06 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 6/05/2024

 #คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล

 

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

การตายไปจากโลก

ของจิตวิญญาณพวกคุณนั้นมีอยู่ 3 แบบ คือ

 

1.ตายแล้วต้องไปลงนรกหรือตกลงไปในบึงไฟ

เพื่อจะได้รับการบำบัดเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติ

อันเกิดจาก “จิตหยาบ” เป็นเหตุขณะเกิดเป็นมนุษย์

เมื่อจิตวิญญาณสมดุลดังเดิมแล้วจึงกลับมาเกิดใหม่

เพื่อทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนสมดุลโลกต่อไป

ด้วยการหมุนธรรมจักรในตนเองร่วมกันกับผู้อื่นให้ได้

 

ถ้าตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

ก็เรียกได้ว่าคุณเป็นผู้มี #ภพชาติ กับเขาคนหนึ่งแล้ว

ถ้าตกนรกนานเกินไปจิตวิญญาณก็จะหายสาบสูญ

เพราะกว่าจะได้กลับมาเกิดอีกครั้งก็นานแสนนาน

 

แต่ถ้าตายแล้วต้องไปเกิดในภพภูมิอื่นที่มิใช่นรก

โดยกลับมาเกิดเป็นสัตว์โลกสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวกรรมกัน

จำพวก แมว หมา ไก่ วัว งู หมู ช้าง ม้า วัว ควาย

หรือเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานพวกที่ไม่มีกายหยาบ

เช่น พวกเปรต อสุรกาย ภูตผี ปีศาจ นางไม้ ฯลฯ

ตามลักษณะรูปแบบของกรรมที่ตนก่อเอาไว้นั้น

นานเท่าไหร่ไม่รู้กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

อย่างนี้เป็นจิตวิญญาณที่ติดอยู่ใน #สังสารวัฏ

 

2.ถ้าตายแล้วต้องไปลงนรกหรือตกลงไปในบึงไฟ

โดยพลาดตกลงไปลึกเกินขุมที่ 13 คือ 14 เมื่อไหร่

จิตวิญญาณนั้นจะย้อนกลับมาเกิดเป็นคนอีกไม่ได้

จะต้องช่วยทำหน้าที่ “ถ่วงโลก” ไม่ให้แกว่งส่าย

ขณะเหวี่ยงหมุนไปรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่นั้น

เมื่อต้องคอยถ่วงโลกจึงกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้

ในข้อหาความผิดที่เรียกว่า #คนหนักแผ่นดิน ไงล่ะ

นี่คือจิตวิญญาณพวกที่ตายจากโลกแล้วหายไปเลย

 

3.ถ้าตายแล้วต้องลอยขึ้นไปค้างอยู่บนสวรรค์มายา

เพราะจิตวิญญาณนั้นมีน้ำหนักมวลเบากว่าคนปกติ

เพราะขณะเกิดมีภพชาติเป็นคนสองมิติอยู่นั้น

เวรมิได้ทำกรรมมิได้สร้างนั่งกรรมฐานอยู่คนเดียว

เหลือแต่กรรมเก่าที่ติดตัวอยู่มิได้ทำการชำระแก้ไข

โลกจึงดึงดูดเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดใหม่ไม่ได้

จึงต้อง “หลุดลอย” ไปสร้างสวรรค์มายากันเอาเอง

โดยสร้างตามความเชื่อมั่นความศรัทธาส่วนตัว

ตามที่ถูกจูงใจให้เกิดกิเลสจากภาพสวรรค์มายา

ที่ถูกวาดถูกขีดเขียนให้เห็นกันอยู่ทุกวัดทุกอาราม

 

การสร้างมายาขึ้นมาด้วยพลังจิตติดกิเลสลักษณะนี้

เป็นวิธีการที่เรียกว่า #เนรมิต หรือ “นิรมิต” ขึ้นเอง

ซึ่งพวกผีโสโครกจะหลอกให้พวกคุณใช้พลังสร้าง

เพื่อกักขังจิตวิญญาณของตนไว้มิให้กลับมาเกิดอีก

 

จิตวิญญาณที่หลุดลอยไปติดค้างอยู่บนนั้น

จะเป็นพวกที่หายไปจากภพภูมิโลกนี้ยาวนาน

เพราะย้อนกลับลงมาเกิดกันอีกไม่ได้ง่ายๆแล้ว

เนื่องจากจิตวิญญาณที่ลอยขึ้นไปค้างอยู่บนนั้น

จะมีน้ำหนักมวลหรือน้ำหนักตัวเบาและ “คงที่”

