วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ความทุกข์ใจ

ความทุกข์ใจมีเหตุจากปัญหา
ถ้าแก้ปัญหาได้ความทุกข์นั้นก็ดับ
จะแก้ปัญหาได้ต้องใช้ปัญญา
หากมีปัญญาแล้วไม่ต้องหนีทุกข์ไปจากโลกก็ได้นี่