12 พฤษภาคม 2567

สมถะกรรมฐานคืออะไร 12/05/2024

 #สมถะกรรมฐานคืออะไร

 

การเข้าถึง #สมาธิ มีสองอย่าง

สองหนทางกว้างใหญ่จงใฝ่รู้

หนทางแรกแยกตนไร้คนชู

ปฏิบัติอยู่หวังผลแค่คนเดียว

 

ปลีกวิเวกปิดตาปิดอายตนะ

แล้วสละโลกลาสู่ป่าเปลี่ยว

โดยทิ้งขวานมีดงามกับด้ามเคียว

เพื่อหมายเคี่ยวเข็ญจิตประดิษฐ์ธรรม

 

นั่งนิ่งนึกจดจ้องคอยส่องจิต

โดยนึกคิดท่องบ่นที่ตนย้ำ

กำหนดจิตแน่วนิ่งในสิ่งจำ

นี่คือทำ #กรรมฐาน เพื่อฌานตน

 

สมาธิยิ่งเหมาะเพราะนั่งนาน

จักเกิด #ฌานสมถะ ที่คละผล

พลังจิตกรรมฐานคืองานตน

เป็นเบื้องต้น #กรรมฐานสมาธิ

 

เอเมน สาธุ

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

12/05/2567