เพราะจิตวิญญาณก่อกรรมทำบาปเพิ่มอีกไม่ได้

นอกจากจะป่วยด้วยโรคหลงมิติอยู่เท่านั้นเอง

จะตกนรกเพื่อไปบำบัดจิตวิญญาณที่ป่วยก็ไม่ได้

เพราะหลงทางหลงทิศไปเสียไกลโขแล้ว

 

นอกจากนั้น

จิตวิญญาณที่หลุดลอยไปเกิดอยู่บนนั้น

ส่วนมากจะ “ติดเสพสุข” กันจนเพลินเลยทีเดียว

พวกเขาจึงเรียกภพภูมิมายาที่พระบิดามิได้สร้างไว้

ที่พวกเขาสร้างหรือเนรมิตขึ้นมาเองตามความเชื่อ

ว่าแดนสวรรค์มายามีวิมานเมืองแก้วที่อร่ามงามงด

โดยเนรมิตตนเองเป็นเทพเทวดาสวมชฎาแหลมๆ

#นี่ก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่ตายแล้วจะหายสาบสูญ

 

ดังนั้น

จิตวิญญาณของพวกคุณส่วนใหญ่

จึงถูกพวกผีโสโครกหลอกลวงว่านิพพานแล้ว

เพราะหลังตายก็จะหายไปนานจนเกินรอ

หรือว่าหายไปนานจนลืมกันไปได้เลย

จนเป็นที่มาของการหลอกลวงให้เชื่อว่า

นิพพาน” คือตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

โดยไม่สนใจว่าจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานนั้น

เมื่อตายแล้วหายไปไหนหรือว่าสลายตัวไปเองได้

ทั้งๆที่ชาวโลกต่างรู้ดีว่าพลังงานไม่มีวันสูญหาย

 

พระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนสติเอาไว้ว่า

การตายแล้วหายไปแบบที่ว่านี้นั้น

มันคือ #การนิพพานแบบตาลยอดด้วน ก็ไม่ผิดนัก

เพราะจู่ๆต้นตาลที่แตกหน่อก่อต้นขึ้นมาจนสูงใหญ่

ส่วนยอดตาลต้นนั้นมันดันหายไปเสียเฉยๆ

จนเหลือแต่ต้นเหลือแต่ตอเอาไว้เป็นหลักฐานว่า

ตาลต้นนั้นมันเคยถูกปลูกเอาไว้บนโลกเสรีนี้

แต่เป็นต้นตาลประหลาดที่ยอดตาลด้วนหายไปดื้อๆ

 

จงจำเอาไว้ว่า

พระบิดามิได้ให้พวกคุณมาเกิดเพื่อตาย

จิตวิญญาณพวกคุณเป็นผู้อาสาเข้ามาเกิด

กายหยาบที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์

ถูกถักทอขึ้นมาด้วยความรักของพ่อแม่และตนเอง

เพื่อใช้เป็นเครื่องโอบอุ้มหุ้มห่อจิตวิญญาณเอาไว้

และช่วยให้จิตหยาบซึ่งเป็นกลุ่มพลังงาน 189 กลุ่ม

สามารถทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของคุณได้

ขณะมีภพชาติเป็นคนสองมิติคือมีชีวิตเป็นมนุษย์

เพราะถ้าไม่มีกายหยาบจิตหยาบก็ทำหน้าที่ไม่ได้

 

ที่สำคัญก็คือ

พวกคุณมีหน้าที่มาเกิดเป็น “คนสองมิติ”

โดยใช้ความรักเพื่อให้ทำการหมุนธรรมจักร

ผลิตพลังงานความรักช่วยค้ำจุนสมดุลโลกให้ยั่งยืน

มิได้ขออนุญาตพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นเทพเทวดา

พระองค์จึงไม่ได้ทรงสร้างสวรรค์มายาไว้รองรับคุณ

ทรงสร้างแต่นรกไว้ช่วยจิตวิญญาณพวกคุณที่ป่วย

กับสร้างโลกเสรีนี้ไว้เป็นสถานที่ให้พวกคุณมาเกิด

เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนสมดุลโลกดังกล่าวแล้ว

 

