วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปัญญา

คนปัญญามากพูดน้อย
คนปัญญาน้อยมักพูดมาก
คนไร้ปัญญาพูดไม่เป็น