วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

สนทนาประสาจิตจักรวาล

สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
หน้าที่สำคัญสูงสุดของ "จิตหยาบ"
ในการดำเนินชีวิตประจำวันตั้งแต่ 3 ขวบ
จนตลอดสิ้นอายุขัยมีดังนี้ คือ
1.การเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัย
2.การเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะและอวัยวะ
3.การเรียนรู้ที่จะใช้จิตสัญชาตญาณ
4.การเรียนรู้ที่จะใช้จิตตปัญญาของสมอง
5.การเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
6.การเรียนรู้ที่จะใช้ความรักเพื่อให้กับทุกคน
ในประดาหน้าที่สำคัญทั้ง 6 ประการนี้
ท่านทั้งหลายมีเวลาให้เรียนรู้ได้
เท่าที่เวลาแห่งชีวิตของท่านยังมีให้ใช้อยู่
ซึ่งมันจะเริ่มต้นเรียนรู้กันอย่างจริงจังได้
ก็ตั้งแต่สมองสองซีกซ้ายขวาของท่าน
มันเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วเมื่อครบ 3 ขวบ
การเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตนเอง
ของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทั้งหมดนั้น
ล้วนเป็นการกระทำเพื่อจิตวิญญาณทั้งสิ้น
เพราะ "จิตหยาบ" เป็นตัวแทนของ "แก่นแท้"
คือ จิตวิญญาณ ผู้มาเกิดเป็นท่านนี่แหละ
โดยจิตวิญญาณได้แบ่งภาคตนเองออกมา
เป็นกลุ่มพลังงานรวมทั้งสิ้น 189 กลุ่ม
ให้ช่วยทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรม
ที่เป็นรูปธรรมมนุษย์ทั้งชายและหญิงแทนตน
ขณะดำรงชีวิตอยู่ในระบบโลกเสรีนี้
ท่านจักต้องรู้ว่า
รูปธรรมทางพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณของท่าน
ผู้เดินทางมาจากแดนจิตจักรวาลนอกด่านนภาลัย
เข้ามาข้างในอนันตจักรวาลเพื่อเกิดเป็นมนุษย์นั้น
ได้ทำการแบกขนพลังงานความรักบริสุทธิ์
จากพระผู้เป็นเจ้าคือ องค์จิตจักรวาล มาด้วย
เพื่อนำข้ามมิติเข้ามามอบให้โลกและทุกสรรพสิ่ง
ในพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้าง
แต่เนื่องจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ที่พวกท่านเรียกขานกันว่า กายสังขาร นั้น
พระบิดาทรงกำหนดให้สร้างขึ้นไว้ในระบบโลก
เพื่อให้จิตวิญญาณหรือพระจิตใช้เป็นเปลือกนอก
หุ้มห่อตนเองไว้ขณะทำหน้าที่อยู่ในระบบโลก
เพราะภารกิจของจิตวิญญาณจะทำสำเร็จได้
ต้องอาศัยเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือ "กายหยาบ"
เป็นเครื่องมือแทบทั้งสิ้น
การที่พระบิดาทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณ
แบ่งภาคพลังงานตนเองออกมาเป็น "จิตหยาบ"
เพื่อดูแลรับผิดชอบกายหยาบแทนตนนั้น
เหตุผลข้อหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันมิให้จิตวิญญาณ
สูญเสียความบริสุทธิ์สมดุลไปจากคุณสมบัติเดิม
มิเช่นนั้นจิตวิญญาณจะหลุดพ้นกลับบ้านมิได้
ดังนั้น
จิตหยาบในแต่ละภพชาติของท่าน
จะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลย
จิตหยาบจึงจำต้องเรียนรู้โลกในทุกสิ่งทุกด้าน
โดยเฉพาะทั้ง 6 ประการที่เรากล่าวไว้ข้างต้นนั้น
ต้องเรียนรู้เพื่อการทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณ
ให้ประสบความสำเร็จทั้งสองมิติให้ได้
คือมิติทางกายภาพซึ่งเป็นมิติของกายหยาบ
กับมิติทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้
หมายความว่า "จิตหยาบ" ของท่าน
จะต้องคนตนเองทั้งสองมิติก็คือ
ดูแลทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตวิญญาณ
ให้มีการสั่นสะเทือนร่วมกันให้จงได้นั่นเอง
ซึ่งจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวได้
ความลับก็คือ "จิตหยาบ" ต้องรักเพื่อให้เท่านั้น
จิตหยาบจะสั่นสะเทือนเป็นคุณสมบัติอื่นๆมิได้
จิตหยาบจะสั่นสะเทือนเป็นอาการอื่น
เช่น ตัณหา ราคะ อารมณ์ขยะโลภโกรธหลง
อิจฉา ริษยา ลังเล สงสัย ระแวง เศร้าหมอง ฯลฯ
รวมทั้งความใคร่อันหมายถึง รักเพื่อเอา
จะทำให้จิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้ทั้งสิ้น
ดังนั้น
ทุกลมหายใจของท่านทั้งหลายตลอดวัน
ท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้กับทุกๆคน
เรียนรู้ที่จะรักจนเป็นนิสัยธรรมชาติของตนให้ได้
เพื่อเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณของท่าน
นำเอาความรักที่อุตส่าห์แบกขนมาจากพระเจ้า
ออกมามอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุน
ออกมามอบให้ท่านเองและเพื่อนร่วมโลก
เพื่อช่วยให้โลกและทุกสิ่งสมดุลชั่วกาลนิรันดร์
ถ้าจิตหยาบคือตัวท่านเอง
ไม่สามารถสั่นสะเทือนจิตสามนึกด้านบวก
เพื่อรักคนไม่น่ารักให้ได้
อดทน อดกลั้น ให้อภัยแก่คนที่ร้ายๆไม่เป็น
ไม่มีจิตเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
จิตวิญญาณของท่านจะเศร้าหมองยิ่งนัก
เพราะเสมือนถูกกักขังอยู่ข้างใน
เนื่องจากจิตหยาบไร้สำนึกทางวิญญาณ
ทำให้ต้องเสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งภพชาติ
เพราะมาเกิดได้แต่ทำหน้าที่ของตนไม่ได้
ท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ว่า
การทำอะไรตามความพอใจของตนเอง
เพื่อตอบสนองความต้องการนั่นแหละ
คืออุปสรรคสำคัญที่ปิดกั้นความเป็นหนึ่งเดียว
ระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณไว้
การเป็นหนึ่งเดียวกันของสองจิต
มันจะเกิดขึ้นได้ด้วย แรงสั่นสะเทือน ด้านบวก
โดยจิตหยาบต้องยกระดับสภาวะจิต
จากการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นหยาบๆความถี่ต่ำ
จำพวกอารมณ์ขยะรายวันต้องเลิกสั่นมันให้สิ้น
ยิ่งสั่นทางด้านบวกมากเท่าใดยิ่งดีมากเท่านั้น
แต่ถ้าวันๆหนึ่งพวกท่านยังตกเป็นทาสกิเลส
โอกาสเข้าถึงจิตวิญญาณก็จักยิ่งริบหรี่
เท่ากับจิตวิญญาณเสียโอกาสฟรีไปอีกหนึ่งรอบ
จำนวนภพชาติแห่งการเกิดใหม่ของท่านในอดีต
ที่มันต้องมีมากจนนับภพชาติกันไม่ถ้วนนั้น
ล้วนเป็นผลมาจากสาเหตุนี้นี่แหละท่าน
ดังนั้น
จงจำให้ขึ้นใจและจงทำให้ชำนาญด้วยว่า
การสั่นสะเทือนจิตสามนึกเป็น "รักเพื่อให้"
ที่ถูกต้องถ่องแท้ที่จิตวิญญาณต้องการคืออะไร
เพราะเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของท่าน
ที่จะช่วยให้จิตวิญญาณสำเร็จในการนำรักมาให้
และจะช่วยส่งจิตวิญญาณให้หลุดพ้นนิพพาน
คืนกลับบ้านแดนจิตจักรวาลภายนอกเอกภพได้
ภายในภพชาติสุดท้ายนี้ได้เลย
เพราะจิตวิญญาณของท่านทำหน้าที่สำเร็จแล้ว
โดยมีจิตหยาบคือตัวท่านเป็นผู้ช่วยเหลือ
กราบพระบาทพระบิดาฯทรงเมตตา
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
12/01/2021