ถ้าโลกเสรีนี้ดำรงอยู่อย่างสมดุลเป็นนิรันดร์ได้

เอกภพทั้งระบบที่เป็นห้องทดลองใหญ่ของพระเจ้า

ก็จะมีความสมดุลอยู่เป็นนิรันดร์ได้เช่นเดียวกัน

เพราะทรงออกแบบให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้

เป็นดั่งจุดศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นระบบใหญ่

ถ้าพิกัดจุดศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นลักษณะวงรี

ไม่มีการเคลื่อนที่โยกย้ายหรือแกว่งส่ายไปมาแล้ว

เอกภพทั้งระบบจะไม่มีการบิดเบี้ยวให้เสียสมดุลไป

หายนะภัยจากการเฉี่ยวชนปะทะกันของสรรพสิ่ง

ที่ดำรงอยู่ในเอกภพหรืออนันตจักรวาลอันไพศาลนี้

มันก็จะไม่เกิดขึ้นจนสร้างความเสียหายร้ายแรงได้

 

หน้าที่ของพวกคุณที่เป็นคนสองมิติ

จึงต้องช่วยกันทำให้โลกหมุนรอบตัวเองต่อเนื่อง

ด้วยอัตราเร็วการเหวี่ยงหมุนที่คงที่ตลอดไปให้ได้

โดยต้องหมุนธรรมจักรด้วยรักเพื่อให้เท่านั้น

ใครจะดีจะชั่วต่อตัวคุณอย่างไรคุณก็ต้องรักให้ได้

เพราะว่า #ความรักช่วยให้โลกหมุน นั่นเอง

 

คุณต้องไม่ฆ่ากันตายทำร้ายกันเองโดยเด็ดขาด

เพราะทุกชีวิตหรือทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลก

หากสัตว์ตายไปตัวหนึ่งหรือคนตายไปคนหนึ่งนั้น

โลกก็จะขาดเครื่องจักรกลในการผลิตพลังงานไป

จะยังผลให้พลังงานที่โลกต้องการไม่เพียงพอทันที

หรือว่าพวกคุณทำให้ตนเองต้องตายหรือสิ้นอายุขัย

ก็จะยังผลให้เพื่อนร่วมงานของโลกที่อยู่ประจำโลก

มีจำนวนลดน้อยลงไปจากจำนวนคงที่ที่กำหนดไว้

โลกก็จะขาดแคลนพลังงานได้เช่นเดียวกัน

 

ดังนั้น

จงอย่าอยากไปสวรรค์มายาที่พระบิดามิได้สร้าง

เพราะว่ามันมิใช่หน้าที่ของจิตวิญญาณแต่อย่างใด

จงอย่าถูกหลอกว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีแต่ทุกข์เข็ญ

โดยหลอกว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้เช่นนั้น

ทั้งๆที่แท้แล้วพระองค์มิได้เคยสอนให้หนีทุกข์

ไม่เคยสอนให้ฆ่าตัวตายหนีความทุกข์ไปจากโลก

จงอย่าหาทางตายด้วยการนั่งดับอัตตาเพื่อดับทุกข์

โดยถูกหลอกให้นั่งดับขันธ์ห้าทั้งวันคืนให้เสียเวลา

ทั้งๆที่ขันธ์ห้าจะดับเองได้เมื่อคุณตายแล้วเท่านั้น

 

จงระลึกเอาไว้เสมอว่า

หน้าที่หลักของจิตวิญญาณพวกคุณก็คือ

เกิดมาเพื่อทำตามพันธะสัญญา 6 ประการเท่านั้น

โดยทำหน้าที่ประจำอยู่กับโลกและต้องทำเพื่อโลก

มิใช่ทำเพื่อตนเองและพวกตัวหรือเห็นแก่ตัวเท่านั้น

เมื่อมาเกิดแล้วจะต้องมีชีวิตอมตะคือจะตายไม่ได้

คุณหรือใครจะละทิ้งออกไปจากภพภูมิโลกไม่ได้

พวกคุณต้องรักกันและเป็นหนึ่งเดียวกับโลกเท่านั้น

 

ลองถามตนเองดูว่า

พวกคุณทำผิดบาปอะไรหนอ

ทุกวันนี้จึงต้องตายจนหลายคนมีอายุขัยสั้นจัง

ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอมตะได้...สักที

คิดหาคำตอบเร็วๆไวๆกันหน่อยนะ! เวลาเหลือน้อย!

 

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

 

เอเมน สาธุ

#ปัญญาวิสุทธิ์

6/05/2567