14 พฤษภาคม 2567

ธรรมชาติสมาธิ 14/05/2024

 #ธรรมชาติสมาธิ

 

กรรมฐาน” ใช่ช่วยนิพพานได้

แค่ช่วยให้จิตหนักได้พักผ่อน

จากนึกนี่นึกนั่นหลายขั้นตอน

จนโหยอ่อนรอนล้าอยู่อาจิณ

 

จิตสามนึกคักคึกด้วย “นึกออก”

ไม่ต้องบอก “นึกเอา” คือเจ้าถิ่น

สาม “นึกเอง” ไม่เกรงใครยลยิน

ไม่สุดสิ้นโน่นนั่นนึกกันไป

 

เดี๋ยวนึกดีบางทีก็นึกบาป

นึกเป็นภาพเป็นคำก่อนนำไข

สารพัดการนึกคือ “ตรึกใน”

จิตจะใช้นึกนำก่อนทำตาม

 

มหาสติ” พาทำ “กำหนดนึก”

ยุติศึกนึกในไม่มองข้าม

เลือกนึกคิดพูดทำแต่ดีงาม

จิตทั้งสามจักทำตามต้องการ

 

เปิดอายตนะฝึกจิตไม่ปิดตาย

ให้เสียหายในท่ากรรมฐาน

ควบคุมจิตเอาไว้ให้นิพพาน

กิเลสมารหลับลึกไม่นึกตาม

 

นิพพานกรรมทำได้ทางสายนี้

เส้นทางที่พี่น้องอย่ามองข้าม

ธรรมชาติสมาธิที่เหมาะงาม

ผู้ทำตามถึงนิพพานไม่นานเลย

 

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

14/05/2567