18 พฤษภาคม 2567

คนทุกคนมีคุณค่า 18/05/2024

 #คนทุกคนมีคุณค่า

 

อย่าคิดว่า “คนดี” มีค่าล้ำ

คนที่ทำ “ชั่วร้าย” ไม่มีค่า

ทั้งคนชั่วคนดีที่มีมา

ควรรักษาสัมพันธ์ให้มั่นคง

 

เขาทำดีให้เห็นเป็นเงื่อนไข

เพื่อเร้าใจไปทางวางประสงค์

ให้ขันธ์ห้าบวกบ้างในทางตรง

ช่วยเสริมส่ง “ธรรมจักร” คือหลักการ

 

เขาดีมาถ้าคุณหนุนดีตอบ

เป็นความชอบตอบสวยช่วยสืบสาน

ธรรมจักรมรรคผลบนนิพพาน

สร้างสรรค์งานเกื้อหนุนค้ำจุน “โลก”

 

เขาทำชั่วตัวคุณอย่าหนุนชั่ว

อย่าลืมตัวชั่วตามให้ทรามโศก

กรรมจักร” ชักนำทำอับโชค

โดยย้ายโยกเคราะห์ภัยมาให้ตน

 

เขาชั่วมาถ้าคุณหนุนดีตอบ

เป็นความชอบทำเถิดจะเกิดผล

เพราะจิตดีมีสุขกว่าทุกข์ทน

ความหลุดพ้นเกิดได้เพราะใจดี

 

รักเพื่อให้อภัยกันในวันทุกข์

เป็นความสุขเจิดจรัสรัศมี

พลังมากกว่ารักใดในปฐพี

ดีชั่วชี้ว่ามี...ความดีงาม

 

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

18/05/2567