13 พฤษภาคม 2567

วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร 13/05/2024

 #วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร

 

การเข้าถึง #สมาธิ อย่างที่สอง

เมื่อพี่น้องสร้าง “ฌาน” ด้วยงานใหญ่

จึงสมควรบากบั่นขั้นต่อไป

คือการใช้จิตปัญญาหาพระธรรม

 

ใช้ฌานสูงจูงสมองให้ตรองคิด

พลังจิตปัญญาเกิดจนเลิศล้ำ

หมั่นฝึกฝนวนเวียนพากเพียรทำ

วันยันค่ำจักสันทัด “วิปัสสนา”

 

กรรมฐานการทำในท่านั่ง

ทำได้ทั้งฝึกฌานไม่นานช้า

เมื่อฌานดีมีญาณแห่งปัญญา

จึงนำมาดับกิเลสในเขตใจ

 

ดับโลภะโทสะและโมหะ

ดับราคะคละเขลาทั้งเก่าใหม่

กรรมฐานทำเถิดถ้าทำได้

หาง่ายไม่ถ้าให้ถึงซึ่ง...นิพพาน

 

เอเมน สาธุ

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

13/05/2567