำบัด

เพื่อชำระจิตวิญญาณให้คืนสมดุลดังเดิมได้

เพราะพวกเขาถูกกำหนดให้ไร้เดียงสาเหมือนเด็ก

โดยมีสมองไว้ทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณเท่านั้น

เมื่อกายสังขารเสื่อมไปตามกาลคือแก่ชราแล้ว

สัตว์ตัวนั้นจะตายจิตวิญญาณก็จะกลับมาเกิดใหม่

เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์พวกเขาเอาไว้ต่อไปอีก

 

พวกคุณที่เป็นคนสองมิติ

จึงมีหน้าที่คนตนเองทั้งสองมิติให้เข้ากัน

เป้าหมายสูงสุดในการ “คน” คือคนให้เป็นหนึ่งเดียว

คนสำเร็จเมื่อไหร่คุณจะถูกเรียกว่า #มนุษย์ เมื่อนั้น

พิจารณาตนเองกันดูว่าบัดนี้คุณเป็นมนุษย์ได้แล้วยัง

 

ถ้าจะตอบพระบิดาว่าคุณเป็นมนุษย์ได้แล้ว

แปลว่าทุกวันนี้คุณใช้จิตวิญญาณดำเนินชีวิตกันอยู่

โดยมิได้ใช้จิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนอีกต่อไป

นั่นคือ

 

#คุณรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้แล้ว

#คุณอดทนอดกลั้นต่อการทำชั่วของผู้อื่นได้แล้ว

#คุณให้อภัยคนที่ทำตนไม่น่าให้อภัยได้แล้ว

#คุณไม่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวได้แล้ว

#คุณทำบุญด้วยการไม่หวังสิ่งตอบแทนได้แล้ว

#คุณทำบุญโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆได้แล้ว

#คุณทำทุกสิ่งในชีวิตด้วยจิตสามนึกของตนเป็นแล้ว

 

ทั้ง 7 ประการที่เรากล่าวนี้

มันคือ #การหมุนธรรมจักรในตนเอง นั่นแหละ

เมื่อคุณแสดงมันออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก

พฤติกรรมภายนอกนั้นมันก็จะเป็นเงื่อนไขด้านบวก

ที่จะกระตุ้นให้คนรอบข้างหมุนธรรมจักรไปตามคุณ

ซึ่งมันจะหมุนต่อเนื่องกันโดยขยายวงออกไปเรื่อยๆ

พลังงานด้านบวกที่พวกคุณช่วยกันเหวี่ยงออกมานี้

จะเป็นพลังงานแบบที่โลกต้องการจากมนุษย์นั่นเอง

 

พวกคุณจะต้องรู้ว่า

รางวัลก้อนใหญ่ที่พวกคุณจะได้รับจากการนี้

มิใช่แค่ช่วยทำให้โลกเหวี่ยงหมุนเพื่อสร้างสมดุลนะ

แต่จิตหยาบจะยกระดับให้มีเหลี่ยมมุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จนเป็นรูปธรรมที่มี 6 เหลี่ยมมุมเท่ากับจิตวิญญาณ

ซึ่งจะนำพาจิตวิญญาณคืนกลับบ้านแดนสุญตาได้

 

กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#ปัญญาวิสุทธิ์

1/05/2567