วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ธรรมชาติ

น้ำธรรมชาติ
จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ
น้ำใจของผู้มีเมตตาธรรมอันสูงส่งก็เช่นกัน
พึงแผ่เมตตาปกโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายเถิด