12 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 12/05/2024

 #คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล

 

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ไม่ว่าจะใช้คำว่า “ยึดติด” หรือ “ติดยึด”

ในคุณสมบัติทั้ง 5 อย่างที่เรากล่าวไว้ในตอนที่แล้ว

จิตคุณมันจะทำให้สิ่งนั้นเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นทันที

ไม่ว่าปกติแล้วสิ่งนั้นมันจะมีตัวตนรูปลักษณ์

ให้ใช้อายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นกันได้หรือไม่

แต่สิ่งที่จิตหยาบของคุณหลงยึดติดมันเข้าให้

สิ่งนั้นจะมี “อัตตาตัวตน” เกิดขึ้นในจิตหยาบเสมอ

 

จงจำไว้ว่าอัตตาตัวตนรูปลักษณ์ของสรรพสิ่งใดๆ

ที่คุณสัมผัสรู้ดูเห็นมันได้ด้วยอายตนะภายนอกทั้งห้า

มันคือคุณสมบัติที่เป็นเงามายาของสรรพสิ่งนั้น

ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในมิติโลกทางกายภาพนั่นแหละ

ซึ่งตัวตนมายาเหล่านี้มิใช่ปัญหาอะไรของคุณหรอก

แต่ปัญหาแท้จริงก็คือ “อัตตาตัวตน” ของสิ่งนั้น

ที่จิตหยาบของคุณมันสร้างขึ้นมาเองเพื่อจะยึดมันไว้

 

ตัวอย่างเช่น

กรณีที่คุณติดสุขเพราะอยากมีความสุขไม่อยากทุกข์

กรณีที่คุณติดทุกข์เพราะไม่อยากทุกข์หรือกลัวทุกข์

จิตหยาบของคุณจะสร้าง “ตัวตน” ของทุกข์สุขขึ้นมา

อัตตาตัวตนที่น่ากลัวที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริง

จึงเป็นอัตตาตัวตนที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตนี่แหละ

 

ถ้าสถาปนิกนึกสร้างภาพด้วยการออกแบบบ้าน

ภาพมายาที่เกิดขึ้นในจิตของสถาปนิกก็คือภาพจริง

เมื่อสถาปนิกนึกสร้างภาพบ้านที่ตนออกแบบได้แล้ว

จึงถ่ายทอดแบบบ้านหลังนั้นออกมาเป็น “พิมพ์เขียว”

ภาพบ้านในพิมพ์เขียวที่จะนำไปให้ช่างก่อสร้าง

ใช้ยึดเป็นต้นแบบในงานก่อสร้างตามที่กำหนดนั้น

จึงเป็นอัตตาที่จิตหยาบสร้างขึ้นมาเพื่อยึดสิ่งนั้นไว้

อัตตาตัวตนของสรรพสิ่งกับอัตตาในจิตที่สร้างขึ้น

มันก็ไม่ต่างจากตัวอย่างที่เรากล่าวอ้างนั่นแหละ

ซึ่งมันก็คือปรากฏการณ์ของ “เงาซ้อนเงา” นั่นเอง

 

ถ้าคุณจะละวางตัวตนที่เป็นเงามายา

เพื่อไม่ให้ยึดติดจนเกิดความทุกข์ลำเค็ญในจิตใจ

คุณจะไปละวางกันที่อัตตาตัวตนมายาข้างนอกมิได้

เพราะว่าสรรพสิ่งภายนอกเหล่านั้นมิใช่ตัวปัญหา

มันมิใช่สาเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงแต่อย่างใด

จงจำไว้ว่า #คันตรงไหนคุณก็ต้องเกาที่ตรงนั้น

ถ้าคุณเกิดทุกข์ร้อนกายใจขึ้นมาเมื่อไหร่

ก็ต้องหาให้พบว่าสาเหตุแห่งทุกข์นั้นมันคืออะไร

สาเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า #ปัญหา

เมื่อรู้ว่าปัญหาที่พาให้ทุกข์นั้นมันคืออะไรแล้ว

คุณก็ใช้ปัญญาคิดหาทางออกจากปัญหานั้นให้ได้

เมื่อคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างมั่นใจแล้ว

ขั้นสุดท้ายคุณก็ต้องนำวิธีที่คิดได้มาปฏิบัติจริง

ทั้งสามขั้นตอนนี้ก็คือ #ทุกข์ #สมุทัย #นิโรธ

ซึ่งเป็น #อริยสัจสาม ตามที่พระพุทธองค์สอนไว้

สำหรับจัดการความทุกข์อันเกิดจากปัญหา

ที่คนรอบข้างมักขว้างโยนมาให้คุณทุกเมื่อเชื่อวัน

 

ส่วนมรรคมีองค์ 8 นั้น

เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพวกคุณไว้

เพื่อให้คุณใช้ปฏิบัติตนขณะอยู่ร่วมกับคนในสังคม

นั่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย “สัมมาทั้งแปด”

เพราะถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยไม่ก้าวล่วงใคร

เขาก็จะไม่ทำชั่วโต้ตอบคุณคืนมาอย่างแน่นอน

คุณก็จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

 

เราจึงกล่าวย้ำให้รู้อยู่เสมอว่า

#ทุกข์สุขเกิดที่จิตหยาบของคุณ มิใช่ที่อื่น

ถ้าแก้ปัญหาที่นำพาความทุกข์มาให้จะต้องแก้ที่จิต

เราอธิบายมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคุณ

โดยไม่ต้องกลัวทุกข์จนอยากหนีไปขึ้นสวรรค์มายา

ถ้าฉลาดแล้วคุณก็ต้องกล้าๆหน่อย

 

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#ปัญญาวิสุทธิ์

12/05/